Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydanym postnowieniu w sprawie pn.: „Realizacja budowy zespołu zabudowy mieszkaniowej, polegającej na budowie łącznie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie miejscowości Ligota Prószkowska”


PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji 08.09.2020.pdf
PDF11. zawiadomienie o zakończeniu OŚ.6220.9.2019.pdf
PDF12. obwieszczenie udział społeczeństwa OŚ.6220.9.2019.pdf
PDF10. zawiadomienie o opiniach OŚ.6220.9.2019.pdf


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm – dalej kpa), w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 2081, z późn. zm. – dalej ustawa OOŚ), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja budowy zespołu zabudowy mieszkaniowej, polegającej na budowie łącznie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie miejscowości Ligota Prószkowska”

Burmistrz Prószkowa zawiadamia Strony postępowania administracyjnego

o wydanym w dniu 10 grudnia 2019 roku przez Burmistrza Prószkowa postanowieniu, znak OŚ.6220.9.2019, nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja budowy zespołu zabudowy mieszkaniowej, polegającej na budowie łącznie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie miejscowości Ligota Prószkowska”.

Przed wydaniem ww. postanowienia uzyskano:

  • opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko,
  • opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu stwierdzającą potrzebę przeprowadzenia ww. oceny,
  • opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie, stwierdzającą, że inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję, także o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do czynnego udziału w każdym stadium postepowania, w tym o możliwości składania wyjaśnień, wniosków oraz zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Prószkowie,   ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w pokoju nr 14 w godzinach pracy Urzędu (pn.7:00-15:00, wt.7:00-15:00, śr.7:00-17:00, cz.7:00-15:00, pt.7:00-13:00).

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom postępowania zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu (ul. Oleska 19a, 45-052 Opole), za pośrednictwem Burmistrza Prószkowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Jednocześnie informuję, iż w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

Stosownie do art. 49 kpa oraz art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Ligota Prószkowska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Ochrona Środowiska. Doręczenie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie zawiadomienia - obwieszczenia we wskazany wyżej sposób.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostało udostępnione w dniu 12.12.2019 roku.