Przejdź do treści strony

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym (Rynek 30/1u, Prószków) – zarządzenie 332

Burmistrz Prószkowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym (Rynek 30/1u, Prószków) – zarządzenie 332


 

Zarządzenie Nr RO.0050.332.2020.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 12 maja 2020 roku

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

/sprawa RG.6840.2.2020.ZA/

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.), art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XXIII/158/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej w zw. z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLIV/348/2014 z dnia 6 października 2014 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, a także wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość lokalową wykazaną w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu oraz podaje się informację o zamieszczeniu wykazu przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Krzysztof Cebula

 

PDFZarządzenie Nr 0050.332.2020.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 12 maja 2020 r. sprzedaż wykaz Rynek 30.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-05-2020
  przez: Anna Zawisza
 • opublikowano:
  14-05-2020 12:10
  przez: Marcin Kansy
 • zmodyfikowano:
  14-05-2020 13:54
  przez: Marcin Kansy
 • podmiot udostępniający:
  URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
  odwiedzin: 123
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl