Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr RO.0050.184.2019.KRO w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży (sprawa: RG.6840.1.2018.ZA)

Zarządzenie Nr RO.0050.184.2019.KRO
Burmistrza Prószkowa
z dnia 10 września 2019 roku
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia
wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży
/sprawa: RG.6840.1.2018.ZA/


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /Dz.U. z 2019 roku poz. 506 ze zm./ oraz art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 r. poz. 2204
ze zm./ oraz uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XIII/84/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowych, Burmistrz Prószkowa
zarządza, co następuje:
§ 1
Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości lokalowe wykazane w załączniku
stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości
na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Prószkowie, ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronach internetowych urzędu.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
/-/ Krzysztof Cebula

PDFZarządzenie Nr 0050.184.2019.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 10-09-2019 r. wykaz Pomologia 3 lokale.pdf