Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli na członków komisji konkursowej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji ochrony zdrowia w roku 2021

OGŁOSZENIE

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych gminy Prószków z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2021.

  • Burmistrz Prószkowa zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Prószków z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w 2021 r.
  • W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie.
  • Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i złożenie go w terminie do dnia 3 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków lub przesłanie go drogą elektroniczną na adres .
  • Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których dana osoba występuje.
  • Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji nie przysługuje zwrot kosztów.

DOCformularz-zgloszeniowy-2021-komisja-konkursowa pomoc społeczna i zdrowie.doc (55,00KB)