Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o dochodach i stratach Gminnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat za okres za okres 01-01-2019 do dnia 31-12-2019 r.

Informacja o dochodach i stratach

Gminnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków

oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat

za okres 01-01-2019 do dnia 31-12-2019 r.

 

Gmina Prószków posiada 100% udziału w spółce z o.o. Gminne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z siedzibą w Prószkowie.

Rozliczenie przychodów i kosztów za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019 r.

A.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

2 117 617,69

I.

przychody netto ze sprzedaży:

2 125 531,57

 

1.Sprzedaż usług w tym:

2 125 531,57

 

Wywóz śmieci i odpadów

1 063 404,26

 

Transport

230 868,65

 

Usługi wod kan

3 001,50

 

Usługi budowlane

503 369,78

 

Utrzymanie terenów zielonych

102 420,38

 

Akcja zima

222 467,00

 

2.Sprzedaż materiałów

0,00

 

3.Sprzedaż towarów

0,00

II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)

-7 913,88

III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

B.

Koszty działalności operacyjnej

2 111 146,13

I.

Amortyzacja

0,00

II.

Zużycie materiałów i energii

229 074,15

III.

Usługi obce

998 544,60

IV.

Wynagrodzenia

721 453,43

V.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

152 020,04

 

emerytalne

128 161,50

VI.

Pozostałe koszty, w tym:

10 053,91

 

wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

C

Zysk (strata) za sprzedaży (A-B)

6 471,56

D

Pozostałe przychody operacyjne, w tym:

2,58

 

aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

E.

Pozostałe koszty operacyjne, w tym:

0,00

 

aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

F.

Przychody finansowe, w tym:

0,00

I.

Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

0,00

 

od jednostek powiązanych, których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0,00

II.

Odsetki, w tym:

0,00

 

od jednostek powiązanych

0,00

III.

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

0,00

 

w jednostkach powiązanych

0,00

IV.

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00

G.

Koszty finansowe, w tym:

25,50

I.

Odsetki, w tym:

25,50

 

dla jednostek powiązanych

0,00

II.

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

0,00

 

w jednostkach powiązanych

0,00

III.

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00

H.

Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)

6 448,64

I.

Podatek dochodowy

1 393,00

J.

Zysk (strata) netto (H-I)

5 055,64

 

Wypracowany zysk przeznaczono na zwiększenie kapitału zapasowego spółki.

 

Informację na podstawie sprawozdania finansowego Gminnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Sp. z o.o., 46-060 Prószków, ul. Daszyńskiego 13A za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019 r.

Opracowała – Ewa Miążek

PDFInformacja o dochodach i stratach za 2019 rok - GPW Sp. z o.o..pdf (168,56KB)