Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2020.

Nr uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie

Z dnia

w sprawie

ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Uchwała Nr XX/136/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 stycznia 2020 r. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.309
Ogłoszony: 24.01.2020
Uchwała Nr XX/137/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 stycznia 2020 r. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Prószków na rok szkolny 2019/2020

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.310
Ogłoszony: 24.01.2020

Uchwała Nr XXI/144/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 marca 2020 r. ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2020 oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2020

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.991
Ogłoszony: 23.03.2020

Uchwała Nr XXI/145/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 marca 2020 r. zmiany uchwały nr XXXIV/263/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Prószków DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.992
Ogłoszony: 23.03.2020
Uchwała Nr XXI/146/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 marca 2020 r. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w 2020 roku” DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.993
Ogłoszony: 23.03.2020
Uchwała Nr XXI/148/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 marca 2020 r. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.974
Ogłoszony: 17.03.2020
Uchwała Nr XXI/149/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 marca 2020 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.994
Ogłoszony: 23.03.2020
Uchwała Nr XXI/150/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 marca 2020 r. zmiany przebiegu ulicy Stawowej w miejscowości Górki

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.1047
Ogłoszony: 30.03.2020

Uchwała Nr XXI/151/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 marca 2020 r. poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.995
Ogłoszony: 23.03.2020

Uchwała Nr XXII/156/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 marca 2020 r. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Prószkowie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.1115
Ogłoszony: 06.04.2020

Uchwała Nr XXIII/159/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 maja 2020 r. przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.1460
Ogłoszony: 11.05.2020
Uchwała Nr XXIII/160/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 maja 2020 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.1461
Ogłoszony: 11.05.2020

Uchwała Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 maja 2020 r.  poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.1462
Ogłoszony: 11.05.2020
Uchwała Nr XXIV/166/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 czerwca 2020 r.  nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Przysiecz

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.2005
Ogłoszony: 09.07.2020

Uchwała Nr XXIV/167/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 czerwca 2020 r. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Prószków na rok szkolny 2020/2021

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.1990
Ogłoszony: 08.07.2020

Uchwała Nr XXVI/172/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Złotniki

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.2556
Ogłoszony: 18.09.2020

Uchwała Nr XXVI/173/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.2557
Ogłoszony: 18.09.2020

Uchwała Nr XXVI/175/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/88/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Prószków pod nazwą Publiczny Żłobek w Prószkowie i nadania jej statutu

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.2558
Ogłoszony: 18.09.2020

 
 
 
Uchwała Nr XXVI/177/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Prószkowa

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.2559
Ogłoszony: 18.09.2020

Uchwała Nr XXVII/183/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Złotniki

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.2985
Ogłoszony: 04.11.2020

Uchwała Nr XXVII/185/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla terenów produkcyjnych)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.3172
Ogłoszony: 23.11.2020

Uchwała Nr XXVII/188/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie pomnika przyrody – alei drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole - Lubrza

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.2986
Ogłoszony: 04.11.2020

Uchwała Nr XXVIII/195/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.3615
Ogłoszony: 23.12.2020

Uchwała Nr XXIX/203/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.3641
Ogłoszony: 28.12.2020

Uchwała Nr XXIX/204/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.3642
Ogłoszony: 28.12.2020

Uchwała Nr XXIX/205/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.3643
Ogłoszony: 28.12.2020

Uchwała Nr XXIX/206/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.3644
Ogłoszony: 28.12.2020