Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr RO.0050.575.2021.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego /sprawa RG.6840.8.2021.ZA/

Zarządzenie Nr RO.0050.575.2021.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 5 lipca 2021 roku

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

/sprawa RG.6840.8.2021.ZA/

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.) oraz art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz §5 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLIV/348/2014 z dnia 6 października 2014 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, a także wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomość lokalową wykazaną w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu oraz podaje się informację o zamieszczeniu wykazu przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

/-/

Krzysztof Cebula

 

PDFZarządzenie Nr 0050.575.2021.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 05.07.2021 r. sprzedaż Kopernika 3_2 wykaz.pdf