Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - podinspektor ds. ochrony środowiska

OGŁOSZENIE O NABORZE

 NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE  W  URZĘDZIE MIEJSKIM
W PRÓSZKOWIE

Burmistrz Prószkowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków

1. Stanowisko pracy: podinspektor ds. ochrony środowiska

2. Niezbędne wymagania od kandydatów /wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie wyższe;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
 7. znajomość przepisów: ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o udostępnianiu informacji
  o środowisku
  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o odpadach, ustawy
  o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  a także znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej i obiegu dokumentów w jednostkach samorządu terytorialnego;
 8. bardzo dobra umiejętność obsługi programów w pakiecie MS Office oraz urządzeń biurowych;
 9. prawo jazdy kat. B.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów /wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku/:

 

 1. wysoka kultura osobista, uprzejmość, życzliwość, odpowiedzialność, systematyczność
  i bardzo dobra organizacja pracy;
 2. łatwość i swoboda w nawiązywaniu kontaktów z innymi;
 3. odporność na stres;
 4. umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 5. samodzielność, rzetelność, chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania nowych umiejętności;
 6. zdolność analitycznego myślenia, umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa i sporządzania pism urzędowych;
 7. dyspozycyjność;
 8. mile widziane min. roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku w organach administracji publicznej.

 

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. przeprowadzanie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 2. wydawanie decyzji środowiskowych;
 3. koordynowanie usuwania azbestu;
 4. prowadzenie spraw związanych z programami dotacji do przedsięwzięć proekologicznych dla mieszkańców gminy;
 5. prowadzenie spraw związanych z Programem Gospodarki Niskoemisyjnej;
 6. realizacja postanowień ustawy o ochronie zwierząt, w szczególności realizacja zadań wynikających z programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami;
 7. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
 8. opracowywanie, aktualizacja i sporządzanie sprawozdań i ankiet do odpowiednich organów;
 9. prowadzenie spraw związanych z działalnością edukacyjną, informacyjną i promocyjną gminy w dziedzinie ochrony środowiska, w tym współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w tym zakresie
 10. wykonywanie innych obowiązków powierzonych przez Burmistrza.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. miejscem wypełniania obowiązków pracowniczych będzie siedziba Urzędu Miejskiego w Prószkowie mieszczącego się przy ul. Opolskiej 17;
 2. pomieszczenie, w którym wykonywana będzie praca zlokalizowane będzie na I piętrze, w dwupiętrowym budynku nieposiadającym windy i sanitariatów dostosowanych do osób niepełnosprawnych;
 3. praca w pełnym wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna;
 4. praca przy komputerze przez co najmniej połowę wymiaru czasu pracy;
 5. czas pracy: 40 godz. tygodniowo.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz posiadanych umiejętności (dodatkowo należy zawrzeć w nim informację o posiadanym prawie jazdy kat. B), opatrzony podpisaną zgodną na przetwarzanie danych osobowych;
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie;
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o cieszeniu się nieposzlakowaną opinią;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność /dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych/;
 • podpisana klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
  wraz z oświadczeniem kandydata na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) o dobrowolnym wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podawanych nieobowiązkowo, czyli innych niż wynika to m.in. z: ustawy z dnia 26 czerwca 1947 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
  oraz innych przepisów szczególnych (dotyczy osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ww. danych) (wg załączonego wzoru).

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy czytelnie podpisać i składać w zamkniętych kopertach  opatrzonych napisem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Miejskim w Prószkowie” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, I piętro, pok. nr 18 lub przesłać na powyższy adres.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2020 r. do godz. 17.00 (decyduje faktyczna data wpływu).

Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie dalszego etapu rekrutacji. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prószków www.bip.proszkow.pl (zakładka: nabór na wolne stanowiska urzędnicze) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

Dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia informacji o wyniku naboru, zostaną protokolarnie zniszczone.

Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 40 13 718

 

DOCXklauzula RODO.docx
DOCkwestionariusz osobowy.doc
 


 

PDFWyniki naboru.pdf