Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr RO.0050.406.2020.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 22 września 2020 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy

Zarządzenie Nr RO.0050.406.2020.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 22 września 2020 roku

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 713 ze zmianami) oraz art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 65, ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLIV/348/2014 z dnia 6 października 2014 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, a także wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony i uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XXVI/176/2020 z dnia 11 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, zarządzam co następuje:

 

§ 1

Przeznaczam do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 10 lat nieruchomość gruntową zabudowaną wykazaną w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustalam wysokość miesięcznej stawki czynszu dzierżawy nieruchomości wymienionej w § 1 w wysokości 2 564,07 zł netto + obowiązujący podatek VAT.

§ 3

Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat i na stronach internetowych urzędu.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki.

§ 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

/-/ Krzysztof Cebula

 

                                                                                                                                                                    Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Prószkowa

    Nr RO.0050.406.2020.KRO z dnia 22 września 2020 roku

 

 

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prószków przeznaczonej do oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy  

 

L.p.

Nr działki

Nr mapy

Obręb

Powierzchnia działki

Nr Księgi

Wieczystej

Położenie

nieruchomości

użytek wg ewidencji gruntów

Wysokość miesięcznej stawki czynszu z tytułu dzierżawy

Rodzaj umowy

Okres

dzierżawy

 

Opis nieruchomości

przeznaczenie w planie zagosp. przest.

 

przeznaczenie i sposób zagospodarowania

 

1.

 

dz. 631/1

mapa 6

Prószków

1,0000 ha

OP1O/00076362/3

Prószków

ul. Parkowa

 

Ba – tereny przemysłowe (0,9700 ha)

W – rowy (0,0300 ha)

2 564,07 zł netto

+ obowiązujący podatek VAT, płatny za dany miesiąc z góry w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury wystawionej
do 7-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego

Nie podlega waloryzacji

art. 23 ust. 1 pkt.7a, art.25 ust. 1,

art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami

umowa

na czas oznaczony

10 lat

 

Na nieruchomości znajduje się: wolnostojący budynek administracyjno-socjalny, o łącznej powierzchni zabudowy 49,40 m2, pow. użytkowa 32,57 m2, składający się z pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych oraz mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, w której skład wchodzą: punkt zlewny ścieków, HUBER, piaskownik z kratą, przepompownia ścieków surowych, zbiornik wielofunkcyjny SBR, stacja dmuchaw, instalacja do strącania fosforu, pompownia wody technologicznej, instalacja spustu ścieków oczyszczonych, staw wybłyszczający.

 

1K – teren infrastruktury technicznej – oczyszczalnia ścieków

 

prowadzenie działalności statutowej

 

Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie przy ul. Opolskiej 17 oraz na stronach internetowych Urzędu przez okres 21 dni, tj. od dnia 24 września do dnia 16 października 2020 r.

 

 

Burmistrz

/-/ Krzysztof Cebula

DOCZarządzenie Nr 0050.406.2020.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 22.09.2020 r. wykaz oczyszczalnia.doc