Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr aktów prawa miejscowego 2012

Nr uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia

w sprawie

ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Nr XV/109/2012

z dnia 16 lutego 2012 r.

zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez gminę Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.336

Ogłoszony: 2012-03-06

 

Nr XV/110/2012 

z dnia 16 lutego 2012 r.

zmiany uchwały Nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.508

Ogłoszony: 2012-04-04

Nr XVI/129/2012 

z dnia 22 marca 2012 r.

zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez gminę Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.546

Ogłoszony: 2012-04-10

Nr XVI/126/2012 

z dnia 22 marca 2012 r.

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Prószków w 2012 roku”

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.1079

Ogłoszony: 2012-07-30

Nr XVII/131/2012 

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

nadania nazwy ulicy

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.665

Ogłoszony: 2012-05-10

Nr XVIII/134/2012 

z dnia 24 maja 2012 r.

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Boguszyce i Źlinice, gmina Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.937

Ogłoszony: 2012-07-03

Nr XIX/141/2012 

z dnia 21 czerwca 2012 r.

podziału Gminy Prószków na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.1054

Ogłoszony: 2012-07-25

Nr XIX/146/2012 

z dnia 21 czerwca 2012 r.

 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Prószków w 2012 roku”

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.1080

Ogłoszony: 2012-07-30

Nr XIX/149/2012 

z dnia 21 czerwca 2012 r.

zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prószków na dofinansowanie demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.1144

Ogłoszony: 2012-08-10

Nr XX/151/2012

z dnia 6 września 2012 r.

podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
 

Nr XX/152/2012

z dnia 6 września 2012 r.

zmiany uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prószków na dofinansowanie demontażu, odbioru i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest
 

Nr XXI/156/2012

z dnia 11 października 2012 r.

zmiany uchwały Nr XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości zabudowań oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 

Nr XXI/158/2012

z dnia 11 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Prószków
 

Nr XXI/159/2012

z dnia 11 października 2012 r.

wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych
 

Nr XXI/160/2012

z dnia 11 października 2012 r.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
 

Nr XXI/162/2012

z dnia 11 października 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
 

Nr XXI/163/2012

z dnia 11 października 2012 r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, przez który przebiega trasa napowietrznej, dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice – Hermanowice wraz z wcięciem GPZ Gracze na terenie gminy Prószków
 

Nr XXII/169/2012

z dnia 29 listopada 2012 r.

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
 

Nr XXII/170/2012

z dnia 29 listopada 2012 r.

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 

Nr XXII/171/2012

z dnia 29 listopada 2012 r.
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 

Nr XXIII/184/2012

z dnia 20 grudnia 2012 r.

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa i logopedy
 

Nr XXIII/185/2012

z dnia 20 grudnia 2012 r.

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2013 – 2018