Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne

W dniu 12 czerwca 2018 r.  2018 r. Burmistrz Prószkowa ogłasza nabór wniosków
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne (z terminem składania wniosków o dofinansowanie od dnia 25 czerwca 2018 r.).

 

1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa

Dotacja celowa może być udzielona na realizację w lokalach mieszkalnych
i nieruchomościach wykorzystywanych na cele mieszkaniowe zadań inwestycyjnych
z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą likwidację stałego systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym będącego jedynym stałym źródłem ogrzewania i jego zamianę na:

a)  ogrzewanie olejowe,

b) ogrzewanie gazowe,

c) ogrzewanie elektryczne,

d) odnawialne źródło energii,

e) ogrzewanie na pellet z certyfikatem pochodzenia;

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, położonych w granicach administracyjnych gminy Prószków.

3. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji

Wzory wniosku o udzielenie dotacji, pełnomocnictwa, wniosku o rozliczenie dotacji, protokołów realizacji zadania oraz zestawienia kosztów stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Prószkowie, sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz w Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego w Prószkowie – ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.

Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2018 można składać od dnia 25.06.2018 r. do dnia 14.07.2018 r. (załącznik nr 1 do Ogłoszenia).

Wnioski należy składać w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.

Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę wpływu kompletnego wniosku do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć dokumenty w nim wskazane. Jeżeli po przeprowadzeniu przez Dotującego wizji lokalnej pojawią się wątpliwości co do zasadności udzielenia dotacji, Dotujący może zażądać przedłożenia dowodów potwierdzających, iż w lokalu istnieje czynne i ogrzewające cały lokal ogrzewanie węglowe.

Jeżeli jest więcej niż jeden Wnioskodawca należy ustanowić pełnomocnika do reprezentacji Wnioskodawców w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji (załącznik nr 2 do Ogłoszenia).

Realizacja i rozliczenie zadań objętych umową o udzielenie dotacji winno nastąpić w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy dotacyjnej, jednak nie później niż do 15 listopada 2018 r.

Przed upływem tego terminu Dotowany obowiązany jest przedłożyć wniosek
o rozliczenie dotacji (załącznik nr 3 do Ogłoszenia). Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć dokumenty w nim wskazane, w tym protokoły realizacji zadania sporządzone na odpowiednich formularzach stanowiących załączniki nr 4 i 5 do niniejszego Ogłoszenia, zestawienie kosztów sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Ogłoszenia oraz faktury/rachunki dokumentujące koszty wykonania inwestycji.

Wykonawca i kierownik budowy będący jednocześnie pełnomocnikiem Beneficjenta nie może podpisać protokołów realizacji zadania w imieniu Beneficjenta.

Przez datę złożenia rozliczenia rozumie się datę wpływu kompletnego wniosku
w formie papierowej do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

Kwota dotacji w wysokości wynikającej z umowy dotacyjnej i dokumentacji przedłożonej w ramach rozliczenia i zaakceptowanej przez Dotującego zostanie wypłacona w terminie 21 dni od daty przeprowadzenia przez Dotującego kontroli potwierdzającej zgodność wykonanych prac z ww. dokumentami.

Kwota dotacji zabezpieczona w budżecie gminy Prószków na rok 2018 wynosi
120 000,00 zł.

Informacje:

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w:

Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17,46-060 Prószków

lub pod numerem telefonu: (77) 40 13 741

 

Zastępca Burmistrza

             /-/

      Anna Wójcik

Załączniki do ogłoszenia:

1.DOCzałącznik nr 1 Wniosek o UDZIELENIE dotacji celowej.doc
2.DOCzałącznik nr 2 pelnomocnictwo zbiorowe.doc
3.DOCzałącznik nr 3Wniosek o rozliczenie dotacji.doc
4.DOCzałącznik nr 4 Protokół likwidacji.doc
5.DOCzałącznik nr 5 Protokół instalacji.doc
6.DOCzałącznik nr 6 zetawienie kosztów.doc