Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018/2023

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie.

PDFUchwała nr I-1-2018.pdf

Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie.

PDFUchwała nr I-2-2018.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Prószkowa.

PDFUchwała nr I-3-2018.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018. 

PDFUchwała nr I-4-2018.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prószkowie.

PDFUchwała nr II-5-2018.pdf

Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

PDFUchwała nr II-6-2018.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

PDFUchwała nr II-7-2018.pdf

Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

PDFUchwała nr II-8-2018.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa
Publicznego.

PDFUchwała nr II-9-2018.pdf

Uchwała w w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa
Publicznego.

PDFUchwała nr II-10-2018.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska,
Rzemiosła i Handlu.

PDFUchwała nr II-11-2018.pdf

Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska,
Rzemiosła i Handlu.

PDFUchwała nr II-12-2018.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich.

PDFUchwała nr II-13-2018.pdf

Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich.

PDFUchwała nr II-14-2018.pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie na rok 2019.

PDFUchwała nr II-15-2018.pdf

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków.

PDFUchwała nr II-16-2018.pdf

Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków.

PDFUchwała nr II-17-2018.pdf

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

PDFUchwała nr II-18-2018.pdf

Uchwała w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.

PDFUchwała nr II-19-2018.pdf

Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.

PDFUchwała nr II-20-2018.pdf

Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

PDFUchwała nr II-21-2018.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018.

PDFUchwała nr II-22-2018.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr II-23-2018.pdf

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PDFUchwała nr III-24-2018.pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr III-25-2018.pdf

Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prószków, liczbę
punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych
kryteriów.

PDFUchwała nr III-26-2018.pdf

Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy Prószków do Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO".

PDFUchwała nr III-27-2018.pdf

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/357/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne.

PDFUchwała nr III-28-2018.pdf

Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

PDFUchwała nr III-29-2018.pdf

Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2019 – 2024.

PDFUchwała nr III-30-2018.pdf

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

PDFUchwała nr III-31-2018.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018.

PDFUchwała nr III-32-2018.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr III-33-2018.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018.

PDFUchwała nr III-34-2018.pdf

Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Prószkowie na rok 2019.

PDFUchwała nr IV-35-2019.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez gminę
oraz zasad jego ustalania.

PDFUchwała nr IV-36-2019.pdf

Uchwała w sprawie zasad udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
gruntów stanowiących własność Gminy Prószków zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów.

PDFUchwała nr IV-37-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr IV-38-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr IV-39-2019.pdf

Uchwała w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych jednostek pomocniczych gminy
Prószków oraz przeprowadzenia konsultacji.

PDFUchwała nr V-40-2019.pdf

Uchwała w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prószków oraz granic
obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy.

PDFUchwała nr V-41-2019.pdf

Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2019.

PDFUchwała nr V-42-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr V-43-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr V-44-2019.pdf

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w 2019 roku”.

PDFUchwała nr VI-45-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/311/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.

PDFUchwała nr VI-46-2019.pdf

Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć nauczycieli przedszkoli   i innych placówek przedszkolnych pracujących  z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze.

PDFUchwała nr VI-47-2019.pdf

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (dla terenów produkcyjnych).

PDFUchwała nr VI-48-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmiany przebiegu ulicy Szerokiej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr VI-49-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr VI-50-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr VI-51-2019.pdf

Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.

PDFUchwała nr VI-52-2019.pdf

Uchwała w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

PDFUchwała nr VI-53-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr VII-54-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr VII-55-2019.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Opole w celu wspólnej
realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

PDFUchwała nr VIII-56-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr VIII-57-2019.pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków.

PDFUchwała nr IX-58-2019.pdf
- PDFZałącznik Nr 1- tekst studium.pdf
- PDFZał. nr 2 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego.pdf
- PDFZał. nr 3 - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego.pdf
- PDFZałącznik Nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag .pdf
- PDFZałącznik Nr 5 - Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków.

PDFUchwała nr IX-59-2019.pdf

Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżenia oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

PDFUchwała nr IX-60-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr IX-61-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr IX-62-2019.pdf

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Opola.

PDFUchwała nr IX-63-2019.pdf

Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

PDFUchwała nr IX-64-2019.pdf

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego.

PDFUchwała nr IX-65-2019.pdf

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Prószkowa wotum zaufania.

PDFUchwała nr XI-66-2019.pdf

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2018 rok.

PDFUchwała nr XI-67-2019.pdf

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Prószków za 2018 rok.

PDFUchwała nr XI-68-2019.pdf

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Społeczny Komitet Mieszkańców Górek i Opola - dzielnica Winów.

PDFUchwała nr XI-69-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr XI-70-2019.pdf

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

PDFUchwała nr XI-71-2019.pdf

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaśkowicach.

PDFUchwała nr XI-72-2019.pdf

Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.

PDFUchwała nr XI-73-2019.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019 oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019.

PDFUchwała nr XI-74-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr XII-75-2019.pdf

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XII-76-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/71/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

PDFUchwała nr XII-77-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie
ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa
na rok 2019 oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego miasta
Prószkowa na rok 2019.

PDFUchwała nr XIII-78-2019.pdf

Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydacie na ławnika.

PDFUchwała nr XIII-79-2019.pdf

Uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na
rok budżetowy 2019.

PDFUchwała nr XIII-80-2019.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków.

PDFUchwała nr XIII-81-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr XIII-82-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XIII-83-2019.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowych.

PDFUchwała nr XIII-84-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XIV-85-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2019.

PDFUchwała nr XIV-86-2019.pdf

Uchwała w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

PDFUchwała nr XIV-87-2019.pdf

Uchwała w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Prószków pod nazwą Publiczny Żłobek w Prószkowie i nadania jej statutu.

PDFUchwała nr XIV-88-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu gminy Prószków.

PDFUchwała nr XIV-89-2019.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Prószkowie.

PDFUchwała nr XIV-90-2019.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Prószków za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

PDFUchwała nr XIV-91-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr XIV-92-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XIV-93-2019.pdf

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząszczycach.

PDFUchwała nr XIV-94-2019.pdf

Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

PDFUchwała nr XV-95-2019.pdf

Uchwała w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku w miejscowości Nowa Kuźnia.

PDFUchwała nr XV-96-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr XV-97-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Prószków.

PDFUchwała nr XV-98-2019.pdf

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PDFUchwała nr XVI-99-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr XVI-100-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XVI-101-2019.pdf

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Przysiecz – Ligota Prószkowska wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

PDFUchwała nr XVI-102-2019.pdf

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków.

PDFUchwała nr XVII-103-2019.pdf

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

PDFUchwała nr XVII-104-2019.pdf

Uchwała sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.

PDFUchwała nr XVII-105-2019.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

PDFUchwała nr XVII-106-2019.pdf

Uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Prószków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

PDFUchwała nr XVII-107-2019.pdf

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Prószków.

PDFUchwała nr XVII-108-2019.pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

PDFUchwała nr XVII-109-2019.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.

PDFUchwała nr XVII-110-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XVII-111-2019.pdf

Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.

PDFUchwała nr XVII-112-2019.pdf

Uchwała w sprawie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

PDFUchwała nr XVII-113-2019.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

PDFUchwała nr XVII-114-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr XVII-115-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XVII-116-2019.pdf

Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.

PDFUchwała nr XVII-117-2019.pdf

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bierawa.

PDFUchwała nr XVII-118-2019.pdf

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.

PDFUchwała nr XVIII-119-2019.pdf

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PDFUchwała nr XIX-120-2019.pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020.

PDFUchwała nr XIX-121-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmiany przebiegu ulicy Brzozowej w miejscowości Górki.
PDFUchwała nr XIX-122-2019.pdf

Uchwała w w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki.
PDFUchwała nr XIX-123-2019.pdf

Uchwał w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr XIX-124-2019.pdf

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki.
PDFUchwała nr XIX-125-2019.pdf

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr XIX-126-2019.pdf

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr XIX-127-2019.pdf

Uchwała w sprawie w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr XIX-128-2019.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.

PDFUchwała nr XIX-129-2019.pdf

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Opola.

PDFUchwała nr XIX-130-2019.pdf

Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami oraz
podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny
rachunek działalność dziennego opiekuna na terenie Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XIX-131-2019.pdf

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła z udziałem środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu:
„Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Prószków”.

PDFUchwała nr XIX-132-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr XIX-133-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Prószków.

PDFUchwała nr XIX-134-2019.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019.

PDFUchwała nr XIX-135-2019.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości.

PDFUchwała nr XX-136-2020.pdf

Uchwała w sprawie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Prószków na rok szkolny 2019/2020.

PDFUchwała nr XX-137-2020.pdf

Uchwała w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Prószków do realizacji Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środkówSolidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

PDFUchwała nr XX-138-2020.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020.

PDFUchwała nr XX-139-2020.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XX-140-2020.pdf

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego pn. „Muzyka łączy pokolenia” w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.

PDFUchwała nr XXI-141-2020.pdf

Uchwała w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu pn.: „Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej”.

PDFUchwała nr XXI-142-2020.pdf

Uchwała w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja zabytkowego parku przy Zespole Szkół w Prószkowie wraz z ofertą kulturalną”.

PDFUchwała nr XXI-143-2020.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2020 oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2020.

PDFUchwała nr XXI-144-2020.pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/263/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Prószków.

PDFUchwała nr XXI-145-2020.pdf

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w 2020 roku”.

PDFUchwała nr XXI-146-2020.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.

PDFUchwała nr XXI-147-2020.pdf

Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

PDFUchwała nr XXI-148-2020.pdf

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr XXI-149-2020.pdf

Uchwała w sprawie zmiany przebiegu ulicy Stawowej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr XXI-150-2020.pdf

Uchwała w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.

PDFUchwała nr XXI-151-2020.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020.

PDFUchwała nr XXI-152-2020.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXI-153-2020.pdf

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (dla terenów zabudowy usługowej)

PDFUchwała nr XXI-154-2020.pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXII-155-2020.pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Prószkowie.

PDFUchwała nr XXII-156-2020.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Prószków a Gminą Strzeleczki.

PDFUchwała nr XXIII-157-2020.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej.

PDFUchwała nr XXIII-158-2020.pdf

Uchwała w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

PDFUchwała nr XXIII-159-2020.pdf

Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

PDFUchwała nr XXIII-160-2020.pdf

Uchwała w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.

PDFUchwała nr XXIII-161-2020.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020.

PDFUchwała nr XXIII-162-2020.pdf

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Prószkowa wotum zaufania.

PDFUchwała nr XXIV-163-2020.pdf

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2019 rok.

PDFUchwała nr XXIV-164-2020.pdf

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Prószków za 2019 rok

PDFUchwała nr XXIV-165-2020.pdf

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Przysiecz.

PDFUchwała nr XXIV-166-2020.pdf

Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Prószków na rok szkolny 2020/2021.

PDFUchwała nr XXIV-167-2020.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020.

PDFUchwała nr XXIV-168-2020.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXIV-169-2020.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze zakupu prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

PDFUchwała nr XXV-170-2020.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020.

PDFUchwała nr XXV-171-2020.pdf

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Złotniki.

PDFUchwała nr XXVI-172-2020.pdf

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Prószków.

PDFUchwała nr XXVI-173-2020.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą Prószków w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 45 w miejscowości Chrzowice”.

PDFUchwała nr XXVI-174-2020.pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały  Nr XIV/88/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 września 2019 r.  w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Prószków pod nazwą  Publiczny Żłobek w Prószkowie i nadania jej statutu.

PDFUchwała nr XXVI-175-2020.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej.

PDFUchwała nr XXVI-176-2020.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Prószkowa.

PDFUchwała nr XXVI-177-2020.pdf

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego.

PDFUchwała nr XXVI-178-2020.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w części finansowanej  z linii  Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciąganego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w  Prószkowie.

PDFUchwała nr XXVI-179-2020.pdf

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

PDFUchwała nr XXVI-180-2020.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020.

PDFUchwała nr XXVI-181-2020.pdf

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PDFUchwała nr XXVI-182-2020.pdf

Uchwała w sprawie w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Złotniki

PDFUchwała nr XXVII-183-2020.pdf

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów niezurbanizowanych wsi Złotniki.

PDFUchwała nr XXVII-184-2020.pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla terenów produkcyjnych).

PDFUchwała nr XXVII-185-2020.pdf

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.

PDFUchwała nr XXVII-186-2020.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej.

PDFUchwała nr XXVII-187-2020.pdf

Uchwała w sprawie pomnika przyrody – alei drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole - Lubrza

PDFUchwała nr XXVII-188-2020.pdf

Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Krapkowice przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice”.

PDFUchwała nr XXVII-189-2020.pdf

Uchwała w sprawieudzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXVII-190-2020.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020

PDFUchwała nr XXVII-191-2020.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXVII-192-2020.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miastu Opole mienia Gminy Prószków w związku ze zmianą granic.

PDFUchwała nr XXVIII-193-2020.pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

PDFUchwała nr XXVIII-194-2020.pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków.

PDFUchwała nr XXVIII-195-2020.pdf

Uchwała w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020.

PDFUchwała nr XXVIII-196-2020.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXVIII-197-2020.pdf

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Złotnikach przy ul. Sportowej.

PDFUchwała nr XXVIII-198-2020.pdf

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXIX-199-2020.pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2021.

PDFUchwała nr XXIX-200-2020.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020.

PDFUchwała nr XXIX-201-2020.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020.

PDFUchwała nr XXIX-202-2020.pdf

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.

PDFUchwała nr XXIX-203-2020.pdf

Uchwała zmieniająca uchwałę nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXIX-204-2020.pdf

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

PDFUchwała nr XXIX-205-2020.pdf

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

PDFUchwała nr XXIX-206-2020.pdf

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy  Prószków na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne.

PDFUchwała nr XXIX-207-2020.pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla terenów zabudowy usługowej).

PDFUchwała nr XXIX-208-2020.pdf

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaśkowice.

PDFUchwała nr XXIX-209-2020.pdf

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

PDFUchwała nr XXIX-210-2020.pdf

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.

PDFUchwała nr XXIX-211-2020.pdf

Uchwała w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

PDFUchwała nr XXIX-212-2020.pdf

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Opola.

PDFUchwała nr XXIX-213-2020.pdf

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Prószków.

PDFUchwała nr XXIX-214-2020.pdf

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Krapkowice.

PDFUchwała nr XXIX-215-2020.pdf

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Prószków na lata 2021-2024.

PDFUchwała nr XXX-216-2021.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

PDFUchwała nr XXX-217-2021.pdf

Uchwała w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/209/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaśkowice.

PDFUchwała nr XXX-218-2021.pdf

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Miejską w Prószkowie uchwały w sprawie planowanego przez Rząd RP szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

PDFUchwała nr XXXI-219-2021.pdf

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 8 grudnia 2020 r., wniesionej przez grupę mieszkańców Sołectwa Górki.

PDFUchwała nr XXXI-220-2021.pdf

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Prószków.

PDFUchwała nr XXXI-221-2021.pdf

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy  Prószków na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne.

PDFUchwała nr XXXI-222-2021.pdf

Uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXXI-223-2021.pdf

Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

PDFUchwała nr XXXI-224-2021.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2021.

PDFUchwała nr XXXI-225-2021.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXXI-226-2021.pdf

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach.

PDFUchwała nr XXXI-227-2021.pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji dla gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXXI-228-2021.pdf

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w 2021 roku”.

PDFUchwała nr XXXII-229-2021.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2021.

PDFUchwała nr XXXII-230-2021.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXXII-231-2021.pdf

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego.

PDFUchwała nr XXXII-232-2021.pdf

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla terenu usług publicznych i terenu usług sportu i rekreacji).

PDFUchwała nr XXXIII-233-2021.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Opolskim, Powiatem Opolskim oraz Skarbem Państwa –Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie opracowania dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe.

PDFUchwała nr XXXIII-234-2021.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

PDFUchwała nr XXXIII-235-2021.pdf

Uchwała w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów ochronnych pomnika przyrody – alei drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole - Lubrza.

PDFUchwała nr XXXIII-236-2021.pdf

Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXXIII-237-2021.pdf

Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2021 – 2026.

PDFUchwała nr XXXIII-238-2021.pdf

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Prószkowie na rok 2021.

PDFUchwała nr XXXIII-239-2021.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2021.

PDFUchwała nr XXXIII-240-2021.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXXIII-241-2021.pdf

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Prószkowa wotum zaufania.

PDFUchwała nr XXXIV-242-2021.pdf

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2020 rok.

PDFUchwała nr XXXIV-243-2021.pdf

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Prószków za 2020 rok.

PDFUchwała nr XXXIV-244-2021.pdf

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr XXXIV-245-2021.pdf

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Źlinice.

PDFUchwała nr XXXIV-246-2021.pdf

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki II.

PDFUchwała nr XXXIV-247-2021.pdf

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie
(dla części ulicy Opolskiej).

PDFUchwała nr XXXIV-248-2021.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów  i trybu przyznawania nauczycielom nagród  za osiągnięcia  w  pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

PDFUchwała nr XXXIV-249-2021.pdf

Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Prószków na rok szkolny 2021/2022.

PDFUchwała nr XXXIV-250-2021.pdf

Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Prószków na lata 2021- 2028.

PDFUchwała nr XXXIV-251-2021.pdf

Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodu gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku.

PDFUchwała nr XXXIV-252-2021.pdf

Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

PDFUchwała nr XXXIV-253-2021.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów Boguszyce, Chrzowice
i Folwark.

PDFUchwała nr XXXIV-254-2021.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2021.

PDFUchwała nr XXXIV-255-2021.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2021.

PDFUchwała nr XXXV-256-2021.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieleloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXXV-257-2021.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2021.

PDFUchwała nr XXXVI-258-2021.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieleloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXXVI-259-2021.pdf

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr XXXVII-260-2021.pdf

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr XXXVII-261-2021.pdf

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr XXXVII-262-2021.pdf

Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

PDFUchwała nr XXXVII-263-2021.pdf

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr XXXVII-264-2021.pdf

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Źlinice.

PDFUchwała nr XXXVII-265-2021.pdf

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Ligota Prószkowska.

PDFUchwała nr XXXVII-266-2021.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2021.

PDFUchwała nr XXXVII-267-2021.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXXVII-268-2021.pdf

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego.

PDFUchwała nr XXXVII-269-2021.pdf