Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Prószków

Zarządzenie Nr RO.0050. 466 .2021
Burmistrza Prószkowa

z dnia  15 stycznia 2021 r.

 

w sprawie określenia  terminów przeprowadzenia  postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów
na  rok szkolny  2021/2022 do  klas I publicznych  szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Prószków.

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 oraz art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  (t.j. Dz. U.  z 2020r.  poz. 910, 1378 ) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.  Określam na rok szkolny 2021/2022 terminy przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania  uzupełniającego,  w tym terminy składania dokumentów  do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prószków, stanowiące załącznik do niniejszego  zarządzenia.

§ 2.  Zobowiązuje się dyrektorów publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Prószków jest organem prowadzącym  do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego   i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych, zgodnie z terminami określonymi w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie .

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

           Burmistrz Prószkowa

                        - / -

                                                                                     Krzysztof Cebula

 

 

 

 

 

 

Załącznik
do zarządzenia Nr RO.0050. 466 .2021
Burmistrza Prószkowa z dnia 15..01.2021r.
w sprawie określenia  terminów przeprowadzenia  postępowania rekrutacyjnego  i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,    na  rok szkolny  2021/2022 do  klas pierwszych publicznych  szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prószków

Terminy przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania  uzupełniającego,  w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prószków.


Lp.


Czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym


 od  22.02.2021r.                     
 do    5.03.2021r.

 

od 31.05.2021r.
do 7.06.2021r.

 

2.

 

 

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie  przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7,  ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r.   Prawo oświatowe   (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.  zm).

 

 

 

do 10.03.2021r

 

 

 

 

 

 

do 11.06.2021r.

 

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych    i kandydatów niezakwalifikowanych

22.03.2021r.
do godz. 15.00 

 

17.06.2021r.
do godz. 15.00

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata  woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia


od 24.03.2021r.                             do 29.03.2021r.

do godz. 15.00

od 21.06.2021r.                            do 23.06.2021r.
do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych

31. 03.2021r.
godz. 15.00

29.06.2021r.
godz. 15.00

 

Załączniki:

PDF2. Zarządzenie - terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas I.pdf
PDF2 Uchwała 24.02.2017 rekrutacja do szkół ogłoszenie w Dz. Urz..pdf