Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie dot. „Budowa dwóch niezależnych instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 630 – etap I oraz ew. 631/2 – etap II o mocy do 1 MW każda, obręb Prószków, gmina Prószków”


PDF16. zawiadomienie o zakończeniu OŚ.6220.5.2019.pdf
PDF16.a zawiadomienie o opiniach RI.6220.5.2020.OŚ.pdf
 


OŚ.6220.5.2019                                                           Prószków, 14 listopada 2019 r.

 

Burmistrz Prószkowa

ul. Opolska 17

46-060 Prószków

 

                                                                         

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm – dalej kpa), w związku z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm. – dalej ustawa OOŚ)

 

zawiadamiam,

 

że w związku ze znaczącą aktualizacją karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. : „Budowa dwóch niezależnych instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 630 – etap I oraz ew. 631/2 – etap II o mocy do 1 MW każda, obręb Prószków, gmina Prószków” niniejszym zawiadamiam o ponownym wysłaniu do instytucji opiniujących karty informacyjnej w/w przedsięwzięcia celem wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Dyrektora Zarządu Zlewnii w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Informuję, także o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do czynnego udziału w każdym stadium postepowania, w tym o możliwości składania wyjaśnień, wniosków oraz zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Prószkowie,   ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w pokoju nr 14 w godzinach pracy Urzędu (pn.7:00-15:00, wt.7:00-15:00, śr.7:00
-17:00, cz.7:00-15:00, pt.7:00-13:00).

Na podstawie art. 36 kpa zawiadamiam, że nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa ze względu konieczność ponownego uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Rozstrzygnięcie w spawie zostanie wydane po zgromadzeniu wymaganego materiału i przeprowadzeniu wymaganej procedury zgodnie z kpa i OOŚ, nie później niż do 14.12.2019 roku.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 37 §3 pkt. 1 kpa w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości prowadzonego postępowania stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Prószkowa. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Jednocześnie informuję, iż w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

PDFZawiadomienie z dnia 14.11.2019 r..pdf