Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA NA UMOWĘ O ZASTĘPSTWO W URZĘDZIE MIEJSKIM W PRÓSZKOWIE - podinspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

Prószków, dnia 8 grudnia 2021 r.

RO.2110.5.2021.SK

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA NA UMOWĘ O ZASTĘPSTWO
W URZĘDZIE MIEJSKIM W PRÓSZKOWIE

 

 

Burmistrz Prószkowa informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.

 

 1. Stanowisko pracy: podinspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

 

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat

   

3. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.);
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 1. wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: urbanistyka, gospodarka przestrzenna, geodezja, budownictwo, architektura lub pochodne);
 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. nieposzlakowana opinia;
 4. znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Działu III Rozdział I ustawy gospodarka nieruchomościami, Rozdziału 6 ustawy Prawo budowlane, ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (w szczególności rozdziału 8a), ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, a także zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej, organizacji pracy i obiegu dokumentów w jednostkach samorządu terytorialnego;
 5. bardzo dobra umiejętność obsługi programów w pakiecie MS Office oraz urządzeń biurowych.

 

4. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. samodzielność, dobra organizacja pracy, systematyczność, rzetelność;
 2. łatwość i swoboda w nawiązywaniu kontaktów z innymi;
 3. odporność na stres;
 4. umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 5. min. roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku w organach administracji publicznej;
 6. umiejętność właściwej interpretacji aktów prawnych i redagowania pism urzędowych.

 

       5. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, a w szczególności:
 • prowadzenie i koordynacja spraw związanych z opracowywaniem i realizacją planów i studium;
 • przygotowywanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (dalej jako studium);
 • prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  oraz ustaleń lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy;
 1. Realizacja postanowień ustawy Prawo budowlane, a w szczególności:
 • wydawanie zaświadczeń o zgodności zmiany sposobu użytkowania nieruchomości z ustaleniami mpzp;
 • wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy z ustaleniami mpzp;
 1. prowadzenie postępowań w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla planów
  i dokumentów planistycznych;
 2. wydawanie zaświadczeń o objęciu nieruchomości strefą rewitalizacji;
 3. obsługa klienta i współpraca z innymi jednostkami administracji publicznej w zakresie wynikającym
  z wykonywanych zadań.

 

       6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz posiadanych umiejętności, opatrzony podpisaną zgodną na przetwarzanie danych osobowych z wskazaniem celu – aplikowania na stanowisko podinspektora;
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie;
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność /dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych/;
 • podpisana klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

 

        7. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy czytelnie podpisać i złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, I piętro, pok. nr 18, w skrzynce podawczej Urzędu, przesłać na powyższy adres lub przesłać za pomocą platformy ePUAP.

 

Oferty należy złożyć w do dnia 17.12.2021 r. do godz. 13.00 (decyduje faktyczna data wpływu).

 

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie dalszego etapu rekrutacji.

 

                                                                                                

  Z up. BURMISTRZA

                /-/

         Irena Szott

     Sekretarz Gminy

 

Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego (obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel innego państwa, któremu
na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega
na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

 

DOCkwestionariusz osobowy.doc (38,50KB)
DOCXklauzula informacyjna RODO.docx (19,35KB)