Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2020 r.

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW

ZA 3 KWARTAŁ 2020 R.

     

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

A. DOCHODY

50 191 741,99

36 671 077,90

A1. Dochody bieżące

44 757 732,25

33 967 022,17

A2. Dochody majątkowe, w tym:

5 434 009,74

2 704 055,73

A.21 dochody ze sprzedaży majątku

318 394,00

21 893,40

B. WYDATKI

54 639 534,49

35 001 307,95

B1. Wydatki bieżące

46 424 257,20

30 656 506,16

B2. Wydatki majątkowe

8 215 277,29

4 344 801,79

C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)

-4 447 792,50

1 669 769,95

C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)

-1 666 524,95

3 310 516,01

D1. Przychody ogółem z tego:

5 114 459,50

5 367 561,40

D11. kredyty i pożyczki

1 500 000,00

0,00

D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:

1 313 050,80

1 313 050,80

D13a. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

54 510,60

54 510,60

D15. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

2 246 898,10

4 000 000,00

D2. Rozchody ogółem z tego:

666 667,00

500 004,00

D21. spłaty kredytów i pożyczek

666 667,00

500 004,00

 

 

 

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

E. Finansowanie deficytu

4 447 792,50

0,00

E2. kredyty i pożyczki

1 500 000,00

0,00

E4. nadwyżka budżetu jst z lat ubiegłych

1 313 050,80

0,00

E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 580 231,10

0,00

E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

54 510,60

0,00

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2020 r..pdf (428,76KB)