Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2021 r.

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW

ZA 1 KWARTAŁ 2021 R.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

A. DOCHODY

54 263 137,83

13 244 295,59

A1. Dochody bieżące

47 004 223,42

13 228 667,12

A2. Dochody majątkowe, w tym:

7 258 914,41

15 628,47

A.21 dochody ze sprzedaży majątku 

244 000,00

13 345,00

B. WYDATKI

57 408 091,55

11 466 493,17

B1. Wydatki bieżące

45 950 974,09

11 386 969,67

B2. Wydatki majątkowe

11 457 117,46

79 523,50

C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)

-3 144 953,72

1 777 802,42

C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)

1 053 249,33

1 841 697,45

D1. Przychody ogółem z tego:

3 811 620,72

5 059 945,18

D11. kredyty i pożyczki

500 000,00

0,00

D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:

1 159 466,72

0,00

D13a. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

0,00

1 726 612,18

D15. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

2 152 154,00

3 333 333,00

D2. Rozchody ogółem z tego:

666 667,00

166 668,00

D21. spłaty kredytów i pożyczek

666 667,00

166 668,00

 

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

E. Finansowanie deficytu

3 144 953,72

0,00

E2. kredyty i pożyczki

500 000,00

0,00

E4. nadwyżka budżetu jst z lat ubiegłych

1 159 466,72

0,00

E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 485 487,00

0,00

E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

0,00

0,00

 

Burmistrz Krzysztof Cebula

Sprawę prowadzi:

Ewa Miążek tel. 77 40 13 714

ksiegowosc@proszkow.pl Wydział Finansów

PDFInformacja z wykonania budżetu za 1 kw.2021 roku.pdf

PDFInformacja z wykonania budżetu za 1 kw.2021 roku-korekta nr 1.pdf