Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi na terenie Gminy Prószków za rok 2020

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Prószków na rok 2020.

1.  Podstawa prawna.

Niniejsze sprawozdanie sporządza się w oparciu o art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie nr XVII/109/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia  Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

2. Środki finansowe.

Zgodnie z § 10 Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Prószków na rok 2020 na jego realizację przeznaczono środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. W ramach realizacji Programu w roku 2020 przekazano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 374.700,00  zł.

3. Współpraca finansowa - zlecanie realizacji zadań publicznych.

W ramach realizacji Programu współpracy na rok 2020, przeprowadzono 2 otwarte konkursy ofert dotyczące upowszechniania kultury fizycznej, a także pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia, w których wyłoniono podmioty realizujące te zadania. Ponadto złożono 1 ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na którą udzielono dotacji w ramach działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

4. Wskaźniki oceny realizacji Programu współpracy w roku 2020:

 1. Liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert: 13,
 2. Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych: 11,
 3. Liczba umów zerwanych lub unieważnionych: 0,
 4. Liczba organizacji pozarządowych podejmujących działania w oparciu o dotację: 11,
 5. Wysokość kwot udzielonych dotacji:

Łącznie zlecono organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym realizację 13 zadań publicznych z następujących dziedzin:

- z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 1. kwotę 88.500,00 zł przekazano Gminnemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Prószkowie na zadanie pn. „Sport to my! – upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Prószków w roku 2020”. Środki zostały wykorzystane przez 4 zrzeszone w GZ LZS kluby sportowe tj.: LZS Przysiecz, Orzeł Źlinice, Ramsch Chrzowice oraz Iskra Zimnice Wielkie. W ramach zadania dofinansowano działania dotyczące piłki nożnej, skata sportowego oraz piłki siatkowej, w tym koszty związane z utrzymaniem boiska sportowego i opłatami eksploatacyjnymi, zatrudnienia trenerów, koszty transportu zawodników na zawody sportowe, opłaty regulaminowe, składki ubezpieczeniowe, zakup niezbędnych materiałów potrzebnych podczas realizacji zadania takich jak napoje, zakup odzieży i obuwia, sprzętu sportowego, wynajem boiska oraz sal, koszty obsługi finansowej zadania.
 2. kwotę 12.500,00 zł przekazano Klubowi Sportowemu „Chrząszcz” na zadanie pn. „Sport jest lepiszczem społeczności”. W ramach zadania dofinansowano zadania służące upowszechnieniu kultury fizycznej wśród lokalnej, wiejskiej społeczności, poprzez utrzymanie boiska do piłki nożnej, zakup strojów sportowych, dokonanie opłat członkowskich za udział w rozgrywkach OZPN, dokonanie opłat związanych z przeprowadzeniem meczy piłkarskich, ubezpieczeniem zawodników, koszty związane z wynagrodzeniem trenera, a także obsługą księgową zadania.
 3. kwotę 28.500,00 zł przekazano Stowarzyszeniu PLUKS Pomologia Prószków na zadanie pn. „Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki nożnej dzieci i młodzieży w roku 2020”. W ramach zadania dofinansowano koszty związane z poprawą warunków uprawiania sportu wśród dwóch grup młodzików i grupy trampkarzy klubu sportowego poprzez zakup strojów treningowych, piłek oraz toreb sportowych, a także  dofinansowanie wynagrodzenia trenerów.
 4. kwotę 12.000,00 zł przekazano Fundacji Tenis Prószków na zadanie pn. „Tenis – gram, bo lubię”. W ramach zadania dofinansowano działania dotyczące zwiększenia dostępu do zajęć sportowych z tenisa ziemnego dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Prószków poprzez organizację regularnych treningów oraz turnieju dla dzieci i młodzieży, wynagrodzenie trenera, zakup medali i pucharów.
 5. kwotę 10.000,00 zł przekazano Stowarzyszeniu „Bieg Opolski” na zadanie pn. „Wzgórzowa Trzynastka”. W ramach zadania dofinansowano działania dotyczące organizacji biegu przełajowego Wzgórzowa Trzynastka, w tym zakup nagród, pakietów startowych, sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia wydarzenia, przeprowadzenie kampanii informacyjno-reklamowej, a także wszelkie czynności techniczne związane z organizacją biegu.
 6. kwotę 28.500,00 zł przekazano Stowarzyszeniu Miejski Klub Sportowy Polonia Prószków na zadanie pn. „Szkolenie oraz współzawodnictwo w piłce nożnej kobiet i mężczyzn”. W ramach zadania dofinansowano działania dotyczące propagowania piłki nożnej wśród kobiet i mężczyzn, pokrywając między innymi koszty związane z zakupem sprzętu meczowego i treningowego, pokryciem opłat OZPN, a także koszty transportu.
 7. kwotę 7.500,00 zł przekazano Europejskiemu Stowarzyszeniu Promocji Aktywności Ruchowej 50+ (ESPAR 50+) na zadanie pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”. W ramach zadania dofinansowano organizację i prowadzenie zajęć promujących aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców gminy, którzy przekroczyli 45 rok życia. Zajęcia objęły gimnastykę, nordic walking, zajęcia na siłowni plenerowej, rajd rowerowy, weekendowy wyjazd integracyjny oraz organizację imprezy rekreacyjnej. Dzięki przyznanej dotacji pokryto m.in. koszty wynajęcia instruktora prowadzącego gimnastykę, nordic walking, organizacji imprezy plenerowej, wynajmem sali, a także koszty związane z administracją zadania.
 8. kwotę 4.000,00 zł przekazano Opolskiemu Klubowi Taekwondo na zadanie pn. „Taekwondo – skuteczny program propagowania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Prószków w roku 2020”. W ramach zadania dofinansowano koszty organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu wschodniej sztuki walki – taekwondo, w tym koszty wynagrodzenia szkoleniowców, przejazdu instruktorów oraz obsługi biura.

- z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia:

 1. kwotę łączną 140.000,00 zł przekazano Caritas Diecezji Opolskiej, 45-010 Opole, ul. Szpitalna 5a na zadanie pn. „1. Promowanie zdrowego stylu życia mającego na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym. 2. Podejmowanie działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców Gminy Prószków. 3. Pomoc w sprawach medycznych, higienicznych, odżywiania i rehabilitacji, ludziom obłożnie chorym, niepełnosprawnym, uzależnionym, rodzinom wielodzietnym i w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom w podeszłym wieku. 4. Objęcie mieszkańców gminy świadczeniami pielęgnacyjno-higienicznymi, diagnostycznymi oraz socjalno-bytowymi. 5. Wypożyczanie mieszkańcom sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego”.
  W ramach zadań dofinansowano koszty wynagrodzeń pielęgniarek Stacji Opieki Caritas działającej na terenie gminy Prószków oraz koszty eksploatacyjne tej Stacji, a także koszty zakupu materiałów i wyposażenia. W  ramach zadania świadczono usługi skierowane do mieszkańców gminy Prószków obejmujące czynności higieniczno-pielęgnacyjne, zabiegowe, diagnostyczne oraz z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej. Ponadto w ramach realizacji zadania gabinet rehabilitacyjny Caritas w Przysieczy świadczył usługi ambulatoryjne obejmujące kinezyterapię, masaż leczniczy, zabiegi z zastosowaniem elektrolecznictwa, pola magnetycznego oraz światłolecznictwa. Oprócz tego Stacja udostępniała specjalistyczny sprzęt mieszkańcom gminy.
 2. kwotę 40.000,00 zł przekazano Stowarzyszeniu Opolskich Pielęgniarek Środowiskowych na zadanie pn. „Zdrowy styl życia dla mieszkańców Gminy Prószków”. W ramach zadania świadczono usługi skierowane do mieszkańców gminy Prószków obejmujące świadczenia profilaktyczne polegające na prowadzeniu poradnictwa w zakresie samoopieki i samopielęgnacji, diagnostyczne, lecznicze mające na celu dokonywanie iniekcji oraz opatrunków a także zakładanie cewnika i pielęgnację odleżyn, rehabilitacyjne mające na celu usprawnienie ruchowe pacjentów, pielęgnacyjne oraz socjalno – bytowe. W ramach dotacji sfinansowano wynagrodzenia pielęgniarek świadczących usługi oraz koszty związane z obsługą księgową zadania.

- z działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

 1. kwotę 3.200,00 zł przekazano Stowarzyszeniu „Nasze Górki” na zadanie pn. „Festiwal Kluski i Kluseczki – działanie wspierające dziedzictwo kulinarne naszej miejscowości”. Dzięki wsparciu realizacji zadania udało się przeprowadzić w miejscowości Górki festiwal, którego głównym celem było propagowanie dziedzictwa kulinarnego regionu. Na festiwal przygotowano ponad 1200 klusek różnego rodzaju, a także potrawy mięsne, sosy oraz kapusty. W ramach zadania sfinansowano zakup wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia przedsięwzięcia, a także produktów, które były konieczne do przygotowania potraw.

5. Współpraca pozafinansowa.

Współpraca pozafinansowa polegała na konsultowaniu treści aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wzajemnym informowaniu się o kierunkach działalności oraz pomocy organizacjom pozarządowym w przedmiocie informowania o możliwościach uzyskania dofinansowania ze źródeł krajowych i zagranicznych.

     BURMISTRZ

            /-/

Krzysztof Cebula

PDFSprawozdanie NGO 2020.pdf (160,98KB)