Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Chrzowice projektu uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie uchwalenia statutu tego sołectwa

Zarządzenie nr RO.0050.497.2021.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 19.03.2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Chrzowice projektu uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie uchwalenia statutu tego sołectwa

Na podstawie Uchwały Nr XVII/126/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Prószków (Dz. Urz. Woj. Opols.2004.16.407) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami sołectwa Chrzowice dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chrzowice.
  2. Termin przeprowadzenia konsultacji wyznacza się na dzień 25 marca 2021 r. w godzinach od 9.00 do 14.00.

§ 2.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Do przeprowadzenia konsultacji powołuję Komisję w składzie:

  1. Irena Szott – Przewodniczący Komisji,
  2. Adam Wrześniewski – Sekretarz Komisji,
  3. Marcin Kansy – Członek Komisji

 

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

     Burmistrz

           /-/

Krzysztof Cebula

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Burmistrza Prószkowa nr RO.0050.497.2021.KRO

z dnia 19.03.2021 r.

 

 

Prószków, 19.03.2021 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PRÓSZKOWA

 

Działając na podstawie Uchwały nr XVII/126/2004 r. Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Prószków (Dz. Urz. Woj. Opols.2004.16.407), Burmistrz Prószkowa zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Chrzowice dotyczącymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chrzowice.

 

I. Przedmiot konsultacji

Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji mieszkańców sołectwa Chrzowice dotyczących treści projektu uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chrzowice. Z treścią projektu można zapoznać się:

  • na gminnych stronach internetowych www.proszkow.pl w zakładce „Aktualności i ogłoszenia” oraz na stronie www.bip.proszkow.pl w zakładce „Ogłoszenia/Konsultacje statutów sołectw”,
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17 46-060 Prószków.

 

II. Określenie formy konsultacji.

Konsultacje odbędą się w formie spotkań z delegatami mieszkańców, posiadającymi pisemne upoważnienie co najmniej 30 mieszkańców sołectwa Chrzowice. Delegatami mieszkańców mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

 

III. Wskazanie miejsc przeprowadzenia konsultacji oraz terminu ich rozpoczęcia i zakończenia.

Konsultacje odbędą się w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17 46-060 Prószków w dniu 25 marca 2021 r. w godzinach od 9.00 do 14.00.

 

     Burmistrz

           /-/

Krzysztof Cebula

 

Załączniki:

PDFProjekt uchwały - statut sołectwa Chrzowice.pdf (219,75KB)
PDFCHRZOWICE.pdf (280,40KB)