Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaśkowice

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaśkowice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Prószkowie uchwały Nr XXIX/209/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaśkowice (zmienionej uchwałą Nr XXX/218/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 stycznia 2021 r.), zgodnie z granicami określonymi na załącznikach graficznych do powyższych uchwał.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu prac nad opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowego planu miejscowego.

Wnioski do planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: , w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Burmistrz Prószkowa.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Załącznik graficzny, obejmujący granice sporządzenia wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie: www.bip.proszkow.pl w zakładce: Obwieszczenia/ Planowanie przestrzenne.

PDFobwieszczenie.pdf
DOCXRODO - bip.docx
PDFuchwala-nr-xxix-209-2020.pdf
PDFuchwala-nr-xxx-218-2021 zmieniająca.pdf
PDFwniosek-o-zmiane-mpzp.pdf
DOCXwniosek-o-zmiane-mpzp.docx