Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o wysłaniu do ponownych uzgodnień w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki

RI.6730.1.5.2018.GP                                            

Ogłoszenie

Burmistrza Prószkowa

w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki

Zgodnie z art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) – zwanego dalej kpa, w związku z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że projekt decyzji przedmiotowego postępowania został ponownie wysłany do uzgodnień z:

  • Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu w zakresie melioracji,
  • Starostą Powiatu Opolskiego w odniesieniu do obszarów wykorzystywanych na cele rolne,
  • Geologiem Wojewódzkim w zakresie udokumentowanych złóż wód podziemnych.

W dniu 19.11.2019 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Chrząszczyce, Złotniki i Urzędzie Miejskim w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Planowanie przestrzenne.

Z projektem decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie pokój nr 14 w godzinach pracy (pon. 7.00 – 15.00, wt. 7-00 – 15.00, śr. 7.00 – 17.00, czw. 7.00 – 15.00, pt. 7.00 - 13.00).

Zawiadomienie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie ogłoszenia.

PDFogłoszenie o wysłaniu do ponownych uzgodnień w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej.pdf