Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - podinspektor ds. promocji i kultury

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W PRÓSZKOWIE

Burmistrz Prószkowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.

1. Stanowisko pracy: podinspektor ds. promocji i kultury

 2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 )[1];
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 1. wykształcenie wyższe;
 2. znajomość języka obcego w mowie i piśmie (niemiecki lub angielski);
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. znajomość zagadnień z zakresu związanego z problematyką na stanowisku, a w szczególności ustaw:
  o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o sporcie, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 6. dyspozycyjność poza regularnym czasem pracy w tygodniu i w weekendy;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, rzetelność;
 2. komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 3. umiejętność wygłaszania przemówień i wystąpień publicznych;
 4. umiejętność redagowania i prezentowania informacji i komunikatów;
 5. systematyczność i terminowość;
 6. zdolność analitycznego myślenia;
 7. umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole i pod presją czasu;
 8. umiejętność obsługi programów w pakiecie MS Office oraz urządzeń biurowych;
 9. prawo jazdy kat. B.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw związanych z promocją gminy:
 1. opracowywanie materiałów promocyjnych,
 2. kompletowanie informacji o gminie,
 3. współpraca z mediami, agencjami reklamowymi, drukarniami i wykonawcami materiałów promocyjnych,
 4. wdrażanie inicjatyw w zakresie promocji gminy,
 5. redagowanie i zamieszczanie materiałów na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych;
 1. koordynacja zadań związanych ze współpracą zagraniczną gminy;
 2. zapewnienie kompleksowej obsługi delegacji przebywających na terenie gminy;
 3. inicjowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, naukowych, sportowych w ramach zawartych porozumień i umów z miastami partnerskimi;
 4. podejmowanie działań celem ochrony miejsc pamięci narodowej, grobów wojennych, pomników oraz tablic pamiątkowych;
 5. organizowanie oraz współpraca z podmiotami przygotowującymi uroczystości gminne, konkursy, konferencje, spotkania, imprezy z udziałem gminy;
 6. podejmowanie działań związanych z zagospodarowaniem turystycznym gminy;
 7. planowanie, przygotowanie i realizacja, przy współpracy z osobą odpowiedzialną za pozyskiwanie środków zewnętrznych, przedsięwzięć i projektów związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem zewnętrznych środków pomocowych;
 8. prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury;
 9. prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Prószków;
 10.  współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w formie i na zasadach określonych
  w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 11.  prowadzenie i udostępnianie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
 12. prowadzenie spraw na szczeblu gminnym i utrzymywanie kontaktów roboczych ze stowarzyszeniami, których członkiem jest gmina;
 13. udział w tworzeniu raportów, programów oraz strategii wynikających z przepisów prawa.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. miejscem wypełniania obowiązków pracowniczych będzie siedziba Urzędu Miejskiego w  Prószkowie mieszczącego się przy ul. Opolskiej 17;
 2. pomieszczenie, w którym wykonywana będzie praca zlokalizowane jest na drugim piętrze, w dwupiętrowym budynku nieposiadającym windy i sanitariatów dostosowanych do osób niepełnosprawnych;
 3. praca w pełnym wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna;
 4. praca przy komputerze przez co najmniej połowę wymiaru czasu pracy;
 5. czas pracy: 40 godz. tygodniowo.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz posiadanych umiejętności, opatrzony podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych ze wskazaniem celu – aplikowania na stanowisko podinspektora;
 3. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie;
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność /dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać
  z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych/;
 9. podpisana klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy czytelnie podpisać i składać w zamkniętych kopertach  opatrzonych napisem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. promocji i kultury w Urzędzie Miejskim w Prószkowie” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, I piętro, pok. nr 18, w skrzynce podawczej Urzędu, przesłać na powyższy adres lub przesłać za pomocą platformy ePUAP.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.09.2021 r. do godz. 12.00 (decyduje faktyczna data wpływu).

Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie dalszego etapu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prószków www.bip.proszkow.pl (zakładka: nabór na wolne stanowiska urzędnicze) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

Dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia informacji o wyniku naboru, zostaną protokolarnie zniszczone

 

[1] Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego (obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel innego państwa, któremu
na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega
na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

DOCkwestionariusz osobowy.doc
DOCXklauzula informacyjna RODO.docx