Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w roku 2020 prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku

Załącznik do Zarządzenia

Burmistrza Prószkowa

nr RO.0050.403.2020.BP z dnia 18.09.2020 r.

 

 

 

 

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie z budżetu gminy Prószków w roku 2020 zadań publicznych związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Prószków.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282) oraz uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie nr XXXIV/295/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze gminy Prószków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2009 r., nr 90, poz. 1310) Burmistrz Prószkowa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2020 związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze gminy Prószków.

 1. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, obejmujących w szczególności:

 

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

 1. Wniosek o dofinansowanie moe złoy osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej posiadajca tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

 

 1. Złoony wniosek powinien zawiera w szczególnoci następujące elementy:
  1. imię i nazwisko (nazwę), miejsce zamieszkania (siedzibę) podmiotu uprawnionego;
  2. wskazanie zabytku, z określeniem miejsca jego położenia;
  3. wskazanie tytułu prawnego podmiotu uprawnionego do zabytku;
  4. określenie rodzaju i zakresu prac, na które ma być udzielona dotacja;
  5. nazwę programu operacyjnego, jeżeli prace są lub będą realizowane w ramach tego programu;
  6. określenie wysokości dotacji;
  7. deklarację posiadania środków własnych, tj. niepochodzących od sektora finansów publicznych, na wykonanie prac w części niefinansowanej z dotacji;
  8. informację o dotychczas uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie prac przy tym zabytku;
  9. informację o tym, czy podmiot uprawniony ubiega się lub ubiegał się o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu mogącego udzielać dotacji.

Wzór wniosku uwzględniającego powyższe wymagania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 1. Do wniosku winny by załczone nastpujce załczniki:
  1. potwierdzenie o wpisie zabytku do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków prowadzonej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub gminnej ewidencji zabytków prowadzonej przez Burmistrza Prószkowa;
  2. harmonogram realizacji prac;
  3. kosztorys całkowity prac;
  4. wykaz prac wykonywanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 5 lat z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie;
  5. fotograficzną dokumentację odzwierciedlającą stan zachowania zabytku;
  6. pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;
  7. zgodę właściciela w przypadku składania wniosku przez posiadacza;
  8. zgodę współwłaściciela w przypadku gdy zabytek jest przedmiotem współwłasności, a wniosek składa tylko jeden z nich;
  9. pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagaj ą takiego pozwolenia,
  10. w przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku - sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 708).

Załączniki do wniosku powinny być załączone w wersji oryginalnej lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione statutowo bądź upoważnione w tym celu.

 1. Termin składania wniosków o dofinansowanie: od dnia 18.09.2020 r. do dnia 25.09.2020 r.
 2. Wypełnione wnioski wraz z załcznikami naley złoy w sekretariacie Urzdu Miejskiego w Prószkowie przy ul. Opolskiej 17, 46-060 Prószków w godzinach pracy Urzędu. Wnioski złoone po terminie wskazanym w pkt. 5 ogłoszenia nie bd rozpatrywane. W przypadku nadesłania wniosku wraz z załcznikami poczt decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Prószkowie.
 3. Kwotarodków przeznaczonych na dofinansowanie wnioskowanych zada wynosi 23 000,00 zł.
 4. Wielko dofinansowania.
 1. Dotacja nie może przekroczyć 85 % nakładów koniecznych na wykonanie prac przy zabytku.
 2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac lub jego stan zachowania wymaga niezwłocznego ich podjęcia, dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie prac, z zastrzeżeniem pkt. 8 ppkt. 3 niniejszego ogłoszenia.
 3. Łączna wysokość dotacji i innych uzyskanych środków publicznych przeznaczonych na przeprowadzenie prac przy tym zabytku nie może przekroczyć 100 % nakładów koniecznych na wykonanie prac.
  1. Kryteria stosowane przy ocenie wniosków:

 

 1. możliwości finansowe budżetu gminy,
 2. ranga i stan zachowania obiektu;
 3. promowanie Gminy Prószków;
 4. znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego,
 5. wysokość środków własnych wnioskodawcy zaangażowanych w wykonanie prac;
 6. sytuacja finansowa podmiotu uprawnionego;
 7. dotychczas poniesione nakłady konieczne na wykonanie prac,
 8. realność wykonania zadania oraz ocena jego efektywności.
  1. Dofinansowanie zostanie udzielone z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie nr XXXIV/295/2009 z dnia 16 wrzenia 2009 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujcych si na obszarze gminy Prószków stanowicej załcznik do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:

 1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji.
 2. Uchwała Rady Miejskiej w Prószkowie nr XXXIV/295/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze gminy Prószków

 

PDFOgłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych.pdf (1,68MB)
DOCFormularz_wniosku - dotacja na zabytki.doc (98,00KB)
PDFuchwała nr XXXIV-295-2009.pdf (87,79KB)