Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz dróg wewnętrznych z odwodnieniem dla potrzeb osiedla 152 domów mieszkalnych jednorodzinnych, obręb Górki

Burmistrz Prószkowa

   46-060 Prószków

    ul. Opolska 17

Prószków, 7 października 2019 r.

RI.6733.1.2.2019.GP

                                                             Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa

                                                                                   

Zgodnie z art. 53 § 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 7 października 2019 roku decyzji nr RI.6733.1.2.2019.GP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz dróg wewnętrznych z odwodnieniem dla potrzeb osiedla 152 domów mieszkalnych jednorodzinnych, na działkach o numerach ewidencyjnych nr 180/1, 181/1, 182/1, 185/1, 186/1, 187/1, 188/1, 211/1, 212/1, 223/1, 224/1 k.m.1 obręb Górki, gmina Prószków, powiat opolski.

Inwestor: RAM Sp. z o.o.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z treścią rzeczonej decyzji, jak i całością zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Prószkowie, ul. Opolska 17 – w godzinach pracy Urzędu.

            W dniu 7.10.2019 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Górki i Urzędzie Miejskim w Prószkowie,
ul. Opolska 17, 46-060 Prószków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
www.bip.proszkow.pl w zakładce Planowanie przestrzenne.

            Zawiadomienie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia,
w którym nastąpiło upublicznienie ogłoszenia.

Z up. Burmistrza

             /-/

 Janusz Staszowski

Zastępca Burmistrza

PDFObwieszczenie RI.6733.1.2.2019.GP.pdf