Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018/2023

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie.

PDFUchwała nr I-1-2018.pdf (237,84KB)

Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie.

PDFUchwała nr I-2-2018.pdf (231,77KB)

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Prószkowa.

PDFUchwała nr I-3-2018.pdf (335,04KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018.

PDFUchwała nr I-4-2018.pdf (733,77KB)

Uchwała w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prószkowie.

PDFUchwała nr II-5-2018.pdf (104,69KB)

Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

PDFUchwała nr II-6-2018.pdf (102,82KB)

Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

PDFUchwała nr II-7-2018.pdf (105,88KB)

Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

PDFUchwała nr II-8-2018.pdf (103,06KB)

Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa
Publicznego.

PDFUchwała nr II-9-2018.pdf (106,47KB)

Uchwała w w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa
Publicznego.

PDFUchwała nr II-10-2018.pdf (104,42KB)

Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska,
Rzemiosła i Handlu.

PDFUchwała nr II-11-2018.pdf (106,16KB)

Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska,
Rzemiosła i Handlu.

PDFUchwała nr II-12-2018.pdf (105,00KB)

Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich.

PDFUchwała nr II-13-2018.pdf (105,31KB)

Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich.

PDFUchwała nr II-14-2018.pdf (104,28KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

PDFUchwała nr II-15-2018.pdf (232,77KB)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków.

PDFUchwała nr II-16-2018.pdf (109,87KB)

Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków.

PDFUchwała nr II-17-2018.pdf (133,18KB)

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

PDFUchwała nr II-18-2018.pdf (123,74KB)

Uchwała w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.

PDFUchwała nr II-19-2018.pdf (106,03KB)

Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.

PDFUchwała nr II-20-2018.pdf (108,23KB)

Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

PDFUchwała nr II-21-2018.pdf (524,43KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018.

PDFUchwała nr II-22-2018.pdf (386,09KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr II-23-2018.pdf (4,18MB)

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PDFUchwała nr III-24-2018.pdf (5,33MB)

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr III-25-2018.pdf (1,36MB)

Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prószków, liczbę
punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych
kryteriów.

PDFUchwała nr III-26-2018.pdf (116,08KB)

Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy Prószków do Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO".

PDFUchwała nr III-27-2018.pdf (103,02KB)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/357/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne.

PDFUchwała nr III-28-2018.pdf (123,72KB)

Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

PDFUchwała nr III-29-2018.pdf (110,12KB)

Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2019 – 2024.

PDFUchwała nr III-30-2018.pdf (238,20KB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

PDFUchwała nr III-31-2018.pdf (1,72MB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018.

PDFUchwała nr III-32-2018.pdf (372,00KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr III-33-2018.pdf (4,79MB)

Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018.

PDFUchwała nr III-34-2018.pdf (332,77KB)

Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Prószkowie na rok 2019.

PDFUchwała nr IV-35-2019.pdf (594,09KB)

Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez gminę oraz zasad jego ustalania.

PDFUchwała nr IV-36-2019.pdf (105,15KB)

Uchwała w sprawie zasad udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Prószków zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów.

PDFUchwała nr IV-37-2019.pdf (108,25KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr IV-38-2019.pdf (363,29KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr IV-39-2019.pdf (4,52MB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych jednostek pomocniczych gminy Prószków oraz przeprowadzenia konsultacji.

PDFUchwała nr V-40-2019.pdf (382,42KB)

Uchwała w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prószków oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy.

PDFUchwała nr V-41-2019.pdf (200,76KB)

Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2019.

PDFUchwała nr V-42-2019.pdf (229,91KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr V-43-2019.pdf (375,40KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr V-44-2019.pdf (3,40MB)

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w 2019 roku”.

PDFUchwała nr VI-45-2019.pdf (283,70KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/311/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20& grudnia 2017& r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.

PDFUchwała nr VI-46-2019.pdf (211,38KB)

Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze.

PDFUchwała nr VI-47-2019.pdf (102,60KB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (dla terenów produkcyjnych).

PDFUchwała nr VI-48-2019.pdf (7,95MB)

Uchwała w sprawie zmiany przebiegu ulicy Szerokiej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr VI-49-2019.pdf (934,01KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr VI-50-2019.pdf (359,70KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr VI-51-2019.pdf (4,75MB)

Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.

PDFUchwała nr VI-52-2019.pdf (104,18KB)

Uchwała w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

PDFUchwała nr VI-53-2019.pdf (116,20KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr VII-54-2019.pdf (351,15KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr VII-55-2019.pdf (3,70MB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Opole w celu wspólnej
realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

PDFUchwała nr VIII-56-2019.pdf (96,97KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr VIII-57-2019.pdf (383,49KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków.

PDFUchwała nr IX-58-2019.pdf (74,01KB)
- PDFZałącznik Nr 1- tekst studium.pdf (4,01MB)
- PDFZał. nr 2 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego.pdf (16,58MB)
- PDFZał. nr 3 - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego.pdf (16,43MB)
- PDFZałącznik Nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag.pdf (177,45KB)
- PDFZałącznik Nr 5 - Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę.pdf (1,37MB)

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków.

PDFUchwała nr IX-59-2019.pdf (115,36KB)

Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżenia oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

PDFUchwała nr IX-60-2019.pdf (112,67KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr IX-61-2019.pdf (380,14KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr IX-62-2019.pdf (4,65MB)

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Opola.

PDFUchwała nr IX-63-2019.pdf (101,30KB)

Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

PDFUchwała nr IX-64-2019.pdf (105,98KB)

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego.

PDFUchwała nr IX-65-2019.pdf (104,97KB)

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Prószkowa wotum zaufania.

PDFUchwała nr XI-66-2019.pdf (99,45KB)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2018 rok.

PDFUchwała nr XI-67-2019.pdf (102,43KB)

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Prószków za 2018 rok.

PDFUchwała nr XI-68-2019.pdf (477,38KB)

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Społeczny Komitet Mieszkańców Górek i Opola - dzielnica Winów.

PDFUchwała nr XI-69-2019.pdf (202,63KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr XI-70-2019.pdf (368,31KB)

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

PDFUchwała nr XI-71-2019.pdf (109,02KB)

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaśkowicach.

PDFUchwała nr XI-72-2019.pdf (103,67KB)

Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.

PDFUchwała nr XI-73-2019.pdf (104,88KB)

Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019 oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019.

PDFUchwała nr XI-74-2019.pdf (650,10KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr XII-75-2019.pdf (379,01KB)

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XII-76-2019.pdf (5,09MB)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/71/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

PDFUchwała nr XII-77-2019.pdf (108,66KB)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019 oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019.

PDFUchwała nr XIII-78-2019.pdf (130,73KB)

Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydacie na ławnika.

PDFUchwała nr XIII-79-2019.pdf (103,60KB)

Uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na
rok budżetowy 2019.

PDFUchwała nr XIII-80-2019.pdf (106,48KB)

Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków.

PDFUchwała nr XIII-81-2019.pdf (127,11KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr XIII-82-2019.pdf (385,04KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XIII-83-2019.pdf (5,12MB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowych.

PDFUchwała nr XIII-84-2019.pdf (111,25KB)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XIV-85-2019.pdf (6,65MB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2019.

PDFUchwała nr XIV-86-2019.pdf (110,41KB)

Uchwała w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

PDFUchwała nr XIV-87-2019.pdf (104,50KB)

Uchwała w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Prószków pod nazwą Publiczny Żłobek w Prószkowie i nadania jej statutu.

PDFUchwała nr XIV-88-2019.pdf (227,30KB)

Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu gminy Prószków.

PDFUchwała nr XIV-89-2019.pdf (195,91KB)

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Prószkowie.

PDFUchwała nr XIV-90-2019.pdf (106,67KB)

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Prószków za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

PDFUchwała nr XIV-91-2019.pdf (108,15KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr XIV-92-2019.pdf (386,83KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XIV-93-2019.pdf (4,76MB)

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząszczycach.

PDFUchwała nr XIV-94-2019.pdf (104,64KB)

Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

PDFUchwała nr XV-95-2019.pdf (103,33KB)

Uchwała w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku w miejscowości Nowa Kuźnia.

PDFUchwała nr XV-96-2019.pdf (1,25MB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr XV-97-2019.pdf (397,11KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Prószków.

PDFUchwała nr XV-98-2019.pdf (3,14MB)

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PDFUchwała nr XVI-99-2019.pdf (104,57KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr XVI-100-2019.pdf (352,10KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XVI-101-2019.pdf (4,67MB)

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Przysiecz – Ligota Prószkowska wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

PDFUchwała nr XVI-102-2019.pdf (96,25KB)

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków.

PDFUchwała nr XVII-103-2019.pdf (133,99KB)

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

PDFUchwała nr XVII-104-2019.pdf (127,82KB)

Uchwała sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.

PDFUchwała nr XVII-105-2019.pdf (107,64KB)

Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

PDFUchwała nr XVII-106-2019.pdf (879,67KB)

Uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Prószków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

PDFUchwała nr XVII-107-2019.pdf (274,41KB)

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Prószków.

PDFUchwała nr XVII-108-2019.pdf (1,71MB)

Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

PDFUchwała nr XVII-109-2019.pdf (218,71KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.

PDFUchwała nr XVII-110-2019.pdf (105,08KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XVII-111-2019.pdf (111,60KB)

Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.

PDFUchwała nr XVII-112-2019.pdf (463,35KB)

Uchwała w sprawie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

PDFUchwała nr XVII-113-2019.pdf (189,41KB)

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

PDFUchwała nr XVII-114-2019.pdf (109,48KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr XVII-115-2019.pdf (389,42KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XVII-116-2019.pdf (4,70MB)

Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.

PDFUchwała nr XVII-117-2019.pdf (105,04KB)

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bierawa.

PDFUchwała nr XVII-118-2019.pdf (102,56KB)

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.

PDFUchwała nr XVIII-119-2019.pdf (117,70KB)

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PDFUchwała nr XIX-120-2019.pdf (6,11MB)

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020.

PDFUchwała nr XIX-121-2019.pdf (1,59MB)

Uchwała w sprawie zmiany przebiegu ulicy Brzozowej w miejscowości Górki.
PDFUchwała nr XIX-122-2019.pdf (1,12MB)

Uchwała w w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki.
PDFUchwała nr XIX-123-2019.pdf (1,35MB)

Uchwał w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr XIX-124-2019.pdf (1,35MB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki.
PDFUchwała nr XIX-125-2019.pdf (1,35MB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr XIX-126-2019.pdf (1,34MB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr XIX-127-2019.pdf (1,34MB)

Uchwała w sprawie w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr XIX-128-2019.pdf (1,32MB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.

PDFUchwała nr XIX-129-2019.pdf (104,81KB)

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Opola.

PDFUchwała nr XIX-130-2019.pdf (100,47KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami oraz
podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny
rachunek działalność dziennego opiekuna na terenie Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XIX-131-2019.pdf (106,77KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła z udziałem środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu:
„Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Prószków”.

PDFUchwała nr XIX-132-2019.pdf (219,14KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr XIX-133-2019.pdf (387,13KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Prószków.

PDFUchwała nr XIX-134-2019.pdf (6,17MB)

Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019.

PDFUchwała nr XIX-135-2019.pdf (311,25KB)

Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości.

PDFUchwała nr XX-136-2020.pdf (4,12MB)

Uchwała w sprawie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Prószków na rok szkolny 2019/2020.

PDFUchwała nr XX-137-2020.pdf (100,01KB)

Uchwała w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Prószków do realizacji Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środkówSolidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

PDFUchwała nr XX-138-2020.pdf (104,80KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020.

PDFUchwała nr XX-139-2020.pdf (278,70KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XX-140-2020.pdf (5,00MB)

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego pn. „Muzyka łączy pokolenia” w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.

PDFUchwała nr XXI-141-2020.pdf (126,99KB)

Uchwała w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu pn.: „Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej”.

PDFUchwała nr XXI-142-2020.pdf (130,97KB)

Uchwała w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja zabytkowego parku przy Zespole Szkół w Prószkowie wraz z ofertą kulturalną”.

PDFUchwała nr XXI-143-2020.pdf (132,90KB)

Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2020 oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2020.

PDFUchwała nr XXI-144-2020.pdf (656,36KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/263/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Prószków.

PDFUchwała nr XXI-145-2020.pdf (117,30KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w 2020 roku”.

PDFUchwała nr XXI-146-2020.pdf (392,27KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.

PDFUchwała nr XXI-147-2020.pdf (115,58KB)

Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

PDFUchwała nr XXI-148-2020.pdf (115,47KB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr XXI-149-2020.pdf (1,14MB)

Uchwała w sprawie zmiany przebiegu ulicy Stawowej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr XXI-150-2020.pdf (862,76KB)

Uchwała w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.

PDFUchwała nr XXI-151-2020.pdf (132,55KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020.

PDFUchwała nr XXI-152-2020.pdf (429,00KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXI-153-2020.pdf (6,07MB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (dla terenów zabudowy usługowej)

PDFUchwała nr XXI-154-2020.pdf (408,93KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXII-155-2020.pdf (2,42MB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Prószkowie.

PDFUchwała nr XXII-156-2020.pdf (116,52KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Prószków a Gminą Strzeleczki.

PDFUchwała nr XXIII-157-2020.pdf (111,44KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej.

PDFUchwała nr XXIII-158-2020.pdf (116,44KB)

Uchwała w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

PDFUchwała nr XXIII-159-2020.pdf (1,95MB)

Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

PDFUchwała nr XXIII-160-2020.pdf (1,93MB)

Uchwała w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.

PDFUchwała nr XXIII-161-2020.pdf (132,86KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020.

PDFUchwała nr XXIII-162-2020.pdf (430,43KB)

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Prószkowa wotum zaufania.

PDFUchwała nr XXIV-163-2020.pdf (106,79KB)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2019 rok.

PDFUchwała nr XXIV-164-2020.pdf (108,87KB)

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Prószków za 2019 rok

PDFUchwała nr XXIV-165-2020.pdf (116,37KB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Przysiecz.

PDFUchwała nr XXIV-166-2020.pdf (459,53KB)

Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Prószków na rok szkolny 2020/2021.

PDFUchwała nr XXIV-167-2020.pdf (109,16KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020.

PDFUchwała nr XXIV-168-2020.pdf (485,82KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXIV-169-2020.pdf (5,41MB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze zakupu prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

PDFUchwała nr XXV-170-2020.pdf (117,83KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020.

PDFUchwała nr XXV-171-2020.pdf (430,88KB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Złotniki.

PDFUchwała nr XXVI-172-2020.pdf (593,24KB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Prószków.

PDFUchwała nr XXVI-173-2020.pdf (540,94KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą Prószków w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 45 w miejscowości Chrzowice”.

PDFUchwała nr XXVI-174-2020.pdf (251,57KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały  Nr XIV/88/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 września 2019 r.  w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Prószków pod nazwą  Publiczny Żłobek w Prószkowie i nadania jej statutu.

PDFUchwała nr XXVI-175-2020.pdf (251,25KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej.

PDFUchwała nr XXVI-176-2020.pdf (111,25KB)

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Prószkowa.

PDFUchwała nr XXVI-177-2020.pdf (132,68KB)

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego.

PDFUchwała nr XXVI-178-2020.pdf (256,39KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w części finansowanej  z linii  Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciąganego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w  Prószkowie.

PDFUchwała nr XXVI-179-2020.pdf (522,99KB)

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

PDFUchwała nr XXVI-180-2020.pdf (410,75KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020.

PDFUchwała nr XXVI-181-2020.pdf (2,96MB)

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PDFUchwała nr XXVI-182-2020.pdf (5,94MB)

Uchwała w sprawie w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Złotniki

PDFUchwała nr XXVII-183-2020.pdf (472,57KB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów niezurbanizowanych wsi Złotniki.

PDFUchwała nr XXVII-184-2020.pdf (3,13MB)

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla terenów produkcyjnych).

PDFUchwała nr XXVII-185-2020.pdf (6,34MB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.

PDFUchwała nr XXVII-186-2020.pdf (373,23KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej.

PDFUchwała nr XXVII-187-2020.pdf (111,54KB)

Uchwała w sprawie pomnika przyrody – alei drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole - Lubrza

PDFUchwała nr XXVII-188-2020.pdf (2,32MB)

Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Krapkowice przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice”.

PDFUchwała nr XXVII-189-2020.pdf (242,23KB)

Uchwała w sprawieudzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXVII-190-2020.pdf (121,42KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020

PDFUchwała nr XXVII-191-2020.pdf (450,38KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXVII-192-2020.pdf (6,03MB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miastu Opole mienia Gminy Prószków w związku ze zmianą granic.

PDFUchwała nr XXVIII-193-2020.pdf (118,71KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

PDFUchwała nr XXVIII-194-2020.pdf (250,21KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków.

PDFUchwała nr XXVIII-195-2020.pdf (4,39MB)

Uchwała w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020.

PDFUchwała nr XXVIII-196-2020.pdf (415,77KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXVIII-197-2020.pdf (5,92MB)

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Złotnikach przy ul. Sportowej.

PDFUchwała nr XXVIII-198-2020.pdf (208,42KB)

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXIX-199-2020.pdf (6,02MB)

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2021.

PDFUchwała nr XXIX-200-2020.pdf (1,61MB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020.

PDFUchwała nr XXIX-201-2020.pdf (267,65KB)

Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020.

PDFUchwała nr XXIX-202-2020.pdf (314,80KB)

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.

PDFUchwała nr XXIX-203-2020.pdf (117,17KB)

Uchwała zmieniająca uchwałę nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXIX-204-2020.pdf (130,92KB)

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

PDFUchwała nr XXIX-205-2020.pdf (128,52KB)

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

PDFUchwała nr XXIX-206-2020.pdf (847,63KB)

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy  Prószków na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne.

PDFUchwała nr XXIX-207-2020.pdf (265,94KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla terenów zabudowy usługowej).

PDFUchwała nr XXIX-208-2020.pdf (397,90KB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaśkowice.

PDFUchwała nr XXIX-209-2020.pdf (1,33MB)

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

PDFUchwała nr XXIX-210-2020.pdf (406,63KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.

PDFUchwała nr XXIX-211-2020.pdf (290,31KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

PDFUchwała nr XXIX-212-2020.pdf (292,82KB)

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Opola.

PDFUchwała nr XXIX-213-2020.pdf (109,00KB)

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Prószków.

PDFUchwała nr XXIX-214-2020.pdf (7,25MB)

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Krapkowice.

PDFUchwała nr XXIX-215-2020.pdf (112,74KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Prószków na lata 2021-2024.

PDFUchwała nr XXX-216-2021.pdf (8,52MB)

Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

PDFUchwała nr XXX-217-2021.pdf (875,36KB)

Uchwała w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/209/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaśkowice.

PDFUchwała nr XXX-218-2021.pdf (1,46MB)

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Miejską w Prószkowie uchwały w sprawie planowanego przez Rząd RP szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

PDFUchwała nr XXXI-219-2021.pdf (235,45KB)

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 8 grudnia 2020 r., wniesionej przez grupę mieszkańców Sołectwa Górki.

PDFUchwała nr XXXI-220-2021.pdf (269,72KB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Prószków.

PDFUchwała nr XXXI-221-2021.pdf (1,64MB)

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy  Prószków na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne.

PDFUchwała nr XXXI-222-2021.pdf (255,95KB)

Uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXXI-223-2021.pdf (113,20KB)

Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

PDFUchwała nr XXXI-224-2021.pdf (366,62KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2021.

PDFUchwała nr XXXI-225-2021.pdf (669,87KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXXI-226-2021.pdf (8,30MB)

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach.

PDFUchwała nr XXXI-227-2021.pdf (112,99KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji dla gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXXI-228-2021.pdf (117,25KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w 2021 roku”.

PDFUchwała nr XXXII-229-2021.pdf (340,75KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2021.

PDFUchwała nr XXXII-230-2021.pdf (803,75KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXXII-231-2021.pdf (1,85MB)

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego.

PDFUchwała nr XXXII-232-2021.pdf (123,13KB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla terenu usług publicznych i terenu usług sportu i rekreacji).

PDFUchwała nr XXXIII-233-2021.pdf (462,88KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Opolskim, Powiatem Opolskim oraz Skarbem Państwa –Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie opracowania dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe.

PDFUchwała nr XXXIII-234-2021.pdf (310,04KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

PDFUchwała nr XXXIII-235-2021.pdf (160,58KB)

Uchwała w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów ochronnych pomnika przyrody – alei drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole - Lubrza.

PDFUchwała nr XXXIII-236-2021.pdf (186,75KB)

Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXXIII-237-2021.pdf (805,99KB)

Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2021 – 2026.

PDFUchwała nr XXXIII-238-2021.pdf (301,14KB)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Prószkowie na rok 2021.

PDFUchwała nr XXXIII-239-2021.pdf (650,37KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2021.

PDFUchwała nr XXXIII-240-2021.pdf (912,39KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXXIII-241-2021.pdf (5,36MB)

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Prószkowa wotum zaufania.

PDFUchwała nr XXXIV-242-2021.pdf (138,50KB)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2020 rok.

PDFUchwała nr XXXIV-243-2021.pdf (151,36KB)

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Prószków za 2020 rok.

PDFUchwała nr XXXIV-244-2021.pdf (189,01KB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr XXXIV-245-2021.pdf (661,77KB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Źlinice.

PDFUchwała nr XXXIV-246-2021.pdf (712,90KB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki II.

PDFUchwała nr XXXIV-247-2021.pdf (505,66KB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie
(dla części ulicy Opolskiej).

PDFUchwała nr XXXIV-248-2021.pdf (14,78MB)

Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów  i trybu przyznawania nauczycielom nagród  za osiągnięcia  w  pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

PDFUchwała nr XXXIV-249-2021.pdf (349,80KB)

Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Prószków na rok szkolny 2021/2022.

PDFUchwała nr XXXIV-250-2021.pdf (153,93KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Prószków na lata 2021- 2028.

PDFUchwała nr XXXIV-251-2021.pdf (938,48KB)

Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodu gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku.

PDFUchwała nr XXXIV-252-2021.pdf (1,23MB)

Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

PDFUchwała nr XXXIV-253-2021.pdf (665,45KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów Boguszyce, Chrzowice
i Folwark.

PDFUchwała nr XXXIV-254-2021.pdf (1,96MB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2021.

PDFUchwała nr XXXIV-255-2021.pdf (680,61KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2021.

PDFUchwała nr XXXV-256-2021.pdf (800,82KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieleloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXXV-257-2021.pdf (5,03MB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2021.

PDFUchwała nr XXXVI-258-2021.pdf (790,79KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieleloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXXVI-259-2021.pdf (5,22MB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr XXXVII-260-2021.pdf (1,16MB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr XXXVII-261-2021.pdf (1,32MB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr XXXVII-262-2021.pdf (1,54MB)

Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

PDFUchwała nr XXXVII-263-2021.pdf (2,46MB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr XXXVII-264-2021.pdf (509,92KB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Źlinice.

PDFUchwała nr XXXVII-265-2021.pdf (763,95KB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Ligota Prószkowska.

PDFUchwała nr XXXVII-266-2021.pdf (1,01MB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2021.

PDFUchwała nr XXXVII-267-2021.pdf (1,03MB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXXVII-268-2021.pdf (5,32MB)

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego.

PDFUchwała nr XXXVII-269-2021.pdf (186,27KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod firmą SIM Opolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

PDFUchwała nr XXXVIII-269-2021.pdf (172,46KB)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej pod firmą SIM Opolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

PDFUchwała nr XXXVIII-270-2021.pdf (287,10KB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług publicznych we wsi Chrzowice.

PDFUchwała nr XXXVIII-271-2021.pdf (324,55KB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząszczyce.

PDFUchwała nr XXXVIII-272-2021.pdf (5,14MB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Ligota Prószkowska.

PDFUchwała nr XXXVIII-273-2021.pdf (1,28MB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Folwark.

PDFUchwała nr XXXVIII-274-2021.pdf (498,01KB)

Uchwała w sprawie zmiany przebiegu ulicy Ogrodowej w miejscowości Złotniki.

PDFUchwała nr XXXVIII-275-2021.pdf (620,84KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

PDFUchwała nr XXXVIII-276-2021.pdf (295,34KB)

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PDFUchwała nr XXXVIII-277-2021.pdf (281,29KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2021.

PDFUchwała nr XXXVIII-278-2021.pdf (1,03MB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XXXVIII-279-2021.pdf (5,42MB)

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Prószkowie.

PDFUchwała nr XXXIX-280-2021.pdf (222,11KB)

Uchwała w sprawie ustalenia dla Burmistrza Prószkowa miesiefcznego wynagrodzenia za pracę.

PDFUchwała nr XXXIX-281-2021.pdf (191,00KB)

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie.

PDFUchwała nr XXXIX-282-2021.pdf (263,80KB)

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej Miasta Prószków.

PDFUchwała nr XXXIX-283-2021.pdf (217,57KB)

Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDFUchwała nr XXXIX-284-2021.pdf (160,57KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/113/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

PDFUchwała nr XXXIX-285-2021.pdf (179,80KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.

PDFUchwała nr XXXIX-286-2021.pdf (418,66KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2021.

PDFUchwała nr XXXIX-287-2021.pdf (608,72KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXXIX-288-2021.pdf (5,40MB)

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.

PDFUchwała nr XL-286-2021.pdf (157,68KB)

Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

PDFUchwała nr XL-287-2021.pdf (996,01KB)

Uchwała w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XL-288-2021.pdf (6,06MB)

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022.

PDFUchwała nr XL-289-2021.pdf (1,76MB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2021.

PDFUchwała nr XL-290-2021.pdf (589,51KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XL-291-2021.pdf (5,28MB)

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Opola.

PDFUchwała nr XL-292-2021.pdf (138,45KB)

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego.

PDFUchwała nr XL-293-2021.pdf (157,17KB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.

PDFUchwała nr XL-294-2021.pdf (3,56MB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XL-295-2021.pdf (5,03MB)

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Prószkowie.

PDFUchwała nr XL-296-2021.pdf (181,47KB)

Uchwała w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego prowadzonej w obrębie pomnika przyrody – alei drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole - Lubrza.

PDFUchwała nr XL-297-2021.pdf (190,11KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej Miasta Prószków.

PDFUchwała nr XL-298-2021.pdf (156,21KB)

Uchwała w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Prószków a Radą Wsi Wyhoda, powiat Kałusz, Iwano-Frankowsk - Ukraina.

PDFUchwała nr XL-299-2021.pdf (217,24KB)

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Prószkowie.

PDFUchwała nr XLI-300-2022.pdf (183,22KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Prószkowie dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”.

PDFUchwała nr XLI-301-2022.pdf (188,89KB)

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu ul. Opolskiej w miejscowości Boguszyce w związku ze zmianą granic obrębów Boguszyce, Chrzowice i Folwark.

PDFUchwała nr XLII-302-2022.pdf (1,03MB)

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu ul. Krapkowickiej w miejscowości Folwark w związku ze zmianą granic obrębów Boguszyce, Chrzowice
i Folwark.

PDFUchwała nr XLII-303-2022.pdf (1,07MB)

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu ul. Opolskiej w miejscowości Chrzowice w związku ze zmianą granic obrębów Boguszyce, Chrzowice
i Folwark.

PDFUchwała nr XLII-304-2022.pdf (878,24KB)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały NR XVII/131/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

PDFUchwała nr XLII-305-2022.pdf (560,75KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, a Gminą Prószków w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 45 w miejscowości Chrzowice”.

PDFUchwała nr XLII-306-2022.pdf (383,64KB)

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP.

PDFUchwała nr XLII-307-2022.pdf (145,04KB)

Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.

PDFUchwała nr XLII-308-2022.pdf (336,60KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022.

PDFUchwała nr XLII-309-2022.pdf (597,31KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XLII-310-2022.pdf (5,33MB)

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego.

PDFUchwała nr XLII-311-2022.pdf (148,43KB)

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego.

PDFUchwała nr XLII-312-2022.pdf (150,97KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Boguszyce.

PDFUchwała nr XLIII-311-2022.pdf (918,30KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chrzowice.

PDFUchwała nr XLIII-312-2022.pdf (890,74KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Folwark.

PDFUchwała nr XLIII-313-2022.pdf (892,57KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w 2022 roku”.

PDFUchwała nr XLIII-314-2022.pdf (295,61KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Prószkowie.

PDFUchwała nr XLIII-315-2022.pdf (160,99KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami oraz podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna na terenie Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XLIII-316-2022.pdf (176,06KB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla terenu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w rejonie ulic Grunwaldzkiej i Zielonej).

PDFUchwała nr XLIII-317-2022.pdf (715,03KB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr XLIII-318-2022.pdf (1,30MB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości  Prószków.

PDFUchwała nr XLIII-319-2022.pdf (871,04KB)

Uchwała w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego prowadzonej w obrębie pomnika przyrody – alei drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole - Lubrza.

PDFUchwała nr XLIII-320-2022.pdf (207,72KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

PDFUchwała nr XLIII-321-2022.pdf (497,45KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022 – 2025.

PDFUchwała nr XLIII-322-2022.pdf (424,68KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022.

PDFUchwała nr XLIII-323-2022.pdf (759,15KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XLIII-324-2022.pdf (4,86MB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLII/308/2022 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.

PDFUchwała nr XLIII-325-2022.pdf (147,17KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022.

PDFUchwała nr XLIV-326-2022.pdf (281,30KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022 – 2025.

PDFUchwała nr XLIV-327-2022.pdf (428,76KB)

Uchwała zmieniająca uchwałę nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków.

PDFUchwała nr XLV-328-2022.pdf (159,39KB)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Prószkowie na rok 2022.

PDFUchwała nr XLV-329-2022.pdf (483,04KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022.

PDFUchwała nr XLV-330-2022.pdf (758,33KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finasowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XLV-331-2022.pdf (6,84MB)

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Prószkowa wotum zaufania.

PDFUchwała nr XLVI-332-2022.pdf (155,96KB)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2021 rok.

PDFUchwała nr XLVI-333-2022.pdf (155,79KB)

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Prószków za 2021 rok.

PDFUchwała nr XLVI-334-2022.pdf (161,13KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Prószków, a Gminą Komprachcice w sprawie przekazania Gminie Komprachcice zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Prószków bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup.

PDFUchwała nr XLVI-335-2022.pdf (161,94KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego pn. „Muzyka łączy pokolenia” w ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.

PDFUchwała nr XLVI-336-2022.pdf (160,81KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadań Województwa Opolskiego związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie gminy Prószków, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

PDFUchwała nr XLVI-337-2022.pdf (160,13KB)

Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Prószków na rok szkolny 2022/2023.

PDFUchwała nr XLVI-338-2022.pdf (158,33KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom nagród za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

PDFUchwała nr XLVI-339-2022.pdf (168,40KB)

Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć́ pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prószków.

PDFUchwała nr XLVI-340-2022.pdf (171,81KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zbycia nieruchomości.

PDFUchwała nr XLVI-341-2022.pdf (162,30KB)

Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDFUchwała nr XLVI-342-2022.pdf (158,86KB)

Uchwała w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego prowadzonej w obrębie pomnika przyrody – alei drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole - Lubrza.

PDFUchwała nr XLVI-343-2022.pdf (171,07KB)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „SIM Opolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Nysie.

PDFUchwała nr XLVI-344-2022.pdf (332,15KB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr XLVI-345-2022.pdf (656,75KB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki III.

PDFUchwała nr XLVI-346-2022.pdf (415,63KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla terenu usług publicznych i terenu usług sportu i rekreacji).

PDFUchwała nr XLVI-347-2022.pdf (344,05KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022.

PDFUchwała nr XLVI-348-2022.pdf (947,83KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XLVI-349-2022.pdf (7,21MB)

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach.

PDFUchwała nr XLVI-350-2022.pdf (159,92KB)

Uchwała w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

PDFUchwała nr XLVI-351-2022.pdf (220,53KB)

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022 – 2025.

PDFUchwała nr XLVI-352-2022.pdf (456,66KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022.

PDFUchwała nr XLVII-353-2022.pdf (771,11KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XLVII-354-2022.pdf (7,29MB)

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego.

PDFUchwała nr XLVII-355-2022.pdf (160,70KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków

PDFXLVIII-356-2022.pdf (170,00KB)

Uchwała w sprawie zmiany przebiegu ulicy Osiedle I w miejscowości Zimnice Małe.

PDFXLVIII-357-2022.pdf (813,69KB)

Uchwała w sprawie zmiany przebiegu ulicy Osiedle II w miejscowości Zimnice Małe.

PDFXLVIII-358-2022.pdf (515,44KB)

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.

PDFXLVIII-359-2022.pdf (3,04MB)

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie (dla części ulicy Opolskiej).

PDFXLVIII-360-2022.pdf (6,42MB)

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków.

PDFXLVIII-361-2022.pdf (12,52MB)

Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Opole oraz ich aktualizacji w przypadku wystąpienia takiej konieczności w wyniku przeprowadzonego przeglądu.

PDFXLVIII-362-2022.pdf (166,70KB)

Uchwała w sprawie pomnika przyrody – alei drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Lubrza.

PDFXLVIII-363-2022.pdf (1,92MB)

Uchwała w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży.

PDFXLVIII-364-2022.pdf (170,83KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

PDFXLVIII-365-2022.pdf (161,41KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej.

PDFXLVIII-366-2022.pdf (160,75KB)

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDFXLVIII-367-2022.pdf (162,08KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej.

PDFXLVIII-368-2022.pdf (159,95KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Krapkowice w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Prószków  w żłobkach znajdujących się na terenie Gminy Krapkowice.

PDFXLVIII-369-2022.pdf (161,82KB)

Uchwała w sprawie udzielenia w 2022 r. dotacji celowej dla Gminy Krapkowice.

PDFXLVIII-370-2022.pdf (161,28KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022.

PDFXLVIII-371-2022.pdf (1 011,69KB)

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków.

PDFXLVIII-372-2022.pdf (7,64MB)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/179/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w części finansowanej  z linii  Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciąganego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w  Prószkowie.

PDFXLVIII-373-2022.pdf (174,44KB)

Uchwała w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

PDFXLVIII-374-2022.pdf (160,56KB)

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków.

PDFXLVIII-375-2022.pdf (173,00KB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków.

PDFUchwała nr XLIX-376-2022.pdf (1,92MB)

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów niezurbanizowanych wsi Złotniki.
PDFUchwała nr XLIX-377-2022.pdf (3,07MB)

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prószków.
PDFUchwała nr XLIX-378-2022.pdf (167,33KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej.

PDFUchwała nr XLIX-379-2022.pdf (164,91KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
PDFUchwała nr XLIX-380-2022.pdf (248,80KB)

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PDFUchwała nr XLIX-381-2022.pdf (171,86KB)

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022.
PDFUchwała nr XLIX-382-2022.pdf (928,66KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XLIX-383-2022.pdf (14,77MB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie przy ul. Szkolnej i ul. Kościuszki.

PDFUchwała nr L-384-2022.pdf (1,72MB)

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaśkowice.

PDFUchwała nr L-385-2022.pdf (3,67MB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022.

PDFUchwała nr L-387-2022.pdf (380,13KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia zadania dotyczącego zimowego utrzymania trzech odcinków położonych przy drodze wojewódzkiej nr 414.

PDFUchwała nr L-388-2022.pdf (159,14KB)

Uchwała w sprawie zmiany przebiegu ulicy Polnej w miejscowości Chrząszczyce.

PDFUchwała nr L-389-2022.pdf (444,51KB)

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prószków.

PDFUchwała nr L-390-2022.pdf (160,75KB)

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr LI-391-2022.pdf (7,23MB)

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2023.

PDFUchwała nr LI-392-2022.pdf (2,00MB)

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022.

PDFUchwała nr LI-393-2022.pdf (778,04KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr LI-394-2022.pdf (7,46MB)

Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2022.

PDFUchwała nr LI-395-2022.pdf (319,28KB)

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Opola.

PDFUchwała nr LI-396-2022.pdf (157,00KB)

Uchwała w sprawie udzielenia w 2023 r. dotacji celowej dla Gminy Krapkowice.

PDFUchwała nr LI-397-2022.pdf (163,37KB)

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków.

PDFUchwała nr LI-398-2022.pdf (168,45KB)

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

PDFUchwała nr LI-399-2022.pdf (163,57KB)

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.

PDFUchwała nr LI-400-2022.pdf (164,96KB)

Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

PDFUchwała nr LI-401-2022.pdf (1,06MB)

Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

PDFUchwała nr LI-402-2022.pdf (164,35KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

PDFUchwała nr LI-403-2022.pdf (161,24KB)

Uchwała w sprawie nadania statutu Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie.

PDFUchwała nr LI-404-2022.pdf (242,89KB)

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Prószkowa.

PDFUchwała nr LII-405-2023.pdf (221,74KB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze powiatowej w miejscowości Jaśkowice.

PDFUchwała nr LII-406-2023.pdf (1,14MB)

Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.

PDFUchwała nr LII-407-2023.pdf (167,02KB)

Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

PDFUchwała nr LII-408-2023.pdf (178,70KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2023.

PDFUchwała nr LII-409-2023.pdf (578,24KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Prószków wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM Opolskie sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Prószkowie przy ul. Osiedle.

PDFUchwała nr LII-410-2023.pdf (166,99KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków.

PDFUchwała nr LIII-411-2023-min.pdf (37,43MB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków II.

PDFUchwała nr LIII-412-2023.pdf (672,07KB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Prószków.

PDFUchwała nr LIII-413-2023.pdf (445,32KB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w miejscowości Chrząszczyce.

PDFUchwała nr LIII-414-2023.pdf (463,99KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Opolskim a Gminą Prószków w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie ronda w Prószkowie”.

PDFUchwała nr LIII-415-2023.pdf (159,03KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w 2023 roku”.

PDFUchwała nr LIII-416-2023.pdf (320,56KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego pn. „Muzyka łączy pokolenia” w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.

PDFUchwała nr LIII-417-2023.pdf (160,17KB)

Uchwała w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.

PDFUchwała nr LIII-418-2023.pdf (174,97KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2023.

PDFUchwała nr LIII-419-2023.pdf (415,73KB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu stanowiącemu skrzyżowanie dróg publicznych w miejscowości Prószków.

PDFUchwała nr LIII-420-2023.pdf (285,13KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii w Sercu Opolszczyzny.

PDFUchwała nr LIV-421-2023.pdf (157,43KB)

Uchwała w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prószków realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Prószkowie.

PDFUchwała nr LIV-422-2023.pdf (167,29KB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.

PDFUchwała nr LIV-423-2023.pdf (540,43KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków.

PDFUchwała nr LIV-424-2023.pdf (165,67KB)

Uchwała w sprawie  zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2023.

PDFUchwała nr LIV-425-2023.pdf (860,66KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.

PDFUchwała nr LV-426-2023.pdf (5,27MB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr LV-427-2023.pdf (1 020,07KB)

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prószków realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Prószkowie.

PDFUchwała nr LV-428-2023.pdf (165,59KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2023.

PDFUchwała nr LV-429-2023.pdf (907,32KB)

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego.

PDFUchwała nr LV-430-2023.pdf (161,21KB)

Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego.

PDFUchwała nr LV-431-2023.pdf (158,63KB)

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Prószkowa wotum zaufania.

PDFUchwała nr LVI-432-2023.pdf (156,33KB)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2022 rok.

PDFUchwała nr LVI-433-2023.pdf (159,33KB)

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Prószków za 2022 rok.

PDFUchwała nr LVI-434-2023.pdf (162,46KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2023.

PDFUchwała nr LVI-435-2023.pdf (601,34KB)

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego.

PDFUchwała nr LVI-436-2023.pdf (161,49KB)

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaśkowicach.

PDFUchwała nr LVI-437-2023.pdf (160,83KB)

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Prószkowie.

PDFUchwała nr LVI-437-2023.pdf (160,83KB)

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Źlinicach - Boguszycach.

PDFUchwała nr LVI-439-2023.pdf (161,91KB)

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego, wniesionej przez grupę mieszkańców Sołectwa Górki.

PDFUchwała nr LVI-440-2023.pdf (266,41KB)

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie. (W uchwale dokonano anonimizacji imienia i nazwiska osoby wnoszącej skargę).

PDFUchwała nr LVI-441-2023 anonimizacja.pdf (1,65MB)

Uchwała w sprawie pomnika przyrody.

PDFUchwała nr LVI-442-2023.pdf (167,26KB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotniki
(dla terenu usług publicznych przy ulicy Sportowej).

PDFUchwała nr LVII-443-2023.pdf (985,01KB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Źlinice (dla terenu usług publicznych).

PDFUchwała nr LVII-444-2023.pdf (615,27KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2023.

PDFUchwała nr LVII-445-2023.pdf (401,99KB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Boguszyce (dla terenu usług publicznych przy ulicy 1 Maja).

PDFUchwała nr LVIII-446-2023.pdf (1,33MB)

Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

PDFUchwała nr LVIII-447-2023.pdf (169,19KB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla terenów zabudowy usługowej i terenu usług publicznych).

PDFUchwała nr LIX-448-2023.pdf (6,92MB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotniki.

PDFUchwała nr LIX-449-2023.pdf (1,02MB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr LIX-450-2023.pdf (753,14KB)

Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydacie na ławnika.

PDFUchwała nr LIX-451-2023.pdf (163,21KB)

Uchwała w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

PDFUchwała nr LIX-452-2023.pdf (164,52KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2023.

PDFUchwała nr LIX-453-2023.pdf (978,17KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr LIX-454-2023.pdf (4,13MB)

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego.

PDFUchwała nr LIX-455-2023.pdf (162,29KB)

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Prószkowie.

PDFUchwała nr LIX-456-2023.pdf (172,42KB)

Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024 - 2027.

PDFUchwała nr LX-457-2023.pdf (161,33KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej.

PDFUchwała nr LX-458-2023.pdf (2,59MB)

Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDFUchwała nr LX-459-2023.pdf (159,46KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2023.

PDFUchwała nr LX-460-2023.pdf (912,00KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr LX-461-2023.pdf (11,20MB)

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług publicznych we wsi Chrzowice.

PDFUchwała nr LXI-462-2024.pdf (2,08MB)

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków II.

PDFUchwała nr LXI-463-2024.pdf (5,98MB)

Uchwała w sprawie przyjęcia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Prószków”

PDFUchwała nr LXI-464-2024.pdf (3,68MB)

Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

PDFUchwała nr LXI-465-2024.pdf (317,86KB)

Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

PDFUchwała nr LXI-466-2024.pdf (411,62KB)

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP.

PDFUchwała nr LXI-467-2024.pdf (165,36KB)

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP za wykonywanie innych zadań niż wymienione w art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

PDFUchwała nr LXI-468-2024.pdf (168,50KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2023.

PDFUchwała nr LXI-469-2024.pdf (659,74KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr LXI-470-2023.pdf (6,54MB)

Uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

PDFUchwała nr LXI-471-2023.pdf (166,41KB)

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr LXII-472-2023.pdf (7,51MB)

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2024.

PDFUchwała nr LXII-473-2023.pdf (1,93MB)

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Prószków na rok kalendarzowy 2023.

PDFUchwała nr LXII-474-2023.pdf (296,55KB)

Uvhwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023.

PDFUchwała nr LXII-475-2023.pdf (315,77KB)

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Opola.

PDFUchwała nr LXII-476-2023.pdf (158,84KB)

Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i domu” na lata 2024 – 2028.

PDFUchwała nr LXII-477-2023.pdf (165,23KB)

Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i domu” na lata 2024 – 2028.

PDFUchwała nr LXII-478-2023.pdf (164,16KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 – 2026.

PDFUchwała nr LXII-479-2023.pdf (457,29KB)

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 października 2023 r. w sprawie podwyższenia stawki zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem odpadów.

PDFUchwała nr LXII-480-2023.pdf (259,54KB)

Uchwała w sprawie oceny aktualności planu ogólnego i planów miejscowych obowiązujących na obszarze gminy Prószków.

PDFLXIII-481-2024.pdf (9,37MB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2024.

PDFLXIII-482-2024.pdf (711,71KB)

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego.

PDFLXIII-483-2024.pdf (163,82KB)

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego.

PDFLXIII-484-2024.pdf (163,49KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2024.

PDFUchwała nr LXIV-485-2024.pdf (750,56KB)

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy  Prószków  na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne.

PDFUchwała nr LXIV-486-2024.pdf (262,51KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w 2024 roku”.

PDFUchwała nr LXIV-487-2024.pdf (492,05KB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków.

PDFUchwała nr LXIV-488-2024.pdf (159,83KB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.

PDFUchwała nr LXIV-489-2024.pdf (308,43KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie.

PDFUchwała nr LXIV-490-2024.pdf (248,46KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej.

PDFUchwała nr LXIV-491-2024.pdf (506,23KB)