Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja w sprawie zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (określane jako „RODO”)

INFORMACJA

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego jako „RODO”) uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Prószkowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.

Inspektor ochrony danych

W sprawie przetwarzania oraz ochrony Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail bądź na adres siedziby Administratora.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim Administrator je od Państwa pozyskał i w zakresie niezbędnym do:

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO);
 • realizacji celu w jakim Państwo wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO);
 • wykonania umowy, której Państwo są stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa bądź inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Prószkowa w szczególności w związku ze świadczeniem usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, audytowych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej.

Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały pozyskane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Wnioski dotyczące realizacji niniejszych uprawnień należy składać pisemnie lub elektronicznie na adresy wskazane na wstępnie niniejszego dokumentu.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest:

 • wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel pozyskania Państwa danych osobowych związany jest z koniecznością wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego lub z koniecznością wykonania przez Administratora zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej mu władzy publicznej. W takim przypadku podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Państwa interesu prawnego;
 • wymogiem umownym, w przypadku, kiedy tak stanowią zapisy umowy. W takim przypadku podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało w szczególności problemami z prawidłowym wykonaniem umowy lub może doprowadzić do braku możliwości jej wykonania;
 • warunkiem zawarcia umowy, w przypadku, kiedy celem podania danych jest zawarcie umowy. W takim przypadku podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a ewentualne ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy;
 • dobrowolne, w przypadku, kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez pracowników merytorycznych w związku oraz w ramach wykonywanych przez nich zadań bądź za pomocą odrębnych klauzul informacyjnych.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 1. DOCXKlauzula informacyjna - Prawo o aktach stanu cywilnego i zmiana imion i nazwisk.(2055003_2342840).docx (17,33KB)
 2. DOCXKlauzula informacyjna - dowody osobiste.(2055001_2342838).docx (17,56KB)
 3. DOCXKlauzula informacyjna - ewidencja ludności.(2055007_2342844).docx (17,15KB)