Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na wykonywanie zadania polegającego na zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2021

RG.7031.12.2020.GO

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Prószków zaprasza do składania ofert na wykonywanie zadania polegającego na zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2021.

1. Zamawiający: Gmina Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków

2. Opis przedmiotu zamówienia: Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków.

Odbiór następował będzie po zgłoszeniu telefonicznym pracownika Urzędu Miejskiego w Prószkowie. Realizacja każdorazowego zgłoszenia do 6 godzin od momentu zgłoszenia przez pracownika Urzędu. Wykonawca musi posiadać wszystkie wymagane zezwolenia określone w przepisach prawa w zakresie odbioru i przewozu zwłok bezdomnych zwierząt. Wykonawca musi mieć podpisaną umowę z zakładem prowadzącym działalność w zakresie utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt.

3. Termin wykonania zadania: od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

4. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub listownie do Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków lub pocztą elektroniczną na adres: .

Oferty przyjmowane będą do dnia: 29.12.2020 r., do godz. 15:00. O zachowaniu terminu składania ofert decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu.

W przypadku wysłania oferty pocztą elektroniczną Wykonawca którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy oryginał oferty.

5. Kryteria oceny ofert: jedynym kryterium oceny będzie cena brutto za 1 szt. zebranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych zwłok bezdomnych zwierząt, wskazaną w formularzu ofertowym.

 6. Do oferty należy załączyć wypełniony formularz stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, zawierający oświadczenie o posiadaniu wymaganych zezwoleń określonych w przepisach prawa w zakresie odbioru i przewozu zwłok bezdomnych zwierząt.

7. Wyłoniony wykonawca w dniu podpisania umowy, przedłoży wymagane zezwolenia potwierdzone za zgodność z oryginałem.

PDFRG.7031.12.2020.GO - Formularz ofertowy.pdf
PDFRG.7031.12.2020.GO - Zapytanie ofertowe.pdf
PDFKlauzula_RODO.pdf