Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - RI.0008.1.5.2022.OŚ

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Prószkowa

Na podstawie art. 11a, ust.7, pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638 ze zm.) Burmistrz Prószkowa podaje do publicznej wiadomości Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prószków w roku 2022” w celu konsultacji z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającymi na obszarze Gminy Prószków.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

DLA GMINY PRÓSZKÓW

1.Podstawa prawna

Zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym oraz ich wyłapywanie, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 638 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1098 z późn. zm.), należy do zadań własnych gminy.

Przepisy dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt regulują:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r., Nr 116, poz. 753), 
 2. Uchwała Rady Miejskiej w Prószkowie nr V/31/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich treści (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 34, poz. 425
  ze zmianami).

2.Cel programu

Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Prószków.

3.Realizacja programu

Realizacja programu obejmuje następujące działania:

 1. opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie,
 2. odławianie bezdomnych zwierząt,
 3. zapewnianie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
 4. obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
 5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
 6. usypianie ślepych miotów,
 7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
 8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
 9. udzielanie pomocy dzikim zwierzętom przebywającym na terenie gminy.

3.1.Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

 Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu, z wyjątkiem tych, które stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej.

Gmina będzie otaczać opieką wolno żyjące koty w momencie pojawienia się ich na terenie gminy pozostawiając je jednocześnie na wolności. Opieka polegać będzie w szczególności na dokarmianiu zwierząt w miejscu ich bytowania.

3.2.Odławianie bezdomnych zwierząt

Odławianie zwierząt bezdomnych jest możliwe tylko w przypadku, gdy istnieje możliwość zapewnienia odłowionym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. Odstępstwem jest odławianie zwierząt, które stwarzają poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt.

Zanim odłowione zwierzęta trafią do schroniska, będą umieszczane na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie w gospodarstwie agroturystycznym Pana Mieczysława Lipińskiego w Przysieczy przy ul. Stawowej 2, celem zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.proszkow.pl oraz na oficjalnym fanpage Gminy Prószków na Facebooku o odłowieniu danego zwierzęcia. Powyższe działanie ma na celu upewnienie się, iż zwierzę faktycznie jest bezdomne i nie znajdzie się jego właściciel oraz próbę  znalezienia osoby chętnej do adopcji, a tym samym znalezienia nowego domu dla bezdomnego zwierzęcia zanim ono trafi do schroniska. W celu realizacji zadania zasadny jest zakup:

 • czytnika mikroczipów Centralnej Bazy Danych Zwierząt Oznakowanych Elektronicznie, aby możliwe było zweryfikowanie czy złapane zwierzę nie ma już właściciela na podstawie bazy danych CBDZOE,
 • transportera, aby możliwe było bezpieczne przewiezienie bezdomnych zwierząt przez pracownika Gminy do momentu odebrania zwierząt przez pracownika firmy odławiającej zwierzęta.

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Prószków i przewożenie ich do schroniska odbywać się będzie na podstawie pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia przez pracownika Gminy firmie prowadzącej działalność w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt każdorazowo w przypadku zaistnienia konieczności odłowienia bezdomnego zwierzęcia.

Zwierzęta odławiane będą przez przeszkolonych pracowników za pomocą specjalistycznego sprzętu oraz środków nie stwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Stosowane środki nie będą powodowały cierpienia podczas odławiania i transportu.

Odławianie oraz transport bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków realizowane będzie w ramach podpisanej umowy przez specjalistyczną firmę posiadającą wszystkie zezwolenia wymagane obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie odławiania i transportu zwierząt, w tym zezwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zawierciu (decyzja nr PIW-CHZ.623-122/16) na wykonywanie transportu drogowego zwierząt: psy, koty trwającego ponad 8 godzin. Firma ta posiada również decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zawierciu nr PIW-CHZ.623-94/11 nadającą jej weterynaryjny numer identyfikacyjny dla prowadzonej działalności z zakresu transportu zwierząt – psy, koty oraz potwierdzającą wpis do rejestru podmiotów nadzorowanych.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba odławianie zwierząt bezdomnych będzie odbywało się również poza godzinami pracy urzędu, w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy.

3.3.Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

Schronisko dla zwierząt to miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 1421).

Do podstawowych form opieki świadczonej przez schroniska dla bezdomnych zwierząt należy zapewnienie zwierzętom bezpiecznego schronienia, pożywienia, podstawowej opieki weterynaryjnej oraz pomoc w znalezieniu nowych opiekunów.

Schronisko musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r., Nr 158, poz. 1657).

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Prószków będą kierowane do schroniska w Miedarach (woj. śląskie).

W schronisku, jest punkt informacyjny wskazujący miejsce pobytu przekazanych zwierząt.

Schronisko posiada aktualną umowę z lekarzem weterynarii na świadczenie kompleksowej obsługi weterynaryjnej nad zwierzętami przyjmowanymi i przebywającymi w schronisku oraz umowę z podwykonawcą na odbiór zwierząt uśpionych lub padłych w schronisku.

Gmina umożliwia tymczasową opiekę i zapewnia leczenie weterynaryjne zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły właściciela. Zwierzęta będą przekazywane pod opiekę do schroniska lub gospodarstwa rolnego na okres nieobecności właściciela zwierzęcia.

Koszt utrzymania zwierzęcia na ten czas będzie ponoszony przez gminę. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest odebrać zwierzę ze schroniska lub z gospodarstwa rolnego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania stosownego zawiadomienia. Jeżeli po upływie 14 dni właściciel nie odbierze zwierzęcia to kierownik schroniska zadecyduje o dalszym losie tego zwierzęcia.

             

3.4.Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

Zabiegom sterylizacji oraz kastracji poddawane będą bezdomne zwierzęta, które zostaną odłowione z terenu gminy i umieszczone w schronisku. Zabiegi przeprowadzane będą w schronisku.  

3.5.Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt

W schronisku, do którego Gmina przekazuje bezdomne zwierzęta, będą zamieszczane informacje dotyczące:

 • najważniejszych danych o wyłapanych zwierzętach (w tym zdjęcia),
 • możliwości adopcji znajdujących się tam zwierząt.

Informacje takie będą dostępne na terenie placówki oraz na jej stronie internetowej.

Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzą zarówno schroniska, lokalne organizacje ochrony zwierząt, jak i niektóre firmy odławiające bezdomne zwierzęta.

3.6.Usypianie ślepych miotów

Jednym ze sposobów zapobiegania bezdomności zwierząt jest usypianie ślepych miotów. Zabiegu może dokonać jedynie lekarz weterynarii.

Zapobieganie bezdomności powinno polegać jednak na prowadzeniu akcji zachęcającej właścicieli kotów i psów do wykonywania zabiegów sterylizacji lub kastracji, przy pełnej odpłatności kosztów zabiegów ponoszonych przez właścicieli, natomiast usypianie ślepych miotów powinno być traktowane jako ostateczność.

3.7.Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich

Gmina ma obowiązek wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, szczególnie, gdy zwierzęta te są źle traktowane, porzucone lub pozbawione opieki z innego powodu.

Zwierzę, nad którym właściciel lub opiekun się znęca, może być odebrane na podstawie decyzji burmistrza (art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt) i umieszczone w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Wskazanie gospodarstwa rolnego odbywać się będzie każdorazowo po konsultacji z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.

Przez znęcanie się nad zwierzętami rozumie się utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach, w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, a także przetrzymywania zwierząt w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji.

Jeśli wniosek o odebranie zwierzęcia składa upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem jest ochrona zwierząt, oznacza to, że przeprowadziła ona postępowanie sprawdzające i stwierdziła fakt znęcania się nad zwierzętami, których jej wniosek dotyczy.

Podstawę prawną do wydania decyzji burmistrza o umieszczeniu zwierzęcia gospodarskiego źle traktowanego we wskazanym gospodarstwie osoby fizycznej jest art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt. Decyzja podejmowana jest z urzędu po uzyskaniu informacji od Policji, straży miejskiej, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Ustawa o ochronie zwierząt nie określa wymagań, jakie powinno spełniać indywidualne gospodarstwo rolne, aby przyjąć zwierzę gospodarskie. Jednak gospodarstwo rolne musi spełniać minimum standardów sanitarnych i weterynaryjnych, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1421).

Osoby opiekujące się zwierzętami powinny wykazywać przyjazny stosunek do zwierząt oraz odpowiednią wiedzę w tym kierunku (ukończoną szkołę, szkolenie bądź doświadczenie w opiece nad zwierzętami).

Osoba przyjmująca zwierzę musi być w stanie zapewnić mu odpowiednie warunki bytowania, tzn. musi ona posiadać miejsce, w którym będzie przetrzymywane zwierzę odpowiednie do gatunku zwierzęcia i jego potrzeb uwzględniając minimalne normy powierzchni, w zależności od systemów utrzymania, np. pomieszczenia inwentarskie, wybieg. W przypadku zwierząt gospodarskich powinny być zachowane zasady dotyczące przestrzeni pomiędzy stadami, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Osoba, która przyjmuje zwierzę nie może być karana za naruszenia przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Zwierzęta gospodarskie porzucone, pozbawione opieki oraz odebrane właścicielom będą umieszczane w Gospodarstwie Agroturystycznym w Przysieczy na ulicy Stawowej 2 u Pana Mieczysława Lipińskiego.

Do wyznaczonego gospodarstwa będą przekazywane również zwierzęta odebrane właścicielom w trybie art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt.

3.8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, w którym zwierzę zostaje potrącone i jest ranne, Gmina niezwłocznie zleca lekarzowi weterynarii przyjazd na miejsce zdarzenia.

Jeżeli lekarz weterynarii stwierdzi, że zwierzę musi zostać uśpione, to zabieg wykonuje bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy zranione zwierzę w opinii lekarza może być hospitalizowane, lekarz weterynarii podejmuje leczenie oraz rekonwalescencję zwierzęcia. Jeżeli potrącone zwierzę jest zwierzęciem bezdomnym, to po leczeniu zostaje przekazane do schroniska dla zwierząt.

W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, w wyniku którego potrącone zwierzę utraciło życie – Gmina zawiadamia podmiot odbierający padłe zwierzęta, który w ramach podpisanej z Gminą umowy, zobowiązany jest bezzwłocznie zorganizować zbiórkę, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych odebranych z terenu gminy.

Zgłoszenia zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego w Prószkowie będą przyjmowane pod numerem telefonu: 782 032 588.

3.9.  Udzielanie pomocy dzikim zwierzętom przebywającym na terenie gminy

W przypadku wystąpienia sytuacji, gdy niezbędna jest pomoc dzikim zwierzętom, Gmina jest zobowiązana udzielić pomocy tym zwierzętom. Pomoc ta będzie realizowana głównie poprzez ośrodek wyspecjalizowany w pomocy dzikim zwierzętom. Ostateczna ocena czy w danej sytuacji owa pomoc jest konieczna będzie należała do wyspecjalizowanych osób (takich jak np. ornitolog czy teriolog), możliwe jest konsultowanie takich interwencji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Zgłoszenia sytuacji, w których wymagana jest pomoc dzikim zwierzętom poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego w Prószkowie będą przyjmowane pod numerem telefonu: 782 032 588.

4.Środki finansowe oraz sposób wydatkowania tych środków na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Lp.

Zadanie

Jednostka

wykonująca

Koszt

[zł]

1.

- umieszczenie zwierząt bezdomnych w schronisku dla zwierząt,

- sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku

- odławianie bezdomnych zwierząt

Schronisko

Urząd Miejski

Firma prowadząca działalność w zakresie odławiania zwierząt

26 000,00

 

2.

- poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt

Schronisko

Urząd Miejski

2 000,00

3.

- usypianie ślepych miotów

Lekarz weterynarii

1 000,00

4.

- umieszczenie zwierzęcia w gospodarstwie rolnym - koszt leczenia i pobytu

Urząd Miejski

1 000,00

5.

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

Lekarz weterynarii

9 000,00

6.

opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

Urząd Miejski

2 000,00

7.

opieka nad dzikimi zwierzętami

Specjalistyczny ośrodek

9 000,00

                                                                                                      razem       50 0000,00

Podział środków finansowych na poszczególne zadania został opracowany na podstawie wydatkowania środków w roku 2021. W miarę potrzeb środki mogą być przenoszone pomiędzy poszczególnymi pozycjami.

5.Aktualne umowy

W roku 2022 poszczególne zadania będą realizowane na podstawie umów:

 1. Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Jurczyk – poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Prószków.
 2. Lekarz Weterynarii – Jan Piskoń – zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
 3. Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Jurczyk – odławianie i przekazywanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków.
 4. Fundacją „Opolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt - AVI” – opieka nad dzikimi zwierzętami z terenu gminy Prószków.

PDFobwieszczenie organizacje społeczne.pdf (2,13MB)