Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybór ofert i udzielenie dotacji w zakresu pomocy społecznej w roku 2021 przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Zarządzenie Nr RO.0050.483.2021.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 18 lutego 2020 r.

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Prószków z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2021 przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), w zw. z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXVIII/194/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, zarządzam, co następuje:

§ 1

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2021, ogłoszonego w dniu 11 stycznia 2021 r., udziela się dotacji na realizację zadań własnych Gminy Prószków dla następujących podmiotów:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków w zł

1.

Caritas Diecezji Opolskiej
ul. Szpitalna 5a
45-010 Opole

 1. Promowanie zdrowego stylu życia mającego na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym.
 2. Podejmowanie działań wynikających
  z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców Gminy Prószków.
 3. Pomoc w sprawach medycznych, higienicznych, odżywiania i rehabilitacji, ludziom obłożnie chorym, niepełnosprawnym, uzależnionym, rodzinom wielodzietnym
  i w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom
  w podeszłym wieku.
 4. Objęcie mieszkańców gminy świadczeniami pielęgnacyjno-higienicznymi, diagnostycznymi oraz socjalno-bytowymi.
 5. Wypożyczanie mieszkańcom sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

140 000,00

2.

Stowarzyszenie Opolskich Pielęgniarek Środowiskowych
ul. Opolska 13
46-060 Prószków

Pomoc społeczna oraz promocja i ochrona zdrowia dla mieszkańców gminy Prószków.

40 000,00

 

§ 2

Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa zawarta ze Zleceniobiorcami.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

/-/

                                                                                             Krzysztof Cebula