Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na zadanie pn.:„BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ZŁOTNIKI-PRÓSZKÓW OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ BUDOWĘ PARKINGU BIKE&RIDE W M. PRÓSZKÓW WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ NR 104849 O UL. STRZELECKIEJ W ZŁOTNIKACH Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 414”

Burmistrz Prószkowa przekazuje informację o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na:

BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ZŁOTNIKI - PRÓSZKÓW OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ BUDOWĘ PARKINGU BIKE&RIDE W M. PRÓSZKÓW WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ NR 104849 O UL. STRZELECKIEJ W ZŁOTNIKACH Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 414”

 

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert w postępowaniu na dzień 1 lipca 2021 r. do godz. 11:00.

 

Numer postępowania:
RO.271.5.2021.ORM
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
01.07.2021 12:00
Data składania ofert/wniosków:
01.07.2021 11:00

 

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 0899baf5-f49f-4121-bd51-8600e088690c

Link do MiniPortalu UZP na którym udostępniona jest funkcjonalność szyfrowania oraz składania ofert:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0899baf5-f49f-4121-bd51-8600e088690c

Kwota na sfinansowanie zamówienia zostanie tu udostępniona po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 5 220 000,00 zł.

 

Dokumentacja przetargowa:

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert - 01.07.2021 r..pdf
PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na zadanie.pdf

PDFOgłoszenie z dnia 28.06.2021 r. o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFWyjaśnienie i modyfikacja z dnia 28.06.2021 r..pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ.pdf
DOCZał. nr 1 do SWZ -FO.doc
DOCZał. nr 2 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy.doc
DOCZał. nr 3 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy.doc
DOCZał. nr 4 do SWZ - oświadczenie Grupa kapitałowa.doc
DOCZał. nr 5 do SWZ - zobowiązanie podmiotu.doc
DOCZał. nr 6 do SWZ - wykaz robót.doc
DOCXZał. nr 7 do SWZ - wykaz osób.docx
DOCZał. nr 8 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy.doc
DOCZał. nr 9 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.doc
PDFZał. nr 10 do SWZ -PPU.pdf
XLSXzal-nr-4-i-4a do umowy.xlsx
DOCXZałącznik nr 5 do Umowy.docx
DOCXZałącznik nr 6 do umowy_oświadczenie podwykonawcy płatność częściowa.docx
DOCXZałącznik nr 7 do umowy_oświadczenie podwykonawcy płatność końcowa.docx
 

Dokumentacja techniczna:

7. OPINIA GEOTECHNICZNA.pdf
DECYZJA ZRID (IN.I.7820.26.2020.WP).pdf

1) Ciąg pieszo - jezdny:

- zagospodarowanie terenu:

_PA71D~1.PDF
[PBW][PZT] 1.PLAN ORIENTACYJNY_Prószków DW 414.pdf
[PBW][PZT] 2.1 PZT-CZ.1_Prószków DW414.pdf
[PBW][PZT] 2.2 PZT-CZ.2_Prószków DW414.pdf
[PBW][PZT] 2.3 PZT-CZ.3_Prószków DW414.pdf
[PBW][PZT] 4.1 MDCP - cz.1.pdf
[PBW][PZT] 4.2 MDCP - cz.2.pdf
[PBW][PZT] 4.3 MDCP - cz.3.pdf
[PBW][PZT] 4.4 MDCP - cz.4.pdf
[PBW][PZT] 4.5 MDCP - łącznik.pdf
[PBW][PZT] CZĘŚĆ OPISOWA DO PZT_Prószków DW414.pdf
 

- branża drogowa:

_P29E5~1.PDF
_P728D~1.PDF
_P9204~1.PDF
_PAEA0~1.PDF
_PBW__~3.PDF
_PBW__~4.PDF
_PCE75~1.PDF
[PBW][PAB-D] 1.1 PLS-CZ.1_Prószków DW 414.pdf
[PBW][PAB-D] 1.2 PLS-CZ.2_Prószków DW 414.pdf
[PBW][PAB-D] 3. PROFIL PODŁUŻNY_Prószków DW 414.pdf
[PBW][PAB-D] 4.1 PPP-CZ.1_PRÓSZKÓW DW 414.pdf
[PBW][PAB-D] 4.2 PPP-CZ.2_Prószków DW 414.pdf
[PBW][PAB-D] 4.3 PPP-CZ.3_Prószków DW 414.pdf
RYSUNEK WIATY - SZCZEGÓŁ.PDF
 

- branża kanalizacyjna:

_P3331~1.PDF
_P5C8E~1.PDF
_P731E~1.PDF
_P8FAB~1.PDF
_PBW__~1.PDF
_PBW__~2.PDF
_PBW__~3.PDF
_PBW__~4.PDF
[PBW][PAB-KD] CZĘŚĆ OPISOWA_DW414 Prószków.pdf

- branża elektryczna:

[PBW][PAB-E] 1.1 PLS-E - CZ.1_Prószków DW414.pdf
[PBW][PAB-E] 1.2 PLS-E - CZ.2_Prószków DW414.pdf
[PBW][PAB-E] 2. SCHEMAT IDEOWY_Prószków DW414.pdf
[PBW][PAB-E] CZĘŚĆ OPISOWA.pdf

- branża telekomunikacyjna

_PBW__~3.PDF
[PBW][PAB-TT] 1.1 PLS-TT_Prószków DW414.pdf
[PBW][PAB-TT] 1.2 PLS-TT_Prószków DW414.pdf

- BiOZ

VI. [PBW][BIOZ] INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ_Prószków DW414.pdf
 

- opinia dendrologiczna

[PBW][DENDRO] 1. ORIENT.pdf
[PBW][DENDRO] 2.1 INWENT. NA PZT-CZ.1.pdf
[PBW][DENDRO] 2.2 INWENT. NA PZT-CZ.2.pdf
[PBW][DENDRO] 3.1 INWENT NA MAPIE EWID-CZ.1.pdf
[PBW][DENDRO] 3.2 INWENT NA MAPIE EWID-CZ.2.pdf
[PBW][DENDRO] CZĘŚĆ OPISOWA.pdf

- organizacja ruchu:

[ORG. RUCHU] 1. PLAN ORIENTACYJNY_Prószków DW 414.pdf
[ORG. RUCHU] 2.1 IST. ORG. RUCHU - CZ. 1_Prószkow DW414.pdf
[ORG. RUCHU] 2.2 IST. ORG. RUCHU - CZ. 2_Prószkow DW414.pdf
[ORG. RUCHU] 3.1 PSOR cz.1_Prószków DW414.pdf
[ORG. RUCHU] 3.2 PSOR cz.2_Prószków DW414.pdf
[ORG. RUCHU] 4.1 WIDOCZNOŚĆ - cz.1_Prószków DW414.pdf
[ORG. RUCHU] 4.2 WIDOCZNOŚĆ - cz.2_Prószków DW414.pdf
[ORG. RUCHU] 4.3 WIDOCZNOŚĆ - cz.3_Prószków DW414.pdf
[ORG. RUCHU] 4.4 WIDOCZNOŚĆ - cz.4_Prószków DW414.pdf
[ORG. RUCHU] CZĘŚĆ OPISOWA_Prószków DW414.pdf
 

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:

[2021.06.02] SSTWIORB - CAŁOŚĆ.PDF

- Przedmiary robót

Przedmiar branża drogowa i kanalizacyjna.pdf
Przedmiar branża telekomunikacyjna.pdf
Przedmiar robót - branża elektryczna.pdf
Przedmiar robót wyposażenie przystanków.pdf
 

2) Łącznik drogi gminnej:

Pozwolenie budowlane.pdf

- zagospodarowanie terenu:

![PBW][PZT] OPIS TECHNICZNY_ŁĄCZNIK.pdf
1. ORIENTACJA.pdf
2.ZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf
3.MAPA EWIDENCYJNA.pdf
STRONA TYTUŁOWA ŁĄCZNIK.pdf

- branża drogowa:

![PBW][PAB] OPIS TECHNICZNY_CH DW 414 Prószków.pdf
1.PLAN SYTUACYJNY .pdf
2.PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY .pdf
3.PROFIL PODŁUŻNY .pdf
4.PRZEKROJE POPRZECZNE .pdf
STRONA TYTUŁOWA ŁĄCZNIK.pdf
 

- BiOZ

BIOZ.pdf
STRONA TYTUŁOWA ŁĄCZNIK.pdf
 

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:

D.00.00.00.pdf
D.01.01.01 - ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.pdf
D.01.02.01 - USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW.pdf
D.01.02.02 - ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY.pdf
D.01.02.04 - ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW.pdf
D.02.00.01 - ROBOTY ZIEMNE - WYMAGANIA OGÓLNE.pdf
D.02.01.01 - WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH.pdf
D.02.03.01 - WYKONANIE NASYPÓW.pdf
D.04.01.01 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.pdf
D.04.02.02 - WARSTWA MROZOOCHRONNA.pdf
D.04.03.01 - OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARST KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI.pdf
D.04.04.00 - PODBUDOWY Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE.pdf
D.04.04.02 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.pdf
D.05.03.01 - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ.pdf
D.05.03.05a - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA.pdf
D.05.03.05b - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA.pdf
D.06.01.01 - UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW.pdf
D.06.03.01a - POBOCZE UMOCNIONE KRUSZYWEM ŁAMANYM.pdf
D.07.02.01 - OZNAKOWANIE PIONOWE.pdf
D.08.01.01 - KRAWĘŻNIKI BETONOWE.pdf
STRONA TYTUŁOWA ŁĄCZNIK.pdf
 

- Przedmiar robót:

PRZEDMIAR ŁĄCZNIK.pdf