Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne w roku 2022

W dniu 7 lutego 2022 r. Burmistrz Prószkowa ogłasza nabór wniosków
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne

1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa

Dotacja celowa może być udzielona na realizację w lokalach mieszkalnych i nieruchomościach wykorzystywanych na cele mieszkaniowe zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą likwidację stałego systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym będącego jedynym stałym źródłem ogrzewania i jego zamianę na:

a) ogrzewanie olejowe,

b) ogrzewanie gazowe,

c) ogrzewanie elektryczne,

d) odnawialne źródło energii,

e) ogrzewanie na pellet z certyfikatem pochodzenia.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, położonych w granicach administracyjnych gminy Prószków.

3. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji

Wzory wniosku o udzielenie dotacji, pełnomocnictwa, wniosku o rozliczenie dotacji, protokołów realizacji zadania oraz zestawienia kosztów stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie, sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na stanowisku ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Prószkowie – ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.

Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2022 można składać od dnia 07.02.2022 r. do dnia 30.09.2022 r. (załącznik nr 1 do Ogłoszenia).

Wnioski należy składać w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.

Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę wpływu kompletnego wniosku do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć dokumenty w nim wskazane. Jeżeli po przeprowadzeniu przez Dotującego wizji lokalnej pojawią się wątpliwości co do zasadności udzielenia dotacji, Dotujący może zażądać przedłożenia dowodów potwierdzających, iż w lokalu istnieje czynne i ogrzewające cały lokal ogrzewanie węglowe.

Jeżeli jest więcej niż jeden Wnioskodawca należy ustanowić pełnomocnika do reprezentacji Wnioskodawców w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji (załącznik nr 2 do Ogłoszenia).

Realizacja i rozliczenie zadań objętych umową o udzielenie dotacji winno nastąpić do 15 listopada 2022 r.

Przed upływem tego terminu Dotowany obowiązany jest przedłożyć wniosek o rozliczenie dotacji (załącznik nr 3 do Ogłoszenia). Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć dokumenty w nim wskazane, w tym protokoły realizacji zadania sporządzone na odpowiednich formularzach stanowiących załączniki nr 4 i 5 do niniejszego Ogłoszenia, zestawienie kosztów sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Ogłoszenia oraz faktury/rachunki dokumentujące koszty wykonania inwestycji.

Wykonawca i kierownik budowy będący jednocześnie pełnomocnikiem Beneficjenta nie może podpisać protokołów realizacji zadania w imieniu Beneficjenta.

Przez datę złożenia rozliczenia rozumie się datę wpływu kompletnego wniosku w formie papierowej do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

Kwota dotacji w wysokości wynikającej z umowy dotacyjnej i dokumentacji przedłożonej w ramach rozliczenia i zaakceptowanej przez Dotującego zostanie wypłacona w terminie 21 dni od daty przeprowadzenia przez Dotującego kontroli potwierdzającej zgodność wykonanych prac z ww. dokumentami.

Kwota dotacji zabezpieczona w budżecie gminy Prószków na rok 2022 wynosi 60 000,00 zł.

Informacje:

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać:

Na stanowisku ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków lub pod numerem telefonu: (77) 40 13 741.

PDFogłoszenie konkursu 2022.pdf (542,37KB)
DOCzałącznik nr 1 Wniosek o UDZIELENIE dotacji celowej.doc (94,00KB)
DOCzałącznik nr 2 pelnomocnictwo zbiorowe.doc (41,50KB)
DOCzałącznik nr 3 Wniosek o rozliczenie dotacji.doc (92,00KB)
DOCzałącznik nr 4 Protokół likwidacji.doc (35,00KB)
DOCzałącznik nr 5 Protokół instalacji.doc (41,50KB)
DOCzałącznik nr 6 zetawienie kosztów.doc (56,50KB)