Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o dochodach i stratach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat za okres 01-01-2019 do dnia 31-12-2019 r.

Informacja o dochodach i stratach

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków

oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat

za okres 01-01-2019 do dnia 31-12-2019 r.

 

Gmina Prószków posiada 100% udziału w spółce z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie.

Rozliczenie przychodów i kosztów za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

A.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

7 007 356,97

I.

przychody netto ze sprzedaży:

7 025 685,79

 

1.Sprzedaż usług w tym:

7 025 685,79

 

Centralne ogrzewanie

63 319,15

 

Mieszkaniówka

78 676,13

 

Wywóz śmieci i odpadów

544 158,09

 

Odprowadzanie ścieków

2 658 099,00

 

Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody

1 122 961,94

 

Wykonywanie robót ogólnobudowlanych, Transport, Obsługa urządzeń wodnych

2 097 080,65

 

Obsługa Gmina Dąbrowa

461 390,83

 

2.Sprzedaż materiałów

0,00

 

3.Sprzedaż towarów

0,00

II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)

-18 328,82

III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

B.

Koszty działalności operacyjnej

6 900 428,39

I.

Amortyzacja

330 729,15

II.

Zużycie materiałów i energii

2 283 314,96

III.

Usługi obce

2 015 786,38

IV.

Wynagrodzenia

1 631 568,94

V.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

361 204,05

 

emerytalne

311 782,89

VI.

Pozostałe koszty, w tym:

277 824,91

 

wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

C

Zysk (strata) za sprzedaży (A-B)

106 928,58

D

Pozostałe przychody operacyjne, w tym:

155 231,64

 

aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

E.

Pozostałe koszty operacyjne, w tym:

45 945,10

 

aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

7 425,14

F.

Przychody finansowe, w tym:

21 775,86

I.

Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

0,00

 

od jednostek powiązanych, których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0,00

II.

Odsetki, w tym:

14 905,56

 

od jednostek powiązanych

0,00

III.

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

0,00

 

w jednostkach powiązanych

0,00

IV.

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00

G.

Koszty finansowe, w tym:

92,13

I.

Odsetki, w tym:

91,19

 

dla jednostek powiązanych

0,00

II.

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

0,00

 

w jednostkach powiązanych

0,00

III.

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00

H.

Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)

237 898,85

I.

Podatek dochodowy

56 789,00

J.

Zysk (strata) netto (H-I)

181 109,85

 

Wypracowany zysk przeznaczono na zwiększenie kapitału zapasowego spółki.

Informację na podstawie sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., 46-060 Prószków, ul. Daszyńskiego 13A za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019 r.

Opracowała – Ewa Miążek

PDFInformacja o dochodach i stratach za 2019 rok - ZGKiM Sp. z o.o..pdf (162,05KB)