Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - podinspektor ds. księgowości budżetowej

Prószków, dnia 25 czerwca 2021 r.

RO.2110.2.2021.SK

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W PRÓSZKOWIE

Burmistrz Prószkowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.

1. Stanowisko pracy: podinspektor ds. księgowości budżetowej

   

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 

 1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 ) [1];
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 1. wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: finanse i rachunkowość, ekonomia, prawo, administracja);
 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. nieposzlakowana opinia;
 4. znajomość zagadnień z zakresu związanego z problematyką na stanowisku, a w szczególności ustaw:
  o finansach publicznych, o rachunkowości, o pracownikach samorządowych oraz o samorządzie gminnym;
 5. bardzo dobra umiejętność obsługi programów w pakiecie MS Office oraz urządzeń biurowych;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. samodzielność, dobra organizacja pracy, rzetelność, odpowiedzialność;
 2. systematyczność i terminowość;
 3. zdolność analitycznego myślenia;
 4. umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole i pod presją czasu.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. księgowanie dochodów budżetowych, a w szczególności: przygotowywanie dowodów księgowych do księgowania, prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej dochodów jednostki i pozostałych rozliczeń, codzienne uzgadnianie dochodów jednostki z wyciągiem bankowym i księgowością podatkową;
 2. księgowanie wydatków wyodrębnionych projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, a w szczególności: przygotowywanie dowodów księgowych do księgowania, prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej wydatków jednostki w zakresie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich i pozostałych rozliczeń, codzienne uzgadnianie salda wydatków z wyciągiem bankowym;
 3. wystawianie Faktur VAT i korekt w imieniu Gminy Prószków, prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT;
 4. dokonywanie rozliczeń finansowych i przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych, w tym: przygotowanie, przekazywanie i przeglądanie przelewów i rachunków w systemie bankowości internetowej w zakresie koniecznym do wykonywania powierzonych obowiązków oraz posiadanych upoważnień;
 5. prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej planu finansowego dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego i poszczególnych jednostek budżetowych oraz comiesięczne weryfikowanie stanów kont pozabilansowych organu ze sprawozdawczością składaną przez jednostki;
 6. opracowywanie okresowych sprawozdań i informacji z wykonania budżetu gminy w powierzonym zakresie;
 7. pełnienie zastępstwa w czasie nieobecności kasjera, polegające na bieżącym i zgodnym z przepisami wykonywaniu obowiązków kasjera, a w szczególności: przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonywanie wypłat na podstawie dokumentów zatwierdzonych do wypłaty, pobieranie gotówki z banku na podstawie wystawionych czeków, bieżące i terminowe sporządzanie raportów kasowych, prowadzenie pełnej dokumentacji operacji kasowych, pobieranie blankietów czekowych, rozliczanie wpłat dokonanych przez przedszkola, gimnazja, szkoły podstawowe na podstawie kwitariuszy, wystawianie dowodów KP i KW, prowadzenie ewidencji, wydawanie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania, przechowywanie wartości pieniężnych w warunkach zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem, utratą lub zagarnięciem.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. miejscem wypełniania obowiązków pracowniczych będzie siedziba Urzędu Miejskiego w  Prószkowie mieszczącego się przy ul. Opolskiej 17;
 2. pomieszczenie, w którym wykonywana będzie praca zlokalizowane jest na parterze, w dwupiętrowym budynku nieposiadającym windy i sanitariatów dostosowanych do osób niepełnosprawnych;
 3. praca w pełnym wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna;
 4. praca przy komputerze przez co najmniej połowę wymiaru czasu pracy;
 5. czas pracy: 40 godz. tygodniowo.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz posiadanych umiejętności, opatrzony podpisaną zgodną na przetwarzanie danych osobowych z wskazaniem celu – aplikowania na stanowisko podinspektora;
 3. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie;
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność /dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych/;
 9. podpisana klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy czytelnie podpisać i składać w zamkniętych kopertach  opatrzonych napisem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Prószkowie” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, I piętro, pok. nr 18, w skrzynce podawczej Urzędu, przesłać na powyższy adres lub przesłać za pomocą platformy ePUAP.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.07.2021 r. do godz. 12.00 (decyduje faktyczna data wpływu).

Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie dalszego etapu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prószków www.bip.proszkow.pl (zakładka: nabór na wolne stanowiska urzędnicze) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

Dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia informacji o wyniku naboru, zostaną protokolarnie zniszczone.                                                                                        

 

Z up. BURMISTRZA

                /-/

         Irena Szott

     Sekretarz Gminy

 

[1] Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego (obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel innego państwa, któremu
na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega
na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

 

PDFNabór ksiegowość.pdf (167,07KB)
DOCXNabór ksiegowość.docx (25,97KB)
DOCkwestionariusz osobowy.doc (38,50KB)
PDFkwestionariusz osobowy.pdf (105,92KB)
DOCXklauzula informacyjna RODO.docx (19,35KB)
PDFklauzula informacyjna RODO.pdf (214,11KB)


RO.2110.2.2021.SK                                                                                                                                                Prószków, 21.07.2021 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU 

 NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, wybrana została Pani Aleksandra Zakrzewska zamieszkała w Krapkowicach.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Pani Aleksandra Zakrzewska spełnia wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Predyspozycje, posiadana wiedza i umiejętności kwalifikują kandydatkę do pracy w Urzędzie Miejskim w Prószkowie na stanowisku podinspektora ds. księgowości budżetowej.

 

Z. up. BURMISTRZA

/-/

Irena Szott

Sekretarz Gminy