Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o dochodach i stratach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat za okres 01-01-2020 do dnia 31-12-2020 r.

Informacja o dochodach i stratach

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków

oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat

za okres 01-01-2020 do dnia 31-12-2020 r.

 

Gmina Prószków posiada 100% udziału w spółce z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie.

Rozliczenie przychodów i kosztów za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

A.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

7 566 272,57

I.

przychody netto ze sprzedaży:

7 588 034,90

 

1.Sprzedaż usług w tym:

7 588 034,90

 

Centralne ogrzewanie

59 436,65

 

Mieszkaniówka

57 585,08

 

Wywóz śmieci i odpadów

483 830,74

 

Odprowadzanie ścieków

2 819 247,31

 

Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody

1 150 931,77

 

Wykonywanie robót ogólnobudowlanych, Transport, Obsługa urządzeń wodnych

2 491 585,87

 

Obsługa Gmina Dąbrowa

525 417,48

 

2.Sprzedaż materiałów

0,00

 

3.Sprzedaż towarów

0,00

II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)

-21 762,33

III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

B.

Koszty działalności operacyjnej

7 423 917,10

I.

Amortyzacja

362 236,43

II.

Zużycie materiałów i energii

2 655 877,44

III.

Usługi obce

1 999 630,74

IV.

Wynagrodzenia

1 731 031,84

V.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

390 758,07

 

emerytalne

332 953,05

VI.

Pozostałe koszty, w tym:

284 382,58

 

wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

C

Zysk (strata) za sprzedaży (A-B)

142 355,47

D

Pozostałe przychody operacyjne, w tym:

208 162,63

 

aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

E.

Pozostałe koszty operacyjne, w tym:

1 640,92

 

aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

F.

Przychody finansowe, w tym:

16 217,47

I.

Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

0,00

 

od jednostek powiązanych, których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0,00

II.

Odsetki, w tym:

9 422,25

 

od jednostek powiązanych

0,00

III.

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

0,00

 

w jednostkach powiązanych

0,00

IV.

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00

G.

Koszty finansowe, w tym:

121,12

I.

Odsetki, w tym:

121,12

 

dla jednostek powiązanych

0,00

II.

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

0,00

 

w jednostkach powiązanych

0,00

III.

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00

H.

Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)

364 973,53

I.

Podatek dochodowy

76 305,00

J.

Zysk (strata) netto (H-I)

288 668,53

 

Wypracowany zysk przeznaczono na zwiększenie kapitału zapasowego spółki.

 

Informację na podstawie sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., 46-060 Prószków, ul. Daszyńskiego 13A za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020 r.

Opracowała – Ewa Miążek

PDFInformacja o dochodach i stratach za 2020 rok - ZGKiM Sp. z o.o..pdf (161,83KB)