Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I OŚRODKÓW ORAZ ZWROT KOSZTÓW DOWOZU UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I OŚRODKÓW

 

 1. Podstawa prawna: Art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 oraz art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. 2024, poz. 737 ze zm.).
 2. Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnego przewozu i opieki podczas przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem a rodzicami, jeśli dowożenie zapewniają rodzice:
  • niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie oraz dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;
  • uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 - bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej;
  • uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;
  • dzieci i młodzież, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a także dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna - bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą: 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 3. Wymagane dokumenty:
  • wniosek rodzica/opiekuna prawnego o dowóz dziecka niepełnosprawnego lub wniosek o zwrot kosztów dowozu;
  • aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
  • skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce ( dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych);
  • aktualne zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w danym roku szkolnym wychowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

Wnioski w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego należy składać w Urzędzie Miejskim w Prószkowie ( sekretariat lub pokój nr 28A).

 

PDFWniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego.pdf (705,84KB)

PDFWniosek w sprawie bezpłatnego transportu dziecka niepełnosprawnego.pdf (632,00KB)