Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór wniosków na dotację realizacji zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Prószków”

Ogłaszamy nabór wniosków na dotację realizacji zadań w ramach projektu pn.:

„Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Prószków”

ze środków budżetu Gminy Prószków, przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, obejmujących likwidację i wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Prószków.

Uwaga - ogłoszenie dotyczy mieszkańców, którzy złożyli już deklaracje woli przystąpienia do projektu w terminie od października 2018 r. do marca 2020 r. oraz tych osób, które chcą przystąpić do projektu, z zastrzeżeniem, iż w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone w w/w terminie i dla których Gmina Prószków przeprowadziła już ocenę energetyczną nieruchomości. Pozostałe wnioski będą weryfikowane i wpisywane na listę rezerwową.

 1. Termin składania wniosków: od 16.07.2020 r. do 31.01.2021 r., przy czym termin realizacji inwestycji nie może przekroczyć 30.06.2021r.
 2. Miejsce i forma składania wniosków: Wniosek o udzielenie dotacji wraz
  z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Prószkowie lub przesłać za pomocą operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Prószkowie
  ul. Opolska 17, 46-060 Prószków. Wnioski należy składać wyłącznie w wersji papierowej.
 3. Wzory wniosków i formularzy niezbędnych do udzielenia dotacji:

a. Deklaracja woli przystąpienia do projektu 

b. Wniosek o udzielenie dotacji

c. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

4. Wykaz dokumentów niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji:

Załączniki do WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI:

 1. Odpis z księgi wieczystej lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny władania nieruchomością (np. kserokopia aktu notarialnego), aktualny na dzień złożenia wniosku (nie starszy niż 3 miesiące),
 2. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację inwestycji;
 3. Oryginały dokumentów uprawniających do występowania w imieniu wnioskodawcy (jeśli dotyczy): pełnomocnictwo, dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli wymagana).
 4. Wydane dla nieruchomości warunki techniczne przez Polską Spółkę Gazownictwa
  Sp. z o.o. przyłączenia do sieci gazowej (załącznik można uzupełnić najpóźniej
  do momentu podpisania umowy o udzielenie dotacji);
 5. W przypadku nieruchomości, dla których Gmina Prószków nie przeprowadziła jeszcze oceny energetycznej – formularz zgody na przeprowadzenie oceny energetycznej wraz

z deklaracją woli przystąpienia do projektu – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Załączniki do WNIOSKU O WYPŁATĘ I ROZLICZENIE DOTACJI:

 1. Kopie faktur VAT lub rachunków (koszty poniesione przed podpisaniem umowy dot. udzielania dotacji z Urzędem Miejskim w Prószkowie nie będą dotowane).
 2. Dowody potwierdzające dokonanie zapłaty za zrealizowaną inwestycję
  np. bezgotówkowo-potwierdzenie dokonania przelewu, gotówkowo – potwierdzenie wykonawcy o przyjęciu zapłaty, o ile na fakturze nie jest zaznaczone dokonanie zapłaty;
 3. Oświadczenie wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi obowiązującymi w budownictwie oraz przy dochowaniu należytej staranności i według najlepszej profesjonalnej wiedzy fachowej;
 4. Protokół odbioru instalacji poświadczający odbiór robót/usług oraz wystawiony przez osobę  ze stosownymi uprawnieniami, protokół montażu/podłączenia zakupionych urządzeń (jeśli dotyczy);
 5. Dokument potwierdzający zezłomowanie zdemontowanego kotła (karta przekazania odpadu) lub oświadczenie o likwidacji lub unieczynnieniu źródła (trwałego odłączenie od przewodu kominowego) oraz dokumentacja zdjęciowa;
 6. Dokumentacja techniczna określająca parametry nowego źródła ciepła oraz spełnianie  wymogów projektu określonych w § 4 ust. 4 Regulaminu (uchwała Rady Miejskiej w Prószkowie nr XIX/132/2019 z dnia 20.12.2019r.);
 7. Dokumentacja fotograficzna realizacji zadania – min. 2 zdjęcia;
 8. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT;
 9. Kopie dokumentów potwierdzających otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych z innych źródeł na zadanie, o które wnioskodawca stara się o dotację. Dotyczy części kosztów objętych niniejszym dofinansowaniem w wysokości nie przekraczającej wysokości wkładu własnego beneficjenta.

I. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.

 1. Koszty niekwalifikowane (nie objęte dotacją) to: 
  1. Poniesione przed podpisaniem umowy z Urzędem Miejskim w Prószkowie dot. udzielania dotacji.
  2. opłaty przyłączeniowe - przyłącz gazu do posesji (umiejscowienie żółtej skrzynki PSG na granicy posesji),
  3. budowa zewnętrznych sieci gazowych - nitka gazociągu od przyłącza (żółtej skrzynki) do budynku,
  4. roboty budowlano-montażowe, instalacyjne i wykończeniowe niezwiązane bezpośrednio
   z wymianą źródła ogrzewania (w tym prace związane z zagospodarowaniem pomieszczeń, w których zlokalizowane będą dofinansowane źródła ciepła),
  5. koszty transportu likwidowanego pieca oraz zakupywanych  urządzeń i materiałów,
  6. zakup przenośnych urządzeń grzewczych,
  7. wydatki na modernizację lub wykonanie instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, które nie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania dofinansowanego źródła ciepła (osprzęt, grzejniki, armatura).
 1. Koszty kwalifikowane (na które przysługuje zwrot części poniesionych kosztów):
  1. demontaż/likwidację dotychczasowego źródła ciepła
  2. Zakup i montaż nowego pieca gazowego wraz z niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania osprzętem i armaturą,
  3. wykonanie wewnętrznej instalacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ciepła,
  4. wkład kominowy, o ile jest konieczny.

II. Sugerowana kolejności działań, dla beneficjentów końcowych:

1. Złożyć wniosek o wydanie warunków przyłącza sieci gazowej do posesji.

2. Wykonać projekt budowlany.

3. Uzyskać pozwolenie budowlane (mając na uwadze zmianę prawa budowlanego, które wejdzie w życie od 13 września 2020 r., w miejsce decyzji pozwolenia na budowę, wymagane będzie zgłoszenie – dokonywane w Starostwie).

4. Podpisać umowę z Urzędem Miejskim w Prószkowie dot. udzielania dotacji.

5. Podpisać umowę z Polską Spółką Gazownictwa  Sp. z o.o. dot. dostaw gazu.

6. Przystąpić do wymiany ogrzewania na bardziej ekologiczne.

7. Złożyć wniosek o wypłatę dotacji do Gminy Prószków/Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

Podstawa Prawna: Uchwała nr XIX/132/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Prószków”, ze środków budżetu Gminy Prószków przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza.

 

PDFOgłaszamy nabór.pdf
DOCXwniosek-o-udzielenie-dotacji.docx
DOCXdeklaracja woli.docx
DOCXinformacja dot. przetwarzania danych osobowych.docx