Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybór ofert i udzielenie dotacji w zakresu upowszechnienia kultury fizycznej w roku 2021 przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Zarządzenie Nr RO.0050.482.2021.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 18 lutego 2021r.

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Prószków z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej w roku 2021 przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), w zw. z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXVIII/194/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, zarządzam,
co następuje:

§ 1

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021, ogłoszonego w dniu 11 stycznia 2021 r., udziela się dotacji na realizację zadań własnych Gminy Prószków dla następujących podmiotów:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków w zł

1.

Stowarzyszenie Bieg Opolski
ul. Ozimska 57/9
45-368 Opole

Wzgórzowa Trzynastka.

8 000,00

2.

Opolski Klub Taekwon-do
ul. Składowskiej-Curie 40
45-765 Opole

Taekwondo – skuteczny program upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Prószków w 2021 roku.

4 000,00

3.

PLUKS Pomologia Prószków
ul. Pomologia 11
46-060 Prószków

Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży
w roku 2021.

10 500,00

4.

Stowarzyszenie Akademia Sportowego Rozwoju
ul. Luboszycka 32a/5
45-215 Opole

Aktywny Przedszkolak – Prószków 2021.

2 000,00

5.

Fundacja Tenis Prószków
ul. Sportowa 3
46-060 Prószków

Tenis – gram, bo lubię!

11 000,00

6.

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
ul. Daszyńskiego 6
46-060 Prószków

„W zdrowym ciele zdrowy duch!” – upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Prószków w roku 2021.

91 000,00

7.

Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ (ESPAR 50+)
ul. Millera 14/24
01-496 Warszawa

W zdrowym ciele zdrowy duch.

7 000,00

8.

Miejski Klub Sportowy Polonia Prószków
ul. Sportowa 1
46-060 Prószków

Szkolenie oraz współzawodnictwo w piłce nożnej kobiet i mężczyzn.

33 000,00

9.

Klub Sportowy „Chrząszcz”
ul. Leśna 27
46-060 Chrząszczyce

Sport jest lepiszczem społeczności.

 12 500,00

10.

Stowarzyszenie Szwadron Przysiecz
ul. Stawowa 2
46-060 Przysiecz

Powstanie sekcji fechtunku szablą historyczną.

6 000,00

11.

Akademia Piłki Nożnej Orzeł Źlinice

ul. Krapkowicka 1

46-061 Źlinice

Sport uczy jak wygrywać, Sport uczy jak przegrywać, Sport uczy jak żyć.

15 000,00

 

§ 2

Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa zawarta ze Zleceniobiorcami.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

/-/

                                                                                            Krzysztof Cebula