Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Prószkowie

B U R M I S T R Z    P R Ó S Z K O W A

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BRONISŁAWA KORASZEWSKIEGO  W PRÓSZKOWIE

ul. Szkolna  6, 46-060 Prószków

prowadzonej przez Gminę Prószków

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm. ).

 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy  magister, magister inżynier  lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela  w danej szkole lub posiada  wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole ;
 2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie  lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie  z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskał:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U z 2020r. poz. 910 z późn. zm.) przed powierzeniem stanowiska dyrektora.

Wymóg posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli:
a. mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku
wymagającym 

kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

 1. mianowanych lub dyplomowanych, zatrudnionych na stanowisku innym niż określone w ppkt a., na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
 2. mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych ( Dz.U  z 2019 r. poz. 263 z późn. zm.)                                          
 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca  2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późń. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r  prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U z 2017 r. poz. 2183 z póź. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego;
 6. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia   17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz.U. z  2021 r. poz. 289);
 7. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim ( Dz.U z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące  wymagania:
 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy  o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 5. spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 powyżej.

                                           

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej( Dz. U z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.):
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 1. stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela albo
 2. stażu pracy dydaktycznej- w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym -  w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę i miejsce urodzenia,
 3. obywatelstwo,
 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,  o którym mowa  w pkt 2  powyżej: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 3. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia  7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672 )  dyplomu ukończenia  studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów  magisterskich, na kierunku filologia polska, lub dokumentu potwierdzającego prawo do  wykonywania  zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego - w  przypadku cudzoziemca;
 4. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 5. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289  z późn. zm.);
 8.  oświadczenie o dopełnieniu  obowiązku, o którym mowa w  art. 7 ust.1 i  3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów  (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 2141 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora  publicznej szkoły podstawowej urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.
 9. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
 10. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 11. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) lub w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)  lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 12. oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 13.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  i zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną zgodnie ze wzorem nr 1 załączonym do ogłoszenia o konkursie.
 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach  z podanym adresem zwrotnym i adresem e-mail oraz z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie”

w terminie do dnia  7 maja  2021 r.  do godz. 13.00

osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie , I piętro, pok. nr 18   godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17,  46-060 Prószków .

Podanie dresu e-mail/numeru telefonu jest dobrowolne, a jego celem jest ułatwienie kontaktów pomiędzy kandydatem o komisją konkursową.

 1. W przypadku nadesłania oferty pocztą o dotrzymaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Prószkowie.
 1. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePuap i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

Adres skrzynki ePUAP: 8w9o9e4wok.

 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Prószkowa.
 1. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą e-mail lub drogą pisemną.

PDFKonkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Prószkowie-sig.pdf
DOCKlauzula RODO - PSP Prószków.doc
DOCOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - PSP Prószków.doc