Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wezwaniu wnioskodawcy Pana Bernarda Wójcika do uzupełnienia przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

OŚ.6220.2.2019                                                                                                            Prószków, 20 listopada 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 i 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.  Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. – zwaną dalej ustawą KPA), w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  z dnia 18 listopada 2019 r. (data wpływu do Urzędu – 18.11.2019 r.) nr WOOŚ.4221.62.2019.MSe.1, dotyczącego postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcji okien w miejscowości Prószków”,

zawiadamiam

o wezwaniu wnioskodawcy Pana Bernarda Wójcika do uzupełnienia przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w poniższym zakresie:

  1. Wskazania racjonalnego wariantu alternatywnego oraz wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem jego wyboru. Przedstawiony w raporcie wariant alternatywny (dot. systemu ogrzewania), nie dotyczy istoty przedsięwzięcia;
  2. Dokonania porównania wariantu proponowanego do realizacji z wariantem alternatywnym uwzględniając kryteria wskazane w art. 66 pkt. 6 i 6a ustawy ooś. Uzasadnienia wyboru wariantu w odniesieniu do ww. kryteriów;
  3. Przedstawienia wyników inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego, wraz z opisem zastosowanej metodyki (wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki mają stanowić załącznik do raportu);
  4. Dołączyć inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych.

Niniejsze zawiadomienie zostało upublicznione 20 listopada 2019 r. Na podstawie art. 49 §2 ustawy KPA niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie i udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu (pn. 7.00-15.00, wt. 7.00-15.00, śr. 7.00-17.00, cz. 7.00-15.00, pt. 7.00-13.00).

PDFo wezwaniu wnioskodawcy Pana Bernarda Wójcika do uzupełnienia przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.pdf