Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi na terenie Gminy Prószków za rok 2019

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Prószków na rok 2019.

1.  Podstawa prawna.

Niniejsze sprawozdanie sporządza się w oparciu o art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie nr II/15/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie uchwalenia  Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

2. Środki finansowe.

Zgodnie z § 10 Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Prószków na rok 2019 na jego realizację przeznaczono środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. W ramach realizacji Programu w roku 2019 przekazano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 412.360,00  zł.

3. Współpraca finansowa - zlecanie realizacji zadań publicznych.

W ramach realizacji Programu współpracy na rok 2019, przeprowadzono 2 otwarte konkursy ofert dotyczące upowszechniania kultury fizycznej, a także pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia, w których wyłoniono podmioty realizujące te zadania. Ponadto złożono 6 ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na które udzielono dotacji dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

4. Wkaźniki oceny realizacji Programu współpracy w roku 2019:

 1. Liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert: 11,
 2. Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych: 16,
 3. Liczba umów zerwanych lub unieważnionych: 0,
 4. Liczba organizacji pozarządowych podejmujących działania w oparciu o dotację: 15,
 5. Wysokość kwot udzielonych dotacji:

Łącznie zlecono organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym realizację 16 zadań publicznych z następujących dziedzin:

- z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 1. kwotę 102.100,00 zł przekazano Gminnemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe
  w Prószkowie na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2019”. Środki zostały wykorzystane przez 4 zrzeszone w GZ LZS kluby sportowe tj.: LZS Przysiecz, Orzeł Źlinice, Ramsch Chrzowice oraz Iskra Zimnice Wielkie.
  W ramach zadania dofinansowano działania dotyczące piłki nożnej, skata sportowego oraz piłki siatkowej, w tym koszty związane z utrzymaniem boiska sportowego i opłatami eksploatacyjnymi, zatrudnienia trenerów, koszty transportu zawodników
  na zawody sportowe, opłaty regulaminowe, składki ubezpieczeniowe, badania lekarskie, zakup niezbędnych materiałów potrzebnych podczas realizacji zadania takich jak napoje, zakup odzieży i sprzętu sportowego, koszty obsługi finansowej zadania.
 2. kwotę 13.000,00 zł przekazano Klubowi Sportowemu „Chrząszcz” na zadanie pn. „Prowadzenie drużyny w rozgrywkach piłkarskich klasy-B”. W ramach zadania dofinansowano zadania służące upowszechnieniu kultury fizycznej wśród lokalnej, wiejskiej społeczności, poprzez utrzymanie boiska do piłki nożnej, zakup sprzętu i odzieży, dokonanie opłat członkowskich za udział w rozgrywkach OZPN, dokonanie opłat związanych z przeprowadzeniem meczy piłkarskich, ubezpieczeniem zawodników, a także koszty związane z obsługą.
 3. kwotę 13.000,00 zł przekazano Stowarzyszeniu PLUKS Pomologia Prószków na zadanie pn. „Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki nożnej dzieci i młodzieży w roku 2019”. W ramach zadania dofinansowano koszty związane z poprawą warunków uprawiania sportu wśród dwóch grup młodzików i grupy trampkarzy klubu sportowego poprzez zakup strojów treningowych oraz piłek, a także  dofinansowanie wynagrodzenia trenerów.
 4. kwotę 18.000,00 zł przekazano Fundacji Tenis Prószków na zadanie pn. „Tenis – gram, bo lubię”. W ramach zadania dofinansowano działania dotyczące zwiększenia dostępu do zajęć sportowych z tenisa ziemnego dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Prószków poprzez organizację regularnych treningów i półkolonii, zakup posiłków dla uczestników, a także ubezpieczenia NNW.
 5. kwotę 10.000,00 zł przekazano Stowarzyszeniu „Bieg Opolski” na zadanie pn. „Wzgórzowa Trzynastka”. W ramach zadania dofinansowano działania dotyczące organizacji biegu przełajowego Wzgórzowa Trzynastka, w tym zakup nagród, przeprowadzenie kampanii informacyjno-reklamowej, a także wszelkie czynności techniczne związane z organizacją biegu.
 6. kwotę 26.000,00 zł przekazano Stowarzyszeniu Miejski Klub Sportowy Polonia Prószków na zadanie pn. „Szkolenie oraz współzawodnictwo w piłce nożnej kobiet i mężczyzn”. W ramach zadania dofinansowano działania dotyczące propagowania piłki nożnej wśród kobiet i mężczyzn, pokrywając między innymi koszty związane z wynajęciem boiska, zakupem sprzętu i strojów sportowych, pokryciem opłat OZPN, a także koszty transportu.
 7. kwotę 3.400,00 zł przekazano Stowarzyszeniu Akademia Sportowego Rozwoju na zadanie pn. „Aktywny Przedszkolak – Prószków 2019”. W ramach zadania organizowano dzieciom w wieku przedszkolnym zajęcia ruchowe pobudzające inwencję twórczą i kreatywne myślenie. Z otrzymanej dotacji sfinansowano m.in. zakup pomocy dydaktycznych, wynajem sali, a także koszty związane z promocją projektu.
 8. kwotę 8.000,00 zł przekazano Europejskiemu Stowarzyszeniu Promocji Aktywności Ruchowej 50+ (ESPAR 50+) na zadanie pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
  W ramach zadania dofinansowano organizację i prowadzenie zajęć promujących aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców gminy, którzy przekroczyli 45 rok życia. Zajęcia objęły gimnastykę, nordic walking, taniec w kręgu oraz organizację imprez rekreacyjnych. Dzięki przyznanej dotacji pokryto m.in. koszty wynajęcia instruktora prowadzącego gimnastykę, nornic walking, organizacji imprezy plenerowej i warsztatów gry na bębnach, a także koszty związane z administracją zadania.
 9. kwotę 6.500,00 zł przekazano Opolskiemu Klubowi Taekwon – do na zadanie pn. „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Taekwondo – skuteczny program propagowania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Prószków”.
  W ramach zadania dofinansowano koszty organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu wschodniej sztuki walki – taekwondo, w tym koszty wynagrodzenia szkoleniowców oraz transportu zawodników na zawody.

- z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia:

 1. kwotę łączną 140.000,00 zł przekazano Caritas Diecezji Opolskiej, 45-010 Opole, ul. Szpitalna 5a na zadanie pn. „Pomoc w sprawach medycznych, higienicznych, odżywiania i rehabilitacji, ludziom obłożnie chorym, niepełnosprawnym, uzależnionym, rodzinom wielodzietnym i w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom w podeszłym wieku. Świadczenia pielęgnacyjno-higieniczne, diagnostyczne oraz socjalno-bytowe. Wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego”.
  W ramach zadań dofinansowano koszty wynagrodzeń pielęgniarek Stacji Opieki Caritas działającej na terenie gminy Prószków oraz koszty eksploatacyjne tej Stacji. W  ramach zadania świadczono usługi skierowane do mieszkańców gminy Prószków obejmujące czynności higieniczno-pielęgnacyjne, zabiegowe, diagnostyczne oraz z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej. Ponadto w ramach realizacji zadania gabinet rehabilitacyjny Caritas w Przysieczy świadczył usługi ambulatoryjne obejmujące kinezyterapię, masaż leczniczy, zabiegi z zastosowaniem elektrolecznictwa, pola magnetycznego oraz światłolecznictwa. Oprócz tego Stacja udostępniała specjalistyczny sprzęt mieszkańcom gminy.
 2. kwotę 40.000,00 zł przekazano Stowarzyszeniu Opolskich Pielęgniarek Środowiskowych na zadanie pn. „Ochrona zdrowia i pomoc społeczna”. W ramach zadania świadczono usługi skierowane do mieszkańców gminy Prószków obejmujące świadczenia profilaktyczne polegające na prowadzeniu poradnictwa w zakresie samoopieki i samopielęgnacji, diagnostyczne, lecznicze mające na celu dokonywanie iniekcji oraz opatrunków a także zakładanie cewnika i pielęgnację odleżyn, rehabilitacyjne mające na celu usprawnienie ruchowe pacjentów, pielęgnacyjne oraz socjalno – bytowe. Stowarzyszenie prowadziło również wynajem sprzętu medycznego na rzecz mieszkańców gminy.

- z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze społecznym:

 1. kwotę 6.000,00 zł przekazano Towarzystwu Społeczno – Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim na zadanie pn. „Poznajemy dawną historię Śląska”. W ramach zadania dofinansowano 2 wyjazdy krajoznawcze dla członków DFK Prószków mające na celu podtrzymanie i rozwój tożsamości kulturowej niemieckiej mniejszości narodowej, w szczególności poprzez poznanie niemieckiego dziedzictwa kulturowego znajdującego się na Śląsku.
 2. kwotę 6.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Braterstwa w Prószkowie na zadanie pn. „Spotkanie integracyjne z zaprzyjaźnioną gminą partnerską w Huenfeld/Niemcy”. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z wynajęciem autokaru
  na zorganizowany wyjazd integracyjny do partnerskiego miasta Huenfeld w Hesji. Zorganizowane spotkanie miało na celu wymianę kulturalną pomiędzy zaprzyjaźnionymi miastami.
 3. kwotę 5.360,00 zł przyznano Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim na realizację zadania pn. „Śladami Prószkowskich”.
  W ramach zadania Stowarzyszenie poniosło koszty związane m.in. z wynajęciem autokaru, opłatą za przewodnika czy też ubezpieczeniem grupy. Dzięki realizacji zadania jego uczestnicy pogłębili wiedzę na temat założycieli Prószkowa, mogli również pogłębić mniejszościową tożsamość dzięki rozmowom i śpiewom w języku niemieckim.

- z działalności z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego a także ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:

 1. kwotę 10.000,00 zł przekazano Rzymskokatolickiej Parafii św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich na zadanie pn. „Remont chodnika wokół kościoła parafialnego w Zimnicach Wielkich”. Z przyznanej dotacji sfinansowano zakup kostki brukowej oraz ułożenie obrzeży, co miało na celu uporządkowanie obejścia zabytkowego budynku.

- z działalności z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

 1. kwotę 5.000,00 zł przekazano Fundacji Techniki Wojskowej – Mała Armia „Grupa Śląsk”. Środki przeznaczono na transport historycznego sprzętu wojskowego na teren sołectwa Zimnice Małe. Dzięki realizacji zadania mieszkańcy gminy mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem wojskowym wykorzystywanym w przeszłości przez polskie wojska, a także poznania ich historii.

5. Współpraca pozafinansowa.

Współpraca pozafinansowa polegała na konsultowaniu treści aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wzajemnym informowaniu się o kierunkach działalności oraz pomocy organizacjom pozarządowym w przedmiocie informowania o możliwościach uzyskania dofinansowania ze źródeł krajowych i zagranicznych.

 

z up. BURMISTRZA

               /-/

  Janusz Staszowski

Zastępca Burmistrza