Przejdź do treści strony

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki

Burmistrz Prószkowa

   46-060 Prószków

     ul. Opolska 17

Prószków, 7 października 2019 r.

RI.6730.1.5.2018.GP                                               

Ogłoszenie

Burmistrza Prószkowa

w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) (zwanego dalej kpa) zawiadamiam, że wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7 ark. m. 1 obręb Złotniki nie może zostać rozpatrzony we wcześniej określonym terminie – 7.10.2019 r. z uwagi na przeprowadzanie procedury administracyjnej zgodnie z kpa oraz ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).

Wobec powyższego informuję, iż termin załatwienia przedmiotowej sprawy nastąpi do dnia 6.11.2019 r.

Pouczenie

                Stosownie do treści art. 37 kpa, w związku z niezałatwieniem sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa, stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Prószkowa. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

W dniu 7.10.2019 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Chrząszczyce, Złotniki i Urzędzie Miejskim w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Planowanie przestrzenne.

Zawiadomienie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie ogłoszenia.
 

PDFOgłoszenie przedłużenie terminu do 6.11.2019.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-10-2019
  przez: Małgorzata Ficek
 • opublikowano:
  07-10-2019 13:10
  przez: Marcin Kansy
 • podmiot udostępniający:
  URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
  odwiedzin: 240
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl