Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów niezurbanizowanych wsi Złotniki

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA PRÓSZKOWA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów niezurbanizowanych wsi Złotniki

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922 i 1211),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Prószkowie uchwały Nr XXVII/184/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów niezurbanizowanych wsi Złotniki.

Obszar objęty planem stanowią trzy tereny położone w granicach obrębu Złotniki, zgodnie z załącznikami graficznymi nr 1 i nr 2 do uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 18 sierpnia 2021 r.  Wnioski można składać do Burmistrza Prószkowa w następujący sposób:

  • na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków,
  • ustnie do protokołu w siedzibie urzędu w godzinach pracy,
  • drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Wniosek do mpzp wsi Złotniki” na adres e-mail:  bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Prószkowa.

Jednocześnie, stosownie do art. 39 ust. 1, w związku z art. 30 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu w/w dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Z dostępną na danym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w godzinach pracy urzędu. Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy do opracowywanego dokumentu można składać uwagi i wnioski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2021 r.  

Na podstawie art. 17a pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych gromadzone są i przetwarzane dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Prószkowa. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sporządzania planu miejscowego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prószków www.bip.proszkow.pl  w zakładce: Ogłoszenia/Planowanie przestrzenne/Obwieszczenia - planowanie - rok 2021, pod treścią obwieszczenia.

PDFObwieszczenie o przystąpieniu..pdf
PDFuchwala-nr-xxvii-184-2020.pdf
DOCXwniosek-o-zmiane-mpzp.docx
PDFwniosek-o-zmiane-mpzp.pdf
PDFRODO - BIP.pdf
DOCXRODO - BIP.docx