Przejdź do treści strony

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na wykonywanie zadania polegającego na zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2020

Prószków, 04.12.2019 r.

RG.7031.5.2019.BN

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Prószków zaprasza do składania ofert na wykonywanie zadania polegającego na zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2020.

1. Zamawiający: Gmina Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków

2. Opis przedmiotu zamówienia: Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków.

Odbiór następował będzie po zgłoszeniu telefonicznym pracownika Urzędu Miejskiego w Prószkowie. Realizacja każdorazowego zgłoszenia do 6 godzin od momentu zgłoszenia przez pracownika Urzędu. Wykonawca musi posiadać wszystkie wymagane zezwolenia określone w przepisach prawa w zakresie odbioru i przewozu zwłok bezdomnych zwierząt. Wykonawca musi mieć podpisaną umowę z zakładem prowadzącym działalność w zakresie utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt.

3. Termin wykonania zadania: od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

4. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub listownie do Urzędu Miejskiego w Prószkowie,
ul. Opolska 17, 46-060 Prószków

lub pocztą elektroniczną na adres: .

Oferty przyjmowane będą do dnia: 18.12.2019 r.

W przypadku wysłania oferty pocztą elektroniczną Wykonawca którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy oryginał oferty.

5. Kryteria oceny ofert: głównym kryterium oceny będzie całkowita kwota wynagrodzenia wykonawcy brutto.

 6. Do oferty należy załączyć wypełniony formularz stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego oraz oświadczenie o posiadaniu wymaganych zezwoleń określonych w przepisach prawa w zakresie odbioru i przewozu zwłok bezdomnych zwierząt.

7. Wyłoniony wykonawca w dniu podpisania umowy, przedłoży wymagane zezwolenia potwierdzone za zgodność z oryginałem.

PDFZAPYTANIE OFERTOWE - usuwanie padłych zwierząt.pdf
PDFZAPYTANIE OFERTOWE - usuwanie padłych zwierząt, formularz ofertowy.pdf
DOCZAPYTANIE OFERTOWE - usuwanie padłych zwierząt, formularz ofertowy.doc
 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-12-2019
  przez: Paweł Klimczak
 • opublikowano:
  04-12-2019 15:09
  przez: Marcin Kansy
 • podmiot udostępniający:
  URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
  odwiedzin: 142
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl