Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (dla terenów produkcyjnych).

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (dla terenów produkcyjnych).

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej  w Prószkowie VI/48/2019 z dnia 29 marca 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (dla terenów produkcyjnych) w dniach od 29.07.2020 r. do 28.08.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, pok. nr 14 w godzinach urzędowania.

Projekt zmiany planu miejscowego dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie: www.bip.proszkow.pl w zakładce Ogłoszenia / Planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.08.2020 r. w sali spotkań Publicznego Żłobka w Prószkowie, o godz. 15:00.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii uczestnicy dyskusji zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących w miejscach publicznych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Prószkowa w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2020 r.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko dla w/w projektu zmiany, za zgodą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu (dokumenty do wglądu w siedzibie Urzędu).

PDFOgłoszenie o wyłożeniu ZM.PRÓSZKÓW (produkcja).pdf

PDFZmiana_PRÓSZKÓW_tekst_jednolity (materiał poglądowy).pdf
PDFZmiana_PRÓSZKÓW_rysunek.pdf
PDFZmiana_planu_PRÓSZKÓW_tekst.pdf

DOCXRODO.docx