Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr RO.0050.578.2021.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (RG.6845.9.2021.ZA)

Zarządzenie Nr RO.0050.578.2021.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 14 lipca 2021 roku

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

(RG.6845.9.2021.ZA)

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 713 ze zmianami) oraz art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 1990 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLIV/348/2014 z dnia 6 października 2014 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, a także wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Burmistrz Prószkowa zarządza, co następuje:

 

§ 1

Przeznaczam w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość wykazaną w załączniku stanowiącymi integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustalam wysokość rocznego czynszu dzierżawnego nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na kwotę 1000,00 zł brutto.

§ 3

Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki.

§ 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

/-/

Krzysztof Cebula

PDFZarządzenie Nr 0050.578.2021.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 14 lipca 2021 r. wykaz dzierżawa stadion.pdf (121,54KB)