Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia do 19 domów jednorodzinnych wraz z zestawami złączowo-pomiarowymi, obręb Górki

RI.6733.1.8.2019.GP                                                                                                   

Obwieszczenie

Burmistrza Prószkowa

o zakończeniu postępowania

Zgodnie z art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6733.1.8.2019.GP dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia do 19 domów jednorodzinnych wraz z zestawami złączowo-pomiarowymi, na działkach o numerach ewidencyjnych nr 146/1, 178/1, 190/1, 211/1, 223/1, 224/1, 263/1, 274/1 k.m.1; 253 k.m.2; 74/1, 278/63, 280/63 k.m.3 obręb Górki, gmina Prószków, powiat opolski.

Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.

Informuję, iż w niniejszej sprawie uzyskano uzgodnienia:

  • Starosty Opolskiego postanowieniem nr GN.6124.692.2019.KŚ z dnia 20.11.2019 r. (data wpływu do Urzędu 25.11.2019 r.)
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu – brak uzgodnienia w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienia (18.11.2019 r. – data doręczenia do organu), zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzgodnienie uważa się za dokonane z dniem 03.12.2019 r.
  • Geologa Wojewódzkiego - brak uzgodnienia w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienia (18.11.2019 r. – data doręczenia do organu), zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzgodnienie uważa się za dokonane z dniem 03.12.2019 r.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17 – w godzinach pracy Urzędu (Pn.7.00-15.00, Wt.7.00-15.00, Śr.7.00-17.00, Cz.7.00-15.00, Pt.7.00-13.00). Brak czynnego udziału strony nie będzie przeszkodą w wydaniu decyzji w przedmiotowej sprawie.                                                                                      

                 W dniu 03.12.2019 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Górki i Urzędzie Miejskim w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Planowanie przestrzenne.               

Zawiadomienie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie ogłoszenia.

PDFObwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia do 19 domów jednorodzinnych wraz z zestawami złączowo-pomiarowymi, obręb Górki.pdf