Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór uzupełniajacy na członków do Komitetu Rewitalizacji (25.05.2021)

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA PRÓSZKOWA

o rozpoczęciu otwartego naboru uzupełniającego na Członków Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie rozdziału II pkt 3 i 4 Regulaminu Komitetu Rewitalizacji stanowiącego załącznik
do uchwały nr XXVI/202/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zmienionej uchwałą nr XLIII/392/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji ogłaszam

otwarty nabór uzupełniający na Członków Komitetu Rewitalizacji

ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU KOMITETU REWITALIZACJI

 1. Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia procesu rewitalizacji.
 2. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji, w tym m.in.:
  1. 2 przedstawicieli mieszkańców obszarów rewitalizacji,
  2. 2 właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarach rewitalizacji (w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe),
  3. 2 przedstawicieli mieszkańców spoza obszarów rewitalizacji,
  4. 4 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze gminy  działalność gospodarczą,
  5. 4 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
 3. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie większa od liczby miejsc w Komitecie, decydująca będzie ocena merytoryczna formularzy, które uprzednio pozytywnie przeszły ocenę formalną.
 4. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w  posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów podróży.

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

 1. Otwarty nabór uzupełniający trwa od dnia 25.08.2021 r. do dnia 08.09.2021 r.
 2. Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnego formularza zgłoszeniowego (Kandydat może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy i tylko jako przedstawiciel jednej kategorii podmiotów wskazanych wyżej), którego wzór dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Prószkowie (pokój nr 24) oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie.
 3. Wypełniony formularz należy dostarczyć:
 1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków,
 2. bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Prószkowie, w godzinach pracy.

Szczegółowe warunki udziału w otwartym naborze uzupełniającym opisane są w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji określającym zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Prószków będącym załącznikiem do Uchwały Nr XXVI/202/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017r., zmienionej uchwałą nr XLIII/392/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia
28 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Informacja o wynikach naboru uzupełniającego do Komitetu zostanie umieszczona po jego zakończeniu w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na tablicy ogłoszeń.

PDFOgłoszenie Burmistrza Prószkowa.pdf (369,24KB)
DOCXzałącznik 2 formularz zgłoszeniowy.docx (14,94KB)
PDFZałącznik nr 2.pdf (201,46KB)
PDFZałacznik nr 1.pdf (163,62KB)
DOCXzałącznik 1 formularz zgłoszeniowy.docx (14,72KB)