Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - Sekretarz Gminy

Wyniki naboru: PDFWyniki naboru - Sekretarz.pdf


Prószków, dnia 20 września 2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

 NA  WOLNE  KIEROWNICZE  STANOWISKO  URZĘDNICZE  W  URZĘDZIE MIEJSKIM W PRÓSZKOWIE

Burmistrz Prószkowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków

1. Stanowisko pracy: Sekretarz Gminy

 2. Niezbędne wymagania od kandydatów /wymagania niezbędne to wymagania konieczne
do podjęcia pracy na danym stanowisku/:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 1. wykształcenie wyższe;
 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. nieposzlakowana opinia;
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
 5. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w tym
  co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
 6. znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy Kodeks pracy, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.
 7. bardzo dobra umiejętność obsługi programów w pakiecie MS Office oraz urządzeń biurowych;
 8. prawo jazdy kat. B.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów /wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku/:

 1. umiejętność kierowania zespołem, zdolności organizatorskie;
 2. wysoka kultura osobista, uprzejmość, życzliwość, odpowiedzialność, systematyczność
  i bardzo dobra organizacja pracy;
 3. zdolność analitycznego myślenia i interpretowania przepisów prawa;
 4. łatwość i swoboda w nawiązywaniu kontaktów z innymi;
 5. odporność na stres; umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 6. samodzielność, rzetelność, chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania nowych umiejętności;
 7. umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa, analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;
 8.  
 9. znajomość struktur Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu;
 2. nadzór nad tworzeniem i wdrażaniem regulaminów, procedur, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych;
 3. uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej i jej Komisjach;
 4. analizowanie projektów porozumień dot. realizacji zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej i samorządowej oraz opracowywanie zmian i wniosków;
 5. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z powiatem, województwem oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a także innymi organizacjami;
 6. przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli, sporządzanie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkobiercy;
 7. nadzorowanie współpracy z organami jednostek pomocniczych gminy;
 8. udział i nadzorowanie współpracy z zagranicą i gminami partnerskimi;
 9. nadzorowanie realizacji programów pomocowych;
 10. współpraca z mediami;
 11. nadzorowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 12. nadzorowanie i monitorowanie pozyskiwania przez Gminę zewnętrznych źródeł finansowania;
 13. bezpośrednie nadzorowanie działalności Referatu Organizacyjnego;
 14. bezpośrednie nadzorowanie działalności Urzędu Stanu Cywilnego;
 15. monitorowanie działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie;
 16. monitorowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie;
 17. wykonywanie czynności w zakresie prawa pracy wobec Burmistrza;
 18. zastępowanie Burmistrza w czasie nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza;
 19. dbanie o podnoszenie kwalifikacji pracowników;
 20. organizowanie i nadzorowanie wszystkich prac związanych z przeprowadzaniem wyborów, referendum i konsultacji;
 21. nadzorowanie działalności spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Prószków;
 22. nadzór nad właściwym przyjmowaniem i załatwianiem interesantów;
 23. wykonywanie innych obowiązków powierzonych przez Burmistrza.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. miejscem wypełniania obowiązków pracowniczych będzie siedziba Urzędu Miejskiego wPrószkowie mieszczącego się przy ul. Opolskiej 17;
 2. pomieszczenie, w którym wykonywana będzie praca zlokalizowane będzie na I piętrze,
  w dwupiętrowym budynku nieposiadającym windy i sanitariatów dostosowanych do osób niepełnosprawnych;
 3. praca w pełnym wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna;
 4. praca przy komputerze przez co najmniej połowę wymiaru czasu pracy;
 5. czas pracy: 40 godz. tygodniowo.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz posiadanych umiejętności (dodatkowo należy zawrzeć w nim informację o posiadanym prawie jazdy kat. B), opatrzony podpisaną zgodną na przetwarzanie danych osobowych;
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie;
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność /dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
  o pracownikach samorządowych/;
 • podpisana klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
  wraz z oświadczeniem kandydata na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) o dobrowolnym wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podawanych nieobowiązkowo, czyli innych niż wynika to m.in. z: ustawy z dnia 26 czerwca 1947 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
  oraz innych przepisów szczególnych (dotyczy osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ww. danych) (wg załączonego wzoru).

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy czytelnie podpisać i składać w zamkniętych kopertach  opatrzonych napisem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza w Urzędzie Miejskim w Prószkowie” w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Prószkowie, ul. Opolska 17, I piętro, pok. nr 18 lub przesłać na powyższy adres.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r.
(decyduje faktyczna data wpływu).

Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie dalszego etapu rekrutacji. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prószków www.bip.proszkow.pl (zakładka: nabór na wolne stanowiska urzędnicze) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

Dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia informacji
o wyniku naboru, zostaną protokolarnie zniszczone.

Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 40 13 718

PDFOGŁOSZENIE O NABORZE - Sekretarz Gminy.pdf

Kwestionariusz: kwestionariusz osobowykandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Prószkowie.doc

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych oraz Oswiadczenie kandydata ubiegającego się o pracę o dobrowolnym wyrażeniu zgody na przetw. danych osobowych podawanych dobrowolnie.docx

Oświadczenia: Wzór-oświadczenia-o-posiadaniu-obywatelstwa-polskiego-pełnej-zdolności-do-czynności-prawnych-i-korzystaniu-z-pełni-praw-publicznych-o-niekaralności.doc


Wyniki naboru: PDFWyniki naboru - Sekretarz.pdf