Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Prószków przeznaczonychdo sprzedaży (RG.6840.1.2018.ZA)

Zarządzenie Nr RO.0050.503.2021.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 30 marca 2021 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży /sprawa: RG.6840.1.2018.ZA/

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 713 ze zmianami) oraz art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 oraz art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XIII/84/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowych, Burmistrz Prószkowa zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości lokalowe wykazane w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronach internetowych urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki.

 

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZarządzenie Nr 0050.503.2021.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 30.03.2020 r. wykaz Pomologia 3 lokale.pdf