Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla terenu usług publicznych i terenu usług sportu i rekreacji) RI.6722.4.2021.GP

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla terenu usług publicznych i terenu usług sportu i rekreacji)

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Prószkowie uchwały Nr XXXIII/233/2021 z dnia 28 maja 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla terenu usług publicznych i terenu usług sportu i rekreacji), zgodnie z granicami określonymi na załączniku graficznym do powyższej uchwały.

Wnioski do planu miejscowego należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: , w terminie do dnia 29 października 2021 r. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Burmistrz Prószkowa.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Załącznik graficzny, obejmujący granice sporządzenia wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie: www.bip.proszkow.pl w zakładce: Obwieszczenia/ Planowanie przestrzenne.

Jednocześnie na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, za zgodą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu (dokumenty do wglądu w siedzibie Urzędu).

PDFObwieszczenie.pdf
PDFuchwala-nr-xxxiii-233-2021.pdf
PDFwniosek-o-zmiane-mpzp.pdf
DOCXwniosek-o-zmiane-mpzp.docx
DOCXRODO - bip.docx